Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.2.2017.WP
Nazwa zadania:
konkurs ofert nr WSS-IV.2.2017.WP na wybór realizatora zadania– program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”
Rodzaj zadania:
Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia
Termin składania:
2017/06/12
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert nr WSS-IV.2.2017.WP na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowiaprogram zdrowotny w zakresie polityki zdrowotnej
pn. „Zapobieganie grypie  i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, zwanego dalej ,,Programem”.

1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia   –program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób  po 65 roku   życia  zameldowanych w Szczecinie” (tj. urodzeni do końca 1952 roku i zameldowani   w Szczecinie) zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 póź. zm.), art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1,3 - 5  oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z póź. zm.)oraz art.114 ust.1 pkt 1 i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z póź. zm.).

1).Organizatorem  konkursu  jest   Wydział   Spraw  Społecznych   Urzędu   Miasta   Szczecin,   z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 

2).Udział w postępowaniu mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obejmującą  przedmiot   postępowania.

 

3).Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2017 r.

 

4).Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania  zostały  opisane w szczegółowych  warunkach  konkursu, stanowiące załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

 

5).Oferty opatrzone numerem konkurs ofert nr WSS-IV.2.2017.WP należy składać w Biurze  Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter).    Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych    załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta,    nazwą i numerem postępowania oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji”.

6).Termin składania ofert upływa w dniu  12 czerwca   2017 r. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, o przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data wpływu  do Urzędu  Miasta Szczecin.

W załączeniu treść ogłoszenia konkursowego Nr WSS_IV.2.2017.WP

----------------------------------------------------------------------

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-IV.2.2017.WP 

wybrano na realizatora programu zdrowotnego z zakresu polityki zdrowotnej  
pn.: ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób   po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, ofertę:

     Niepublicznego   Zakładu    Opieki    Zdrowotnej      Przychodnia      Medycyny     Rodzinnej    W.  Fabian    Spółka    Jawna    
przy    ul. Chopina  22   i  ul. Kadłubka  10-11  w  Szczecinie.

W 2017 roku program  finansowany jest w całości z Budżetu Gminy Miasta Szczecin.

Kwota finansowania: 299 996,00  zł brutto.    


udostępnił: , wytworzono: 2017/05/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/11/07 08:19:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/11/07 08:19:51 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/06/16 14:38:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/06/16 14:29:32 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/06/16 14:29:04 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/26 17:37:48 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/26 17:23:01 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/26 09:57:19 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/26 09:21:20 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/26 09:13:02 nowa pozycja