Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/1/2010
Nazwa zadania:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu.
Termin składania:
2010/06/14
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego

dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zaprasza zainteresowanych do składania ofert.

 

 

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

  1. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1179/10 z dnia 26.04.2010 roku, w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok”.
  2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
  3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm).
  4. Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.).
  5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592).
  6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzaju zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (DZ.U. z 2000 r.  Nr 3 poz. 44 z późn. zm.).

 

1.     Nazwa zadania: program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

 

2.     Rodzaj zadania: zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom alkoholizmu.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 170 000 zł brutto (słownie złotych brutto: sto siedemdziesiąt tysięcy).

 

4. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2010 r.

 

5.     Termin i miejsce składania ofert: do dnia 14.06.2010 r. do godz.15.30 w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesantów, pok. 62.

            Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz zapisem „Otwarcie koperty konkursowej tylko w obecności komisji konkursowej”. O terminie wpływu decyduje data stempla      pocztowego.

           

6.     Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 16.06.2010 r., Urząd Miasta Szczecin, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.  

 

7.     Oferta powinna zawierać:

a)     oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

b)    dane o oferencie, tj.:

- nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru

zakładów opieki zdrowotnej

- imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej,

c)  określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny

oraz środki transportu i łączności,

d) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,

e) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów,

f)   proponowany czas trwania umowy,    

oraz

g)    określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu zdrowotnego wraz z uzasadnieniem,

h)     szczegółowy opis i zakres zadania w tym: liczba osób objętych zadaniem i sposób ich rekrutacji, harmonogram realizacji zadania, oraz sposób jego ewaluacji,

i)      opis przewidywanych rezultatów wraz z wyszczególnieniem wskaźników efektywności,

j)      informację o podmiotach przewidzianych do współpracy,

k)     opis dotychczasowej działalności podmiotu w realizacji takiego lub podobnego

      zadania wraz z informacją o osiągniętych rezultatach.

 

8.     Przedmiotem konkursu ofert jest:

a)     realizacja programów zdrowotnych tj. dodatkowych programów terapeutycznych dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych – mieszkańców Szczecina, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

b)    rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Szczecina, w tym osób nieletnich eksperymentujących z alkoholem, nadużywających i uzależnionych oraz ich bliskich, świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

c)     realizacja programów zdrowotnych post terapeutycznych tj. badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej terapii odwykowej – mieszkańców Szczecina, świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

d)    wprowadzenie w procesie terapii podtrzymującej elementów readaptacji społecznej.

            Przewidywana szacunkowa liczba świadczeń wyniesie 212.

 

9.     Kryteriami oceny merytorycznej będą:

a)     jakość i nowatorskość proponowanych programów: terapeutycznego, post terapeutycznego oraz readaptacyjnego,

b)    specjalistyczne i interdyscyplinarne kwalifikacje kadry włączonej w realizację programu zdrowotnego, 

c)     sposób rekrutacji pacjentów, w tym m.in. osób nieletnich i ich bliskich,

d)    przyspieszenie podjęcia terapii odwykowej jako m.in. rezultatu procedury motywowania do podjęcia leczenia pacjentów ze stwierdzonym zespołem zależności alkoholowej,

e)     zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom uzależnionym i współuzależnionym,

f)     ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji zadania pod kątem jej celowości, oraz efektywności wykorzystania,

g)    analiza i ocena wykonania zadań zleconych zakładowi w okresie poprzednim, z uwzględnianiem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 

10.  Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

 

11.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Szczecin a podmiotem.

 

12.  Prezydent Miasta ma prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

13.  Podmioty mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

14.  Termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

15.   Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne  o przedmiocie konkursu dostępne są w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej u Pani Anny Lisicy – pok. 336 H, w godz.: poniedziałek–piątek 7.30-15.30,  tel. (91) 424 5678, e-mail: alisica@um.szczecin.pl.

 

W wyniku postępowania konkursowego  wybrano na realizatora programu:

1. SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, Szczecin ul. Ostrowska 7

Kwota dofinansowania   48 756, 32 zł brutto.

2. SPS ZOZ „Zdroje”, Szczecin, ul. Mączna 4

Kwota dofinansowania: 80 000 zł brutto.

3.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki SP ZOZ – Szczecin, ul .Bolesława Śmiałego 33

Kwota dofinansowania: 39 040 zł brutto.

4.Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Patronka” Sp z  o.o, Szczecinek, ul. Lelewela 11

Kwota dofinansowania : 80 zł brutto.

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2010/05/14, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2011/08/31 12:57:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2011/08/31 12:57:43 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2011/05/19 13:57:17 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2010/05/14 12:59:07 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2010/05/14 12:54:09 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2010/05/14 12:32:04 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2010/05/14 12:24:01 nowa pozycja