Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-VIII.8.2017.RFS
Nazwa zadania:
„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” – WSS-VIII.8.2017.RFS
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2017/07/10
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert nr WSS-VIII.8.2017.RFS  na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny

pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” 

 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu szczegółowo określonymi w treści ogłoszenia konkursowego. 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Uchwałą Nr XXV/610/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok” ,
 2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.),
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.),
 4. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.),
 5. Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.). 

Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1. 

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.). 

Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 15.12.2017 roku.

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”. 

Termin składania ofert upływa w dniu10 lipca 2017 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2017r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych pok. 336 G.

W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert. 

Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

1. Formularz zgłoszeniowy będący Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów:

 • wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny,
 • statut oferenta,
 • decyzja w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany),
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważną w okresie wykonywania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.

2. Formularz kalkulacji cenowej będący Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3. Oświadczenia dotyczące:

 • zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,
 • liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych w ramach zadania objętego konkursem,
 • spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,
 • zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym,
 • podpisania umów o współpracy z ewentualnymi podwykonawcami programu,
 • potwierdzenia faktu, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4. Oferent zobowiązany jest przedstawić opis sposobu realizacji zadania zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmujący przynajmniej:

 • opis proponowanych programów terapeutycznych, postterapeutycznych i readaptacyjnych,
 • określenie celów i zamieszonych działań w ramach realizacji programu,
 • opis przewidywanych rezultatów.

5. Oferent zobowiązany jest przedstawić wyszczególnienie podobnych programów realizowanych w okresie ostatnich trzech lat bądź oświadczenie o braku realizowanych programów. 

Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przytoczonymi w treści ogłoszenia konkursowego (załącznik) kryteriami wybierze najlepsze oferty, w tym realizatora zadania.

 

WYNIKI KONKURSU OFERT WSS-VIII.8.2017.RFS

Na Konkurs dotyczący realizacji zadania pn. "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, wpłynęła jedna oferta. W wyniku postępowania konkursowego wybrano następującego realizatora zadania:

1) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje", ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin - 34 962,21 zł brutto


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2017/06/14, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2017/07/25 14:11:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/07/25 14:11:39 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/06/16 08:42:59 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/06/14 15:12:50 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/06/14 14:23:59 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/06/14 13:58:55 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/06/14 13:56:59 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/06/14 13:20:35 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/06/14 13:18:01 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2017/06/14 13:12:10 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/06/14 08:19:39 nowa pozycja