Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.12.2019.RFS
Nazwa zadania:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2019/06/26
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 ogłasza otwarty konkurs ofert nr WSS-IV.12.2019.RFS na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”

 Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu. 

1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852),
 • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
 • Uchwałą nr II/22/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019,
 • Uchwałą nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2019.

2. Adresaci konkursu: Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., które spełnią warunki określone niniejszym ogłoszeniem.

3. Beneficjenci programu: Mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin zagrożeni narkomanią, używający szkodliwie i uzależnieni od narkotyków, w tym pacjenci substytucji metadonowej, ich bliscy, jak również osoby współuzależnione.

4. Czas realizacji programu: od daty zawarcia umowy do 15.12.2019 r.

5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu: 35 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: trzydzieści pięć tysięcy).

6. Termin i tryb składania ofert:

1) Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2019 r. w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 62 na parterze lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).

2) Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem postępowania konkursowego WSS-IV.12.2019.RFS oraz klauzulą „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

3) Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty i wymaganych załączników oraz opatrzenie ich podpisem i pieczątką osób uprawnionych do reprezentacji oferenta.

4) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 1 miesiąca licząc od dnia o którym mowa w ust. 1. Złożone w konkursie oferty kierowane są pod obrady komisji konkursowej, na której posiedzeniu następuje otwarcie kopert oraz ocena ofert pod względem jakości i zgodności z założeniami niniejszego ogłoszenia.

5) W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, komisja konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.

6) Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty.

7) Komisja konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z przytoczonymi w niniejszym ogłoszeniu kryteriami wybierze realizatora/ów zadania. Komisja ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty bądź przyjęcia danej oferty w części.

8) Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą wnioskuje oferent. 

7. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

1) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem następującymi kopiami dokumentów:

 • wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny,
 • statut oferenta,
 • polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważną w okresie wykonywania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia,
  w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.

2) FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3) OŚWIADCZENIA dotyczące:

 • zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,
 • kwalifikacji zawodowych i liczby osób udzielających świadczeń określonych w ramach zadania objętego konkursem,
 • spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,
 • zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym,
 • podpisania umów o współpracy z ewentualnymi podwykonawcami programu,
 • potwierdzenia faktu, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • pobrania oświadczeń od wszystkich osób, które zostały wskazane w ofercie w zakresie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych i na wycofanie tych zgód oraz poinformowania ich, że dane osobowe zostaną przekazane Gminie Miasto Szczecin.

4) OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmujący przynajmniej:

 • opis proponowanych programów terapeutycznych, postterapeutycznych i readaptacyjnych oraz koncepcję naboru beneficjentów,
 • określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu,
 • opis przewidywanych rezultatów.

5) Oferent zobowiązany jest przedstawić wyszczególnienie podobnych programów realizowanych w okresie ostatnich trzech lat bądź oświadczenie o braku realizowanych programów. 

8. Zasady realizacji programu - wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane oferentom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

9. Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie według następujących kryteriów:

 

L.p.

Nazwa kryterium

1.

Liczba osób objętych programem – 0-10 pkt.

2.  

Średni koszt jednej godziny zajęć indywidualnych – 0-5 pkt.

3.  

Średni koszt jednej godziny zajęć grupowych – 0-5 pkt.

4.  

Liczba godzin zajęć indywidualnych (łącznie, w trakcie trwania całego programu) – 0-5 pkt.

5.  

Liczba godzin zajęć grupowych (łącznie, w trakcie trwania całego programu) – 0-5 pkt.

6.  

Przewidywalna liczebność grupy – 0-3 pkt.

7.  

Zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w liczbie świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom uzależnionym
i współuzależnionym – 0-5 pkt.

8.  

Doświadczenie w realizacji podobnych programów zdrowotnych – 0-2 pkt.

9.  

Kwalifikacje kadry – 0-5 pkt.

10.

Sposób rekrutacji, w tym m.in. osób nieletnich i ich bliskich – 0-5 pkt.

11. 

Kalkulacja kosztów pod kątem jej celowości oraz efektywności wykorzystania – 0-5 pkt.

12. 

Innowacyjność programu – 0-5 pkt.

Maksymalna liczba punktów, które może przyznać komisja konkursowa wynosi 60 pkt.

10. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Ponadto, oferent którego oferta zostanie wybrana w całości lub w części, zostanie powiadomiony w formie elektronicznej
o wysokości przyznanych środków.

11. Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do odwołania postępowania konkursowego, zmiany warunków konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wyboru oferty oraz nierozstrzygnięcia konkursu.

12. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

14. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a realizatorem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielenia szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Pan Radosław Falkiewicz-Szult – p.o. Kierownik Zespołu ds. Integracji Społecznej  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 N, tel. 91 435 11 45.

WYNIKI KONKURSU:

Na przedmiotowy konkurs wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła wszystkie kryteria formalne konkursu.

 W wyniku postępowania konkursowego wybrano następującego realizatora zadania:

1) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje", ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin - 35 000,00 zł brutto


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2019/06/10, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2019/07/11 07:35:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/07/11 07:35:52 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/06/10 12:30:45 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/06/10 12:25:01 nowa pozycja