Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.2.2016.KT
Nazwa zadania:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia
Termin składania:
2016/07/25
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji
i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych” – WSS-IV.2.2016.KT

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Uchwałą Nr XIV/337/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok” oraz Uchwałą Nr XVII/397/16 z dnia 22 marca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”,
 2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
 4. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),
 5. Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445).

Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1.

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 15.12.2016 roku.

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymaganiastawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani
są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych pok. 336 G.

W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.

Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

 1. Formularz zgłoszeniowy będący Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz
  z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów:
 2. wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 3. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny,
 4. statut oferenta,
 5. decyzja w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany),
 6. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 7. polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
  w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważną w okresie wykonywania umowy bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.
 8. Formularz kalkulacji cenowej będący Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Oświadczenia dotyczące:
 10. zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,
 11. liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych
  w ramach zadania objętego konkursem,
 12. spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,
 13. zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym
  i prawnym,
 14. podpisania umów o współpracy z ewentualnymi podwykonawcami programu,
 15. potwierdzenia faktu, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 16. Oferent zobowiązany jest przedstawić opis sposobu realizacji zadania zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmujący przynajmniej:
 17. opis proponowanych programów terapeutycznych dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych oraz ich bliskich,
 18. rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Szczecina, w tym osób nieletnich eksperymentujących z alkoholem, nadużywających i uzależnionych, współuzależnionej młodzieży oraz ich bliskich, świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 19. realizacja programu zdrowotnego post terapeutycznego, tj. badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej – mieszkańców Szczecina, świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 20. wprowadzenie w proces terapii podtrzymującej elementów readaptacji społecznej oraz opieki nad dziećmi rodziców przebywających na sesjach terapeutycznych,
 21. określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu,
 22. opis przewidywanych rezultatów.
 23. Oferent zobowiązany jest przedstawić wyszczególnienie podobnych programów realizowanych w okresie ostatnich trzech lat bądź oświadczenie o braku realizowanych programów.

Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepsze oferty, w tym realizatora zadania.

Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie według następujących kryteriów:

 

Lp.

Nazwa kryterium

1.

liczba osób objętych programem

2.

doświadczenie w realizacji podobnych programów zdrowotnych

3.

łączny koszt realizacji zadania

4.

koszt jednej godziny zajęć indywidualnych

5.

koszt jednej godziny zajęć grupowych

6.

liczba godzin zajęć indywidualnych

7.

liczba godzin zajęć grupowych

8.

maksymalna dopuszczalna liczebność grupy

9.

koszty rzeczowe programu

10.

kwalifikacje kadry

11.

sposób rekrutacji, w tym m.in. osób nieletnich i ich bliskich

12.

kalkulacja kosztów pod kątem jej celowości oraz efektywności wykorzystania

13.

zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom uzależnionym i współuzależnionym

14.

innowacyjność programów

 

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku do publicznej wiadomości odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.szczecin.pl.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Organizator konkursu ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty bądź przyjęcia oferty w części.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konkursowego oferentom przysługuje prawo wniesienia do organizatora konkursu umotywowanego protestu, który Komisja Konkursowa rozpatruje w terminie 7 dni od daty jego złożenia.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielenia szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Pani Anna Budnik – Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 I, tel. 91 42 45 063 oraz Pani Kamila Trzebiatowska – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 K, tel. 91 43 51 145.

  

Załącznik nr 1

 

do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV.2.2016.KT na realizację zadania
pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”

 

Warunki szczegółowe konkursu

 

1. Nazwa zadania: Realizacja programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych”.

2. Cel zadania: Rozszerzenie lokalnej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej odnoszącej się do uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich bliskich – mieszkańców Szczecina, w tym osób nieletnich i ich rodzin.

3.  Realizator: Realizatorem zadania może być podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 618
z późn. zm.), który prowadzi działalność medyczną na terenie Szczecina w zakresie terapii i rehabilitacji skierowanej do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

4.  Realizator zatrudnia lub kontraktuje na zasadzie umowy cywilnoprawnej wykwalifikowany personel medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dla podmiotów leczniczych.

5.  Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz realizator również musi brać czynny udział w wykonaniu zadań określonych w pkt 9 niniejszych warunków szczegółowych konkursu. Organizator konkursu ma prawo zażądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonawcami.

6.  Miejsce realizacji zadania: Gmina Miasto Szczecin.

7. Dostępność prowadzonych programów terapeutycznych: nie mniej niż 4 dni w tygodniu, przynajmniej w jednym dniu tygodnia możliwość skorzystania z terapii przynajmniej do godz. 18:00.

8. Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina zagrożeni uzależnieniem od alkoholu oraz ich bliscy, jak również osoby współuzależnione.

9. Zakres zadania: przeprowadzenie przez realizatora programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”, w tym:

 1. programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych
  i współuzależnionych oraz ich bliskich – mieszkańców Szczecina, nie finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 2. rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Szczecina, w tym osób nieletnich eksperymentujących z alkoholem, nadużywających i uzależnionych, współuzależnionej młodzieży oraz ich bliskich, świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 3. programu zdrowotnego post terapeutycznego, tj. badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej – mieszkańców Szczecina, świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 4. wprowadzenie w procesie terapii podtrzymującej elementów readaptacji społecznej oraz opieki nad dziećmi rodziców przebywających na sesjach terapeutycznych,
 5. określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu,
 6. wskazanie koordynatora programu oraz określenie jego zadań,
 7. zapewnienie niezbędnej obsługi zadania,
 8. opis przewidywanych rezultatów,
 9. przygotowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, druków skierowań, oświadczeń zgody na terapię, itp.,
 10. prowadzenie imiennego wykazu osób objętych programem zawierającego imię, nazwisko, nr PESEL,
 11. przeprowadzenie promocji realizowanego zadania z jednoczesnym zamieszczeniem logo Miasta oraz informacji, że program jest w całości finansowany przez Gminę Miasto Szczecin,
 12. przygotowanie dla Urzędu Miasta Szczecin sprawozdania merytoryczno – finansowego z realizacji zadania w formie pisemnej i elektronicznej w edytowalnej formie.
 13. Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 15.12.2016 roku.

10. Realizator zadania ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji zadania, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

11. Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Urząd Miasta Szczecin na realizację całego zadania nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sto pięćdziesiąt tysięcy).

 

Załącznik nr 2

 

do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV.2.2016.KT na realizację zadania
pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacje o Oferencie

 

1. Pełna nazwa składającego ofertę:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Dokładny adres: ………………….………………….........     ……………………..…..

                                                   miejscowość                                       kod pocztowy

……………………………………     ……………………….     ……..………………….

          ulica i numer lokalu                          telefon                                fax

3. Osoba prawnie upoważniona do reprezentowania Oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Organ założycielski lub właściciel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Nr wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. NIP: ……………………………………..

7. Regon: …………………………………..

8. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie złożonej oferty (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Potwierdzam zgodność danych zawartych w formularzu.

 

 

…………………………………..                                  ……………………………………..

            data                                                                       pieczątka i podpis oferenta

 

Załącznik nr 3

 

do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV.2.2015.KT na realizację zadania
pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”

 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ

 

1. Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………....

2. Proponowana ilość osób korzystających ze świadczeń w ramach programu: ………………………………………………………………………………………………

3. Czy oferent brał udział w realizacji podobnych zadań w okresie ostatnich trzech lat; jeśli tak, to w ilu ……….

4. Lokalizacja placówek, w których będzie się odbywała terapia: …………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kalkulacja kosztów zadania:

5.1. Koszt jednej godziny zajęć indywidualnych: ……………………………………………

5.2. Koszt jednej godziny zajęć grupowych: …………………………………………………..

5.3. Liczba godzin zajęć indywidualnych: ……………………………………………………

5.4. Liczba godzin zajęć grupowych: …………………………………………………………...

5.5. Maksymalna dopuszczalna liczebność grupy: ……………………………………………

5.6. Koszty rzeczowe programu (inne niezbędne do realizacji zadania a nieuwzględnione powyżej):

 

Lp.

Nazwa towaru / usługi

Koszt

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

RAZEM

5.6. Całkowity sumaryczny koszt zadania: …………………………………………………..

 

 

…………………………………..                                  ……………………………………..

            data                                                                       pieczątka i podpis oferenta

 

Wyniki konkursu ofert nr WSS-IV.2.2016.KT

W wyniku postępowania konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – WSS-IV.2.2016.KT dokonano wyboru następujących ofert:

 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w kwocie 77 346,62 zł
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu „SP ZOZ – OTU” w kwocie 50 855,20 zł
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno – Społeczna „NZOZ PPS” w kwocie 20 300,00 zł

Natomiast przedstawiona przez „PATRONKĘ” Sp. z o.o. ze Szczecinka oferta nie spełnia kryteriów konkursowych opisanych w pkt 6 oraz 7 „Warunków szczegółowych konkursu”, tj. w zakresie: miejsca realizacji zadania oraz dostępności do prowadzonych programów terapeutycznych nie mniej niż 4 dni w tygodniu.  


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2016/07/28, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Trebiatowska, dnia: 2016/08/30 10:36:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Trebiatowska 2016/08/30 10:36:43 modyfikacja wartości
Kamila Trebiatowska 2016/08/30 10:00:35 modyfikacja wartości
Kamila Trebiatowska 2016/07/07 13:07:15 nowa pozycja