Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.1.2022.WP
Nazwa zadania:
konkurs ofert nr WSS-I.1.2022.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina”
Rodzaj zadania:
Ochrona i promocja zdrowia
Termin składania:
2022/04/05
Konkursy unieważnione:
Nie

 

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-I.1.2022.WP

wybrano realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program dofinansowania do leczenia niepłodności  metodą zapłodnienia  pozaustrojowego na lata  2022-2024
dla mieszkańców Szczecina,
 na podstawie Oświadczenia woli  nr 1-WSS-I.1.2022 z dnia 28.04.2022 r.

Program  w całości finansowany jest z Budżetu Gminy Miasta Szczecin, na łączną kwotę 840 000,00 zł brutto  (na wykonanie 168 procedur zapłodnienia pozaustrojowego)
na lata 2022-2024.

Podmioty wyłonione w konkursie ofert nr WSS-I.1.2022.WP

Vitrolive Sp. z o.o  Szczecin z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 103,70-483  Szczecin,
z dofinansowaniem z Budżetu Gminy  Miasto Szczecin na łączna kwotę  585 000,00 zł brutto celem wykonania ok.117 procedur zapłodnienia pozaustrojowego w ramach realizacji całego Programu na lata 2022-2024.
Roczne finansowanie wyniesie 195 000,00 zł brutto na wykonanie ok.39 procedur tj.:
2022 rok- 195 000,00 zł brutto;
2023 rok- 195 000,00 zł brutto;
2024 rok- 195 000,00 zł brutto,
z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości zaplanowanych do wykonania procedur w ramach aneksowania zawartej z Oferentem umowy co będzie zależne od zainteresowania szczecińskich par biorących udział w programie z danym Oferentem oraz możliwością uzyskania dofinansowania do Programu z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Centrum Bocian  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą przy  ul. Akademickiej  26,  15-267 Białystok,
z dofinansowaniem z Budżetu Gminy  Miasto Szczecin na łączna kwotę  255 000,00 zł brutto celem wykonania ok.51procedur zapłodnienia pozaustrojowego w ramach realizacji całego Programuna lata 2022-2024.
Roczne finansowanie wyniesie 85 000,00 zł brutto na wykonanie ok.17procedur tj.:
2022 rok- 85 000,00 zł brutto;
2023 rok- 85 000,00 zł brutto;
2024 rok- 85 000,00 zł brutto,
z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości zaplanowanych do wykonania procedur w ramach aneksowania zawartej z Oferentem umowy co będzie zależne od zainteresowania szczecińskich par biorących udział w programie z danym Oferentem oraz możliwością uzyskania dofinansowania do Programu z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

Ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.1.2022.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pn. „
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024
dla mieszkańców Szczecina”, zwanego dalej ,,Programem”,

  na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z póź. zm.) i art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1, art. 48, ust. 1,3 - 5  oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z póź. zm.).

1.Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022 – 2024 dla mieszkańców Miasta Szczecin”.

Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały (przedstawione w załączonym opisie programu).

Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50210.asp

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Szczecin na realizację całego Programu na lata 2022 - 2024 wynosi 840 000,00 zł brutto  (słownie zł brutto: osiemset czterdzieści tysięcy). Program obejmować będzie dofinansowanie kosztów, co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch, procedur zapłodnienia pozaustrojowego, do wysokości 80% kosztów (łącznie nie więcej niż 5 000,00 zł z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków),a różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci.

2.Termin realizacji zadania/Programu – od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2024r.

3.Organizator Konkursu.Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Armii Krajowej 1.

4.Adresaci konkursu

 Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), ośrodków  medycznych wspomagających prokreacji i/lub centrów leczenia niepłodności wpisanych przez Ministra Zdrowia do rejestru, i/lub zamieszczonym w prowadzonym przez Ministra Zdrowia wykazie centrów leczenia niepłodności, a także spełniających warunki określone w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 442)i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewniania jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków (Dz.U. z 2020 r. poz. 442).

Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

 1. realizować  Europejski Program Monitoringu Wyników Leczenia Metodami Zapłodnienia Pozaustrojowego – European  IVF Monitoring (EIM);
 2. wykonywać co najmniej 50 procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie, w okresie ostatnich 5 lat;
 3. dysponować odpowiednią, doświadczoną kadrą oraz sprzętem i posiadać odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia w ramach realizacji Programu;
 4. stosować wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno-Leczniczych w Niepłodności przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
 5. posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji; o których mowa w art. 44. ust. 1. ustawy o leczeniu niepłodności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 442);
 6. posiadać  pozwolenie Ministra Zdrowia o wykonywaniu czynności banku komórek rozrodczych i zarodków, o których mowa w art. 45. ustawy o leczeniu niepłodności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 442).

5.Beneficjentami Programu są pary, które są mieszkańcami Szczecina i złożyły zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie za rok poprzedzający udział w Programie. Program adresowany jest do ok. 150 szczecińskich par na cały okres realizacji Programu, u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, spełniający następujące kryteria:

1) medyczne:

 1. uczestnicy Programu u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
 2. wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy; w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat;

2) administracyjne:

 1. pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności;
 2. są   mieszkańcami  Miasta  Szczecin  i  złożyły  zeznanie  podatkowe  w  Urzędzie Skarbowym  w Szczecinie za rok poprzedzający udział w Programie;
  Pary   chcące  skorzystać   z   Programu  zobowiązane   są   przedłożyć  kserokopie  pierwszych   stron  zeznań podatkowych    opatrzonych   prezentatą   szczecińskiego   urzędu    skarbowego,   w   którym   zostały  złożone lub   zaświadczenie  ze  szczecińskiego  urzędu  skarbowego  potwierdzające   złożenie zeznania lub kserokopie urzędowego    poświadczenia   odbioru   wydanego   przez    elektroniczną      skrzynkę     podawczą     systemu teleinformatycznego    administracji    podatkowej    (UPO)   wraz   z    pierwszą   stroną  PIT  i  wygenerowanym numerem   dokumentu   zgodnym    z    identyfikatorem    dokumentu    UPO    za    rok    poprzedzający    udział w  Programie.

6.Zakres działań prowadzonych w ramach realizacji Programu

Do obowiązków Oferenta należeć będzie, m.in.:

 1. zapewnienie dostępności do świadczeń finansowanych w ramach realizacji Programu minimum przez 6 dni w tygodniu, z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu;
 2. zapewnienie pacjentom możliwości rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w przypadku potrzeb pacjenta.
 3. dokonywanie kwalifikacji par do Programu.

Ponadto Oferenta dotyczą następujące wymagania:

 1. stosowanie standardów zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
 2. raportowanie wyników leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego i stosowania metod wspomaganego rozrodu do European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) w ramach programu EIM - European IVF Monitoring;
 3. zapewnienie na czas realizacji Programu stałej współpracy z psychologiem;
 4. comiesięczne raportowanie realizacji Programu na formularzach uprzednio przygotowanych przez Zleceniodawcę;
 5. umieszczenie informacji o realizowanym Programie na stronie internetowej oraz w siedzibie Realizatora Programu;
 6. monitorowanie oceny jakości udzielonych świadczeń w postaci ankiety satysfakcji uzgodnionej ze Zleceniobiorcą.

Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz Oferent również musi brać czynny udział w wykonywaniu zadań określonych w pkt.6 niniejszych warunków szczegółowych konkursu. Organizator konkursu ma prawo zażądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonowacami

7.Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa 05.04.2022 r. o godzinie 15.30. Oferty konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta, numerem konkursu i napisem ,,Konkurs Ofert nr WSS-I.1.2022.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata  2022-2024 dla mieszkańców Szczecina”, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, sala 62 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecin).

Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty (telefonicznie, e-mailem lub fax).

8.Formularz oferty

Zgłoszenie do konkursu winno być sporządzone w języku polskim na formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik Nr 1) i Formularzu Kalkulacji Cenowej (stanowiącym Załącznik Nr 2) oraz być podpisane na każdej stronie formularza ofertowego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

 Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Wyciąg z KRS (jeżeli dotyczy);
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG (jeżeli dotyczy);
 3. Statut podmiotu (w przypadku obowiązku sporządzania statutu) lub regulamin organizacyjny (w przypadku obowiązku posiadania regulaminu);
 4. Dokument stwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 5. Dokument stwierdzający wpis do rejestru właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej (w przypadku praktyk zawodowych lekarzy indywidualnych lub grupowych);
 6. Zezwolenie na wykonywanie praktyki (w przypadku praktyk indywidualnych lub grupowych);
 7. Decyzję Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o leczeniu niepłodności (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 442);
 8. Decyzję Ministra Zdrowia o wykonywaniu czynności banku komórek rozrodczych i zarodków, o których mowa w art. 45 ustawy o leczeniu niepłodności (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 442);
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego nr WSS-I.1.2022.WP w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą  zapłodnienia  pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina”;
 10. Oświadczenie potwierdzające stosowanie standardów zgodnych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
 11. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń wymaganych w związku z Programem;
 12. Oświadczenie potwierdzające posiadanie lokalu niezbędnego do prawidłowej realizacji Programu;
 13. Oświadczenie potwierdzające zapewnienie właściwego sprzętu medycznego do prawidłowej realizacji Programu;
 14. Oświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji programu (poniesienia odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji Programu).
 15. Oświadczenie, że Oferent realizujący Program ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji Programu, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców;
 16. Oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej RODO;
 17. Oświadczenie, że dane podane w ofercie konkursowej są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

Wszelkie koszty związane z  przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

9.Ocena ofert

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Szczecin. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami, przedłoży Prezydentowi protokół z posiedzenia. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Szczecin, po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Prezydent Miasta Szczecin dopuszcza możliwość wyboru jednej lub więcej niż jednej oferty konkursowej na realizację Programu. Wybór oferty konkursowej w wyżej wymienionym trybie nie wymaga uzasadniania powodów decyzji Prezydenta Miasta Szczecin.

W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.

Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

Przyznane środki finansowe mogą być niższe niż wnioskowane przez Oferenta w przypadku wyłonienia kilku Oferentów do realizacji Programu. W przypadku mniejszego dofinansowania warunkiem zawarcia umowy z Oferentem będzie złożenie zaktualizowanego zakresu kalkulacji kosztów realizacji Programu.

Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

 

L.p.

Nazwa kryterium

Maksymalna liczba punktów do uzyskania

Suma otrzymanych punktów

 1.           

Zakres wykonania Programu (max. liczba punktów do uzyskania 10):

0 – 10 pkt.

 

a) liczba i kwalifikacje personelu biorącego udział w realizacji programu w stosunku do liczby par objętych Programem:

 • lekarze specjaliści w zakresie ginekologii i położnictwa (1-2 pkt.);
 • lekarz / analityk / biolog/ embriolog/ psycholog legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie stosowania metod wspomaganego rozrodu  (1-2 pkt.);
 • anestezjolog (1-2 pkt.) ;
 • pielęgniarki i położne (1-2 pkt.);

b) przechowywanie zarodków w banku komórek rozrodczych i zarodków w ramach realizacji  Programu (0-1 pkt.);

c)pierwszy kriotransfer w przypadku braku przeprowadzenia transferu zarodków świeżych   w ramach realizacji Programu (0-1 pkt.);

                2.

Skuteczność realizacji programu (max. liczba punktów do uzyskania 10);

0 – 10 pkt.

 

a) dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją programów polityki zdrowotnej  z  zakresu leczenia niepłodności we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i/lub z realizacją „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2021” Ministerstwa Zdrowia (0-5 pkt.);

b)skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego IVF/ICSI udokumentowana w raportach do konsorcjum European IVF-monitoring (EIM) prowadzonego przez ESHRE  w okresie ostatnich  5 lat(0-5 pkt.);

3.

Kalkulacja kosztów realizacji Programu  (max. liczba punktów do uzyskania 10 pkt.):

0 – 10 pkt.

 

a) koszty  jednostkowe  świadczeń zdrowotnych leżące po stronie pary korzystającej z Programu oraz  w ramach dofinansowania  z budżetu Gminy Miasto Szczecin  (1-6 pkt.);

b) spójność kosztorysu (0-2 pkt.);

c) przejrzystość kalkulacji kosztów (0-2 pkt.);

 Maksymalna ilość punktów, które może przyznać Komisja Konkursowa jednej z ofert wynosi 30 pkt.

 

 

Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania Konkursu, zamknięcia Konkursu bez wyboru oferty oraz nie rozstrzygnięcia Konkursu na każdym etapie konkursu, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji w Urzędzie Miasta Szczecin na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.szczecin.pl  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni roboczych od daty upływu składania ofert, o którym mowa w pkt.7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w Wydziale Spraw Społecznych w sali konferencyjnej w dniu 11.04.2022r. o godz. 8.30. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej  siedzibie.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony o tym pisemnie.

10.Dodatkowe informacje

W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o której mowa w ust. 1, do trybu przeprowadzenia Konkursu ofert i zawarcia umowy na realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

W zakresie związanym z udziałem w Konkursie Oferent zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-zwanego dalej RODO.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie konkursu ofert  nr WSS-I.1.2022.WP jest:

1) p. Anna Majczyna Kierownik Zespołu  ds.Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością,
   tel.91 4245664, e-mail: amajczyna@um.szczecin.pl

2) p. Wioletta Perzyńska - Główny Specjalista  w Wydziale Spraw   Społecznych   Urzędu  Miasta  Szczecin, pok.336 I,  tel. 91 4245 674,  e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl.


udostępnił: WSS UM Szczecin, wytworzono: 2022/04/29, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/04/29 10:57:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/04/29 10:57:05 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/04/29 10:36:08 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/04/29 10:31:46 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/03/24 15:25:03 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/03/24 15:23:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/03/17 15:03:44 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/03/17 15:00:29 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/03/17 14:46:56 nowa pozycja