Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
nie dotyczy
Nazwa zadania:
,,Szkolna profilaktyka to sukces na przyszłość"
Rodzaj zadania:
Konkurs na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzaleznień od alkoholu i środków psychoaktywnych z udziałem uczniów i rodziców.
Termin składania:
2009/11/23
Konkursy unieważnione:
Nie

„Szkolna profilaktyka to sukces na przyszłość’’

konkurs dla nauczycieli wychowawców.

 

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele – wychowawcy starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących zajęcia w placówkach szkolnych na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Mają oni okazję podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, oryginalnymi pomysłami.

Zwycięskie zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych w określonej kategorii ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

 

Regulamin  konkursu

Konkurs

na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych z udziałem uczniów i rodziców. Zajęcia muszą być adresowane do konkretnej grupy odbiorców (określonego poziomu edukacyjnego – klas szkoły podstawowej, gimnazjum lub starszych, szkoły średniej oraz rodziców ).

Forma realizacji zadania dobrowolna.

 

I.ORGANIZATOR: 

Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 672, 4891 42 45 674  fax +4891 42 45 671

osoba upoważniona do udzielania  informacji dotyczące konkursu:

Wioletta Perzyńska

–Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, tel.091 4245674, pokój 336K III piętro; e-mail:wperzyn@um.szczecin.pl

 

II. CEL KONKURSU :

Główny  cel  konkursu:

  • Motywacja nauczycieli i wychowawców do poszukiwania nowych form pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Cele szczegółowe:

  • Zaangażowanie rodziców i opiekunów uczniów do udziału w  zajęciach promujących zdrowy styl życia,
  • Wykorzystanie ciekawych i skutecznych form z zakresu  profilaktyki uzależnień,
  • Kształtowanie i umacnianie umiejętności asertywnego zachowania przez dzieci i młodzież szkolną,
  • Wskazanie specjalistycznych placówek pomocowych z zakresu  profilaktyki zapobiegania uzależnieniom
  • Przedstawienie skutecznych działań prewencyjnych z zakresu  profilaktyki uzależnień.

 

III. ADRESACI:

Nauczyciele – wychowawcy starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących zajęcia w placówkach szkolnych na terenie Gminy Miasta Szczecin.

 

IV. TERMIN  NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH:

od 26 października 2009r.do 23 listopada 2009r. do godz. 15 00.

(liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenie odbioru przesyłki w Biurze Obsługi Interesantów sala 62- Kancelaria Poczty) adres:

Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

z dopiskiem Konkurs - ,, „Szkolna profilaktyka to sukces na przyszłość’’.

V. Ogłoszenie wyników: 30.11.2009 roku na stronie internetowej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin

 

PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa musi zawierać:

1).Wypełniony druk zgłoszenia konkursowego Załącznik nr 1, przesłany przez placówkę szkolną na adres wskazany w pkt. IV. Regulaminu konkursowego

2) Zapis przeprowadzonych zajęć zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i  środków psychoaktywnych ( w formie papierowej i na nośniku CD lub DVD):

·        szczegółowy scenariusz przeprowadzonych zajęć, z wyszczególnieniem:

        - terminu i miejsca realizacji zadania,

        - wykorzystane formy i metody do wykonania  zadania 

         - wykorzystanych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz bibliografii,

        - liczby i rodzaju realizatorów zajęć,

        - liczba i rodzaj odbiorców uczestniczących w zajęciach.

3) Ocena wykonanego zadania odbywać  się będzie  na podstawie przesłanego zapisu dot. realizacji ww. zadania. Kreatywności, pomysłowości oraz oryginalności użytych form i metod. Zakres przedstawionej wiedzy odpowiedni do wieku adresatów. Przedstawienie uwag i wniosków z realizacji przedstawionego zadania.

 

VI.JURY

  1. Organizator powołuje trzyosobowe jury, spośród którego na pierwszym posiedzeniu wybrany zostanie przewodniczący kierujący pracami.
  2. W jego skład wejdzie: jeden przedstawiciel z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, jeden przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jeden przedstawiciel Wydziału Oświaty.

VII. NAGRODY

1.nagrody za zajęcie:

I miejsca: wielofunkcyjny sprzęt biurowy

( drukarka, kopiarka, skaner)

II miejsce: aparat fotograficzny

III miejsc: przenośny odtwarzacz multimedialny (iPod)

2.Jury może zdecydować o nie przyznawaniu nagród lub dokonać innego przyznania

nagród.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszyscy uczestnicy Konkursu niezależnie od werdyktu jury otrzymują poświadczenia uczestnictwa w Konkursie w formie dyplomów honorowych.

Przyznane nagrody zostaną przekazane osobiście.

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczecin, dn....................................2009r.

 

Karta  zgłoszeniowa  do  udziału  w  konkursie

 

1).............................................................................................................................................................................................................................(podać proszę  tytuł  konkursu)

 

2)........................................................................................................................................................................................................

(nazwa i dane adresowe placówki zgłoszonej do konkursu)

 

 

3)........................................................................................................................................................................................................................(nazwisko i imię, zawód- nauczyciel wykładający przedmiot, dane korespondencyjne(telefon, e-mail)  uczestnika konkursu).

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/10/07, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2011/05/10 12:12:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:12:12 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:11:34 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:11:00 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/05 13:33:57 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2009/11/30 13:59:36 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2009/10/07 13:28:59 nowa pozycja