Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.1.2017.WP
Nazwa zadania:
konkurs ofert nr WSS-IV.1.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”
Rodzaj zadania:
Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia
Termin składania:
2017/04/12
Konkursy unieważnione:
Nie

Wynik konkursu ofert nr WSS-IV.1.2017.WP

W wyniku postępowania konkursowego na wybór projektu programu polityki zdrowotnej
                          pn. „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”, dokonano wyboru oferty:

Katedra i Klinika Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala  Klinicznego Nr 2
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
przy al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

(informacja z dnia 17.05.2017r.)

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert nr WSS-IV.1.2017.WP na projekt programu
polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”.

W związku z przepisami ustawy   z   dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym z (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579z póż.zm. ), ustawy dnia  5  czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U.  z  2016 r. poz. 814.1579 z póżn.zm.) oraz ustawy z  dnia 29 kwietnia 2015 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

 

1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 

2.Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 

3.Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty lecznicze   w rozumieniu ustawy   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie  udział w konkursie.  O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się  podmioty  wymienione wyżej które:

1) wykażą spełnianie wymogów:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności objętej przedmiotem konkursu,                     

b) posiadają   niezbędną   wiedzę   i  doświadczenie   oraz    dysponują   potencjałem  technicznym  i  osobami   zdolnymi  do wykonania   przedmiotu  konkursu  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu konkursu.

c) posiadają   autorskie   prawa   majątkowe   do   oferty   konkursowej  zgłoszonej  do konkursu.    

                                                                                                                                                          

4.Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania   zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

5. Termin składania ofert upływa 5 maja 2017 r

 

6. Oferty konkursowe opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów  Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani  są  do ponumerowania każdej  strony  oferty   konkursowej   oraz  wymaganych  załączników.  Oferta   musi  być   złożona   w   zamkniętej   kopercie, opatrzonej pieczątką/podpisem oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności Komisji Konkursowej”.

 

7. Ocena spełniania warunków formalnych udziału w konkursie dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie dostarczonych przez uczestników konkursu dokumentów oraz oświadczeń o których mowa w ust. 10.

  

8.W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych  przez nich ofert.

 

9. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu   o niekompletności oferty  (telefonicznie, e-mailem lub fax.).

 

10. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:


1) Formularz  zgłoszeniowy   będący   załącznikiem nr  2  do  niniejszego  ogłoszenia   wraz z dołączonymi  poświadczonymi  przez oferenta  za  zgodność z oryginałem kopiami  stosownych do ust.  3 dokumentów:

 a) wypis   z   Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  wydruk  z  Centralnej Ewidencjii    Informacji  o  Działalności  Gospodarczej   określający    aktualny    stan    prawny  i  faktyczny,

b) statut oferenta,
c) decyzję w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany),
d) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
e) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 2)Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem  nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawierający szczegółową roczną kalkulację kosztów poszczególnych etapów/działań/ usług /świadczeń/zakupów niezbędnych do realizacji programu.

 3)Oświadczenia będące  załącznikiem nr 4 do niniejszego  ogłoszenia:

 a) zapoznanie  się  z  treścią  ogłoszenia  i  szczegółowymi  warunkami  konkursu,

b) spełnienia   wszystkich   wymagań   zawartych   w   szczegółowych   warunkach  konkursu,

c) zgodność danych zawartych  w  formularzu  ofertowym  ze  stanem  faktycznym   i  prawnym,

d) posiadanie  niezbędnej wiedzy  i  doświadczenia oraz dysponowanie  potencjałem technicznym    i    osobami   zdolnymi do wykonania    przedmiotu    konkursu  lub  przedstawienie  pisemnego zobowiązania   innych   podmiotów   do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do  wykonania przedmiotu   konkursu. 

 e) posiadanie   autorskich    praw   majątkowych   do   oferty   konkursowej   zgłoszonej   do  konkursu.    

11.Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepszą ofertę, która zostanie przesłana jako program polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w Warszawie celem otrzymania opinii .

 12. Opis kryteriów wyboru ofert.

 1) Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1

Ocena oferty konkursowej pod względem poprawności w zakresie merytorycznym zgodnym ze schematem programu zdrowotnego wskazanym przez AOTMiT - warunek konieczny.

0 – 50 pkt.

2

Ocena   oferty   konkursowej   pod   względem   tego  czy  opisany program pozwala  na  pełną  realizację   z   uwzględnieniem rocznego harmonogramu poszczególnych  etapów  działań.

0 – 20 pkt.

3

Ocena ofert konkursowych pod względem poziomu innowacyjności  w   zakresie  przedstawionej  edukacji  zdrowotnej  (w zakresie podanych metod, form oraz środków realizacji)

0 - 10 pkt.

4

Ocena wartości merytorycznej programu (atrakcyjność oferty, stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom szczegółowym konkursu)

 0  - 15 pkt.

5

Ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem przedstawionej formy  sprawozdawczości i ewaluacji programu

 

0  - 5 pkt.

Razem – 100 pkt.

 

2) Maksymalna  ilość punktów, które może  przyznać  Komisja Konkursowa jednej   z ofert wynosi 100 pkt.

3) O liczbie przyznanych punktów za poszczególne kryteria decyduje Komisja   Konkursowa.                                                                                                         

 4)  Za najlepszą  zostanie  uznana  oferta  konkursowa,   której   Komisja  Konkursowa   przyzna największą liczbą punktów.
                                                                                                                                                     
 5) Jeżeli  dwie lub  więcej  ofert  uzyska   identyczną,  największą  liczbę przyznanych  punktów  Komisja Konkursowa  ma  prawo do wyboru  najlepszej  oferty  wśród tych  ofert,   które  uzyskały   taką  samą   najwyższą   ocenę    punktową.

6)  Wybór oferty konkursowej  w wyżej wymienionym trybie  nie wymaga uzasadniania   powodów decyzji Komisji  Konkursowej.

 13.Ogłoszenie o  zakończeniu  postępowania   konkursowego  i  jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl  oraz pisemnym/ listownym powiadomieniu uczestników przedmiotowego konkursu.

 

14.Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez  wyboru oferty.

 15.W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konkursowego oferentom przysługuje prawo złożenia do organizatora konkursu umotywowanego protestu, który Komisja  Konkursowa  rozpatruje w  terminie  czternastu  dni  od  daty  jego  złożenia.

 

16.Termin związania z ofertą wynosi 60- dni od upływu terminu składania ofert.

 17. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane  w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania Oferentem.

18.  W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa wskazanych w ogłoszeniu postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 19.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Wioletta Perzyńska  - Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 I, tel. 91 42 45 674.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2017/05/17, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/11/07 08:21:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/11/07 08:21:02 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/18 08:42:43 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/17 13:23:59 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/04/12 12:32:02 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/04/12 11:43:36 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/04/12 11:36:35 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/04/12 11:26:41 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/04/12 11:23:44 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/04/12 11:20:36 nowa pozycja