Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.2.2024.AD
Nazwa zadania:
„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”
Rodzaj zadania:
przeciwdziałanie uzależnieniom
Termin składania:
2024/03/07
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych” – WSS-I.2.2024.AD

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu. 

  1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)   ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

4) ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

5) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6) uchwałą Nr LV/1544/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2024-2025,

7) uchwałą Nr  Nr LV/ 1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok.

       Ważne!

Każda oferta zgłaszana do konkursu musi uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje o proponowanym sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach zapewnienia dostępu alternatywnego należy zawrzeć w  odrębnym oświadczeniu do oferty.Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. 

Zadanie publiczne powinno być zaprojektowane i wykonywane przez Realizatora w taki sposób, aby nie wykluczało uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami. Realizator zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze: dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej. W indywidualnym przypadku jeżeli Realizator nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ww. ustawy (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej), Realizator jest zobowiązany zapewnić takim osobom dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy.

      UWAGA:

 Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 ust. 1, tj. przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Jednocześnie, oferent zobowiązuje się, że przystąpienie do pracy z dziećmi osoby zatrudnionej nastąpi dopiero po weryfikacji w ww. Rejestrze.

 

2. Adresaci konkursu:

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. , które spełnią warunki określone niniejszym ogłoszeniem.

3. Beneficjenci programu:

Mieszkańcy Szczecina zagrożeni uzależnieniem od alkoholu oraz ich bliscy, osoby uzależnione jak również osoby współuzależnione.

4. Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 15.12.2024 roku.

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu: 170  000, 00 zł brutto (sto siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100 ).

6. Termin i tryb składania ofert:

1) Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 07.03.2024 r. w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (skrzynka podawcza), pl. Armii Krajowej 1 lub przesłać pocztą na adres Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (liczy się data wpływu do Urzędu).

2) Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem postępowania konkursowego WSS-I.2.2024.AD oraz klauzulą „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

3) Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty i wymaganych załączników oraz opatrzenie ich podpisem i pieczątką osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

4) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia o którym mowa w pkt 1. Złożone w konkursie oferty kierowane są pod obrady komisji konkursowej, na której posiedzeniu następuje otwarcie kopert oraz ocena ofert pod względem zgodności z założeniami niniejszego ogłoszenia.

5) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, komisja konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.

6) Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Komisja konkursowa dopuszcza możliwość uzupełnienia  oferty w terminie do następnego dnia po powiadomieniu  o niekompletności oferty.

7) Komisja konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z przytoczonymi w niniejszym ogłoszeniu kryteriami wybierze realizatora/ów zadania. Komisja ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty bądź przyjęcia danej oferty w części.

8) Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą wnioskuje oferent.

7. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

1) Formularz zgłoszeniowybędący Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów:

a) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG (jeżeli dotyczy),

c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny,

d) statut oferenta,

e) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważną w okresie wykonywania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.

2) Formularz kalkulacji cenowej będący Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3) Oświadczenia dotyczące:

a) zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,

b) liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych w ramach zadania objętego konkursem,

c) posiadania lokalu niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania,

d) spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,

e) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach realizacji zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

f) zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym,

g) podpisania umów o współpracy z ewentualnymi podwykonawcami programu,

h) potwierdzenia faktu, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

i) zobowiązania Oferenta do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej RODO,

j) oświadczenie, że Oferent realizujący zadanie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji zadania, w tym również szkody wyrządzone przez podwykonawców.

4) Opis sposobu realizacji zadania zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmujący przynajmniej:

a) opis proponowanych programów terapeutycznych, post terapeutycznych i readaptacyjnych  oraz koncepcję naboru beneficjentów,

b) określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu,

c) opis przewidywanych rezultatów.

5) Oferent zobowiązany jest przedstawić wyszczególnienie podobnych programów realizowanych w okresie ostatnich trzech lat bądź oświadczenie o braku realizowanych programów. 

8. Zasady realizacji programu

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9. Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie według następujących kryteriów:

 

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Liczba osób objętych programem – 0-10 pkt

2.

Doświadczenie w realizacji podobnych programów zdrowotnych – 0-2 pkt

3.

Średni koszt jednej godziny zajęć indywidualnych – 0-5 pkt

4.

Średni koszt jednej godziny zajęć grupowych – 0-5 pkt

5.

Liczba godzin zajęć indywidualnych (łącznie w trakcie trwania całego programu) -0-5pkt

6.

Liczba godzin zajęć grupowych (łącznie w trakcie trwania całego programu) – 0-5 pkt

7.

Przewidywalna liczebność grupy – 0-3 pkt

8.

Zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w liczbie świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom uzależnionym i współuzależnionym – 0-5 pkt

9.

Kwalifikacje kadry – 0-5 pkt

10.

Sposób rekrutacji, w tym m.in. osób nieletnich i ich bliskich – 0-5 pkt

11.

Kalkulacja kosztów pod kątem jej celowości oraz efektywności wykorzystania – 0-5 pkt

12.

Innowacyjność programu – 0-5 pkt

 

 Maksymalna liczba punktów, które może przyznać komisja konkursowa wynosi 60 punktów.

10. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Ponadto, oferent którego oferta została wybrana w całości lub w części, zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o wysokości przyznanych środków.

11. Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do odwołania postępowania konkursowego, zmiany warunków konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wyboru oferty oraz nierozstrzygnięcia konkursu.

12. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

14. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a realizatorem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

15. W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do trybu przeprowadzenia Konkursu ofert i zawarcia umowy na realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

16. W zakresie związanym z udziałem w Konkursie Oferent zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-zwanego dalej RODO.

17. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielenia szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Pani Anna Depa – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336B, tel. 91 42 45 618.

WYNIKI KONKURSU OFERT WSS-I.2.2024.AD

Na przedmiotowy konkurs wpłynęły trzy oferty. W wyniku postępowania konkursowego wybrano następujących realizatorów zadania:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie Ostrowska 7, 71-757 Szczecin –108  000,00zł,
  2. Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin  i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” ,Centrum Psychologii i Leczenia Uzależnień, Poradnia Profilaktyki i Leczenia Osób z Uzależnieniem Oraz ich Bliskich, ul. Klonowica 1a, 71-241 Szczecin –62 000,00zł.

 

  


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2024/02/15, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Anna Depa, dnia: 2024/04/03 13:32:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Depa 2024/04/03 13:32:27 modyfikacja wartości
Anna Depa 2024/02/15 13:16:29 nowa pozycja