Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79363693

Aktualna strona: 6580

Wydrukowano: 0

Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin

Punkt Kontaktowo-Doradczy


                         

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli podejmuje wyzwanie zwiększenia polsko-niemieckiej kompetencji językowej w komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędami, a także samymi instytucjami w sprawach transgranicznych. Punkt wspiera tym samym procesy integracyjne w obszarze przygranicznym – pełni funkcję doradczą dla polskich i niemieckich obywateli.

Projekt przewidziany na okres realizacji: 1.07.2016 r. - 31.12.2020 r. jest efektem pracy nad integracją i porozumieniem społeczeństwa w polsko-niemieckim Euroregionie Pomerania, działa od 2009r., jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA oraz przez Gminę Miasto Szczecin, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Partnerem Projektu jest Związek Komunalny Euroregion Pomerania e.V., prowadzący bliźniaczy Punkt Kontaktowo-Doradczy w Löcknitz. Kwota dofinansowania projektu wynosi 744.125,72 EUR. Jest to już III edycja projektu, poprzednie dwie edycje zostały wdrożone od  1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2011 r. w Löcknitz  oraz od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2014 r. w Löcknitz i w Szczecinie.

Głównym celem projektu jest wspieranie i rozwijanie integracji społecznej obywateli polskich i niemieckich, zamieszkujących teren Euroregionu Pomerania, tworzenie sieci współpracy między urzędami w Polsce i w Niemczech, jak również poprawa efektywności działania i dostępności urzędów i instytucji po obu stronach granicy oraz reakcja na przejawy nietolerancji i ksenofobii.

Punkty działają dwujęzycznie i transgranicznie, z jednej strony wykorzystując utworzoną sieć urzędów i innych podmiotów, stanowią łącznik na linii urząd–obywatel, z drugiej strony ułatwiają funkcjonowanie podmiotom publicznym w realiach transgranicznych z uwagi na wiedzę i kompetencje zatrudnionych pracowników.  W Punktach udzielane są porady i informacje polskim i niemieckim obywatelom odnośnie prawnych i socjalnych aspektów ich pobytu w Niemczech i w Polsce, świadczona jest pomoc w wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu otrzymanej korespondencji i innych dokumentów, pośrednictwo w rozmowach z urzędami i innymi instytucjami. Punkty doradcze współpracują z właściwymi urzędami i instytucjami w celu wyjaśnienia indywidualnych zapytań interesantów oraz wspierają urzędy i instytucje w wykonywaniu ich funkcji publicznych, proponując im platformę porozumienia z partnerskimi jednostkami po drugiej stronie granicy w postaci organizowanych konferencji, warsztatów i spotkań eksperckich dotyczących spraw transgranicznych.

Dotychczasowa działalność Punktu Kontaktowo-Doradczego zdecydowanie przyczyniła się do poprawy poziomu integracji społecznej, poprawy komunikacji pomiędzy urzędami obu państw, a także usprawnienia przepływu informacji na linii urząd–obywatel. Jednocześnie największa przeszkoda w komunikacji – bariera językowa – została w dużym stopniu zniwelowana.

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Biuro Obsługi Interesantów

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Tel.: (004891) 435 11 35

 Monika Żukowska

Agnieszka Borończyk

eMail: kontakt@um.szczecin.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek 10:00- 14:00

 

Punkt Kontaktowo-Doradczy  EUROREGIONU POMERANIA

Marktstraße 4, Bürgerhaus

17321 Löcknitz

Tel./Fax: (0049 39754) 528 97

eMail: kontaktstelle@pomerania.net

Doreen Borchert

Agnieszka Borys

Godziny otwarcia:

poniedziałek       8.00-12.00 i 13.00-16.30

wtorek                8.00-12.00 i 13.00-16.30

środa                  nieczynne

czwartek             8.00-12.00 i 13.00-16.30

piątek                 8.00-12.00

 

 

Podpisanie porozumienia o współpracy przez Wiceprezydenta Krzysztofa Soskę i Andreę Gronwald  z Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. 

 

Peter Heise, Dyrektor Wspólnoty Komunalnej POMERANIA i Piotr Krzystek  Prezydent Miasta Szczecin wspólnie otwieraja kolejne biuro Punktu Kontaktowo Doradczego w szczecińskim magistarcie.

 

  

 
 
 

 

  

Projekt dofinansowany przez Unie Europejską – ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 

FAQ

Czy można posiadać polski dowód osobisty nie mieszkając w Polsce?

Po dokonaniu procedery wymeldowania z ostatniego w Polsce miejsca zamieszkania w ciągu dwóch tygodni konieczne jest złożenie wniosku o nowy dowód osobisty. Jeżeli nie dopełnimy tej formalności to po 3 miesiącach stary dowód osobisty traci ważność. Dokumentem potwierdzającym tożsamość
i miejsce zamieszkania jest dowód osobisty wraz z potwierdzeniem zameldowania w Niemczech. Nie będąc obywatelem Niemiec nie otrzymamy z niemieckiego urzędu żadnego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport). Nie posiadając adresu zameldowania w Polsce wniosek o paszport należy składać w Konsulatach Generalnych RP lub w wydziale Konsularnym Ambasady RP na terenie Niemiec.
 

Jak wysokie są opłaty za media na terenie Niemiec?

Woda i kanalizacja
Obecnie koszty wody i ścieków kształtują się następująco:
- woda – 1,93 Euro/m3 (wg wskazania licznika) oraz 98 Euro/ rok opłata stała przesyłowa.
- ścieki – 4,47 Euro/m3 (wg wskazania licznika) oraz 98 Euro / rok opłata stała przesyłowa.
Na sumę opłat, jaką musimy uiścić rokrocznie składa się  opłata przesyłowa  - 182, 68 euro plus koszty licznikowego zużycia wody. Za wodę i ścieki płaci się ryczałtowo. Średnio w pierwszym okresie od podpisania umowy, należy się spodziewać naliczenia ryczałtu na poziomie 30-60 Euro/miesiąc.

Prąd
Średniomiesięczne zryczałtowane koszty prądu to od 20 do 60 euro, oczywiście są to ilości szacunkowe dla małego domu i niedużej rodziny. Istnieje możliwość wyboru dostawcy prądu, którego oferta jest konkurencyjna w porównaniu do standardowego dostawcy prądu.
Stawka w roku 2014:ok. 28,06 Cent/kWh
Koszty i opłaty stałe: ok. 62,67 Euro/rok ( w zależności od obowiązującej taryfy)

Opłata za wywóz śmieci

Zawarcie umowy na wywóz śmieci jest obowiązkiem każdej zameldowanej rodziny na terenie Niemiec. Roczny koszt wywozu śmieci dla 4 osobowej rodziny to min. 140 € przy regularnej segregacji odpadów. Powszechnie dostępne są kontenery na papier i szkło (dzielone wg kolorów na: białe, zielone i brązowe). Większość napojów sprzedawana jest w szklanych kaucjowanych opakowaniach zwrotnych. Kaucję zapłacimy również za plastikowe butelki np. Coca-coli. Plastiki niekaucjowane oraz wszystkie surowce wtórne (aluminium etc) są wywożone bezpłatnie, o ile znajdą się w specjalnych żółtych workach. Worki te można bezpłatnie pobrać w urzędzie gminy  (Amt) lub w punktach przyjmowania odpadów (Recyklingstelle).

Obowiązkowy przegląd kominiarski
Raz w roku należy dokonać przeglądu pieca (każdego typu) oraz komina. Przy systemie ogrzewania na  paliwo stałe kominiarz zobowiązany jest dokonać czyszczenia komina 3 razy w roku.
Zwyczajowo kominiarz informuje o proponowanym terminie wizyty podając datę (często wysyła kartkę pocztową z informacją). Sprawdzenie instalacji oraz pieca zajmuje około 20 minut i kosztuje około 30-40 Euro. Rachunek najczęściej wysyłany jest po wykonaniu usługi pocztą.
 

Zamieszkanie w innym państwie a ubezpieczenie zdrowotne

Dla osób  zamieszkujących na terenie Niemiec, a zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą w Polsce kwestię ubezpieczenia zdrowotnego reguluje wydany i zarejestrowany w odpowiedniej niemieckiej instytucji (kasie chorych) formularz S1. Formularz S1 wydawany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zastąpił dotychczasowy formularz e106.  Po rejestracji formularza S1 w niemieckiej wybranej kasie chorych ubezpieczony otrzymuję kartę ubezpieczeniową, która jest potwierdzeniem ważnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Niemiec i upoważnia do świadczeń w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Departamentu Współpracy Międzynarodowej - Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Działalność gospodarcza

Działalność rejestruje się w Urzędzie Gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności) w wydziale ds. działalności (Gewerbeamt). Aby prowadzić działalność na terenie Niemiec meldunek nie jest konieczny. Konieczna jest siedziba (lokal w którym prowadzona będzie działalność).

Dokumenty wymagane do założenia działalności:

1) druk formularza zgłoszeniowego

2) dowód osobisty

3) akt notarialny / umowa najmu pomieszczenia na siedzibę biura lub potwierdzenie zameldowania jeśli  firma rejestrowana jest w zamieszkiwanym  lokalu oplata administracyjna wynosi 26,00 Euro

Działalność gospodarcza wymaga zgłoszenia jej do organów finansowych (Finanzamt). Odpowiednie zgłoszenie zostanie wysłane bezpośrednio z urzędu. Z urzędu skarbowego (Finanzamt) otrzymujemy po ok. dwóch miesiącach formularz  do wypełnienia (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung). Po wypłnieniu i wysłaniu formularza do Finanzamt otrzymamy numer podatkowy (Stuernumer), bez niego nie możemy wystawić rachunku za wykonane prace. Najlepiej więc po zarejestrowaniu działalności wystąpić  samodzielnie o nadanie numeru na ogólnodostępnym formularzu w Internecie.

Samodzielna działalność gospodarcza w Niemczech wiąże sie często z obowiązkowym członkostwem w odpowiedniej izbie, np. IHK (Industrie- und Handelskammer – Izba Przemysłowo-Handlowa), HWK (Handwerkskammer - Izba Rzemieślnicza) itp.

Odpowiedni formularz przesyłany jest przez dana izbę poczta. Izby te pobierają od swoich członków składki, same zaś służą informacja i szkoleniami. Istnieje możliwość zwolnienia od opłat członkowskich przez początkowy okres prowadzenia działalności. W przypadku regionu przygranicznego w  powiecie Vorpommern- Greifswald  obie izby maja swoje siedziby
w Neubrandenburgu.

Należy pamiętać, ze prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych zawodach wymaga odpowiedniego zezwolenia, np. w przypadku lekarzy, bądź uznania wykształcenia zawodowego, jak np. w przypadku pielęgniarek. Do wykonywania niektórych zawodów rzemieślniczych konieczne jest  również posiadanie papierów mistrza (Meister), a także wpis do rejestru rzemieślniczego (Eintragung in die Handwerksrolle). W każdym przypadku należy dokładnie zasięgnąć informacji, jakie formalności są niezbędne i jakie wymagania należy spełnić.

Konieczne jest również opłacanie obowiązkowych składek zdrowotnych  w wysokości od 170- 350 Euro miesięcznie w zależności, jaka ubezpieczalnia zostanie wybrana (państwowa kasy chorych lub prywatna).   Składki na ubezpieczenie emerytalne nie są obowiązkowe.

Usługi  świadczone przez firmę  nie mogą być świadczone na rzecz tylko  jednego podmiotu  (min. 3 zleceniodawców w ciągu roku).

Obowiązek opłaty podatku od pojazdów silnikowych tzw. KFZ Steuer

Osoby posiadające swoje miejsce zamieszkania i centrum życia na terenie Niemiec są zobowiązane przerejestrować swój samochód w Wydziale Komunikacji (KFZ - Zulassungstelle) w odpowiednim dla miejsca zamieszkania starostwie powiatowym (Landkreis) niezwłocznie po zmianie miejsca zamieszkania na niemiecki adres.

Osoby, które użytkują samochód należący do spółki zarejestrowanej w Polsce, lub pojazd, którego właścicielem jest firma leasingowa lub bank powinny zgłosić czasowe użytkowanie takiego samochodu na terenie Niemiec do Urzędu Skarbowego (Finanzamt) lub Urzędu Celnego (Zollamt) w formie deklaracji podatkowej dla pojazdów silnikowych (Kraftzeugsteuererklärung). Na podstawie deklaracji wyliczany jest podatek drogowy. Jego wysokość jest zależna od wielu czynników, przede wszystkim rodzaju materiału napędowego (silnik benzynowy czy diesel), emisji spalin, roku budowy pojazdu itp.

Jakie dokumenty należy przedstawić składając wniosek o  tzw. Kindergeld?

 • Osoby zamieszkujące na terenie Niemiec:

Przyznanie świadczeń na dzieci dla osób zamieszkujących w jednym państwie członkowskim,
a wykonującym pracę w innym regulowane jest poniższą decyzją:

DECYZJA NR F1  z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych. (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią)

Dokumenty wymagane do opracowania wniosku na Kindergeld:

 • Wypełniony wniosek
 • Kopia potwierdzeniazameldowania właściwego urzędu meldunkowego
 • Akt urodzenia dziecka (przetłumaczony lub międzynarodowy)
 • Kopia umowy najmu lub aktu notarialnego zamieszkiwanej nieruchomości
 • Kopia rachunku np. za energię elektryczną (jako potwierdzenie zamieszkania wynajętej / kupionej nieruchomości)
 • Decyzja o odmowie przyznania świadczeń rodzinnych w Polsce (kraju zatrudnienia).

Uwaga!Zaświadczenie o niepobieraniu jest niewystarczające.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w kraju zatrudnienia  wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiedniej dla (ostatniego) miejsca zamieszkania instytucji realizującej zadania w zakresie świadczeń rodzinnych np w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
(w Szczecinie wnioski ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w kraju zatrudnienia należy składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń). Opracowane dokumenty są przekazywane do instytucji, która zajmuje się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, czyli do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który to na podstawie otrzymanych dokumentów wydaje decyzję. 

Ważne adresy:

Szczecińskie Centrum Świadczeń

Ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

Tel.  (+48) 91 442 71 00

Fax: (+48) 91 442 71 01

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Koordynacji Świadczeń
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin  
pokój nr 138 (I. piętro)

ks@szczecin.uw.gov.pl

tel. 91 43-03-091

 

Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Sachsen

09092 Chemnitz

 

  

 • Osoby zatrudnione u niemieckiego pracodawcy:

Dokumenty wymagane do opracowania wniosku na Kindergeld:

 • Wypełniony wniosek
 • Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na druku Familienkasse (ostatnia strona wniosku)
 • Kopia potwierdzenie zameldowania właściwego urzędu meldunkowego
 • Kopia aktu urodzenia dziecka (przetłumaczony lub międzynarodowy)
 • Zaświadczenie o posiadanym obowiązku podatkowym na terenie Niemiec
 • Kopię elektronicznego zaświadczenia podatkowego(Kopie der elektronischenSteuerbescheinigung) jeśli została wydana
 • Kopia umowy o pracę
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla dzieci uczących się, które ukończyły 18 rok życia
 • Decyzja o odmowie przyznania świadczeń rodzinnych w Polsce (kraju zamieszkani dzieci lub/i kraju zatrudnienia drugiego rodzica).

Uwaga!Zaświadczenie o niepobieraniu jest niewystarczające.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w kraju zamieszkania rodziny lub/i  w kraju zatrudnienia drugiego rodzica wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania instytucji realizującej zadania w zakresie świadczeń rodzinnych np w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w Szczecinie wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w należy składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń). Opracowane dokumenty są przekazywane do instytucji, która zajmuje się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, czyli do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który to na podstawie otrzymanych dokumentów wydaje decyzję.

Ważne adresy:

Szczecińskie Centrum Świadczeń

Ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

Tel.  (+48) 91 442 71 00

Fax: (+48) 91 442 71 01

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Koordynacji Świadczeń
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin  
pokój nr 138 (I. piętro)

ks@szczecin.uw.gov.pl

tel. 91 43-03-091

 

 

Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Sachsen

09092 Chemnitz

 

 

 • Osoby oddelegowane do pracy u niemieckiego pracodawcy:

Dokumenty wymagane do opracowania wniosku na Kindergeld:

 • Wypełniony wniosek
 • Kopia potwierdzenie zameldowania właściwego urzędu meldunkowego (jeśli dotyczy)
 • Kopia aktu urodzenia dziecka (akt przetłumaczony lub międzynarodowy)
 • Potwierdzenie  - A1-  ustawowej kasy ubezpieczeniowej
 • Kopię umowy wynajęcia mieszkania
 • Kopie elektronicznego zaświadczenia podatkowego (Kopie der elektronischen Steuerbescheinigung) jeśli została wydana
 • Zaświadczenie o posiadanym obowiązku podatkowym na terenie Niemiec (nieograniczony, ograniczony)
 • Kopię umowy oddelegowania (muszą być identyczne z potwierdzeniem pracodawcy)
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla dzieci uczących się, które ukończyły 18 rok życia
 • Decyzja o odmowie przyznania świadczeń rodzinnych w Polsce (kraju zamieszkani dzieci lub/i kraju zatrudnienia drugiego rodzica).

Uwaga!Zaświadczenie o niepobieraniu jest niewystarczające.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w kraju zamieszkania rodziny lub/i  w kraju zatrudnienia drugiego rodzica wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania instytucji realizującej zadania w zakresie świadczeń rodzinnych np w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w Szczecinie wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w należy składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń). Opracowane dokumenty są przekazywane do instytucji, która zajmuje się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, czyli do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który to na podstawie otrzymanych dokumentów wydaje decyzję.

Ważne adresy:

Szczecińskie Centrum Świadczeń

Ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

Tel.  (+48) 91 442 71 00

Fax: (+48) 91 442 71 01

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Koordynacji Świadczeń
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin  
pokój nr 138 (I. piętro)

ks@szczecin.uw.gov.pl

tel. 91 43-03-091

 

 

Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Sachsen

09092 Chemnitz

 

 

 

 
 
 
 


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin