Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacja o pozwoleniach na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dokończenie budowy ze zmianą funkcji budynku 2B przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r. poz. 1227)

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że decyzja o pozwoleniu na budowę: dokończenie budowy ze zmianą funkcji budynku 2B (pawilon rehabilitacyjny) dla potrzeb ginekologii i położnictwa wraz z niezbędnymi elementami zewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą (w tym budowa portierni i parkingu na 100 miejsc postojowych) przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, nr ewid. gruntów: dz. 20 obręb 4163, dz. 123 i 124 obręb 4189 oraz rozbiórkę dwóch parterowych budynków położonych na działce nr 124 z obrębu 4189 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pod numerem 18/09.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ww ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, w pokoju Nr 210.

Informację wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni od dnia 24.07.2009 r. do dnia 14.08.2009 r.

udostępnił: Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2009/07/24, odpowiedzialny/a: Dorota Dobrowolska, wprowadził/a: Jolanta Kalbarczyk, dnia: 2009/07/24 13:43:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Kalbarczyk 2009/07/24 13:43:31 modyfikacja wartości
Jolanta Kalbarczyk 2009/07/24 13:41:50 nowa pozycja