Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

Zawiadomienie o wydanej decyzji Nr 1520/19 z dnia 08.10.2019r. dot. ul. 5 Lipca 22, 22a, 22b w Szczecinie


ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że w dniu 08.10.2019r. wydał decyzję Nr 1520/19 (znak: WUiAB-III.6740.299.2019.TK, UNP: 51778/WUiAB/-I/19) udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: przebudowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody i budowa wewnętrznej instalacji cyrkulacji wraz z demontażem piecyków gazowych oraz wykonanie otwory drzwiowego między pomieszczeniami piwnicznymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na nieruchomości przy ul. 5 Lipca 22, 22a, 22b w Szczecinie (działka nr 93 z obrębu 148 Pogodno). Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj: od dnia 10.10.2019r. do dnia 24.10.2019r. Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane. Z treścią decyzji można zapoznać się w godzinach 7:30-15:30, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej - pok. 206. Art.49b §1 k.p.a.: W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49§1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem