Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Osiedle Kasztanowe w Szczecinie (dz. nr 225/123 obr. 4197)


Szczecin, dnia 27.09.2021 r.

WUiAB-I.6740.240.2021.BA
UNP: 37457/WUiAB/-I/21


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)
zawiadamia się
że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wniosku z dnia 22.07.2021 r. Pana Wiesława Kożybskiego zam. przy ul. Niemcewicza 9/5, 71-553 Szczecin, złożonego przez pełnomocnika – Pana Przemysława Palenicę, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Osiedle Kasztanowe w Szczecinie (nr ewid. gruntów: dz. nr 225/123 obręb 4197).
Jednocześnie na podstawie art. 79a Kpa, organ informuje, że na dzień wysłania niniejszego zawiadomienia nie zostały spełnione następujące przesłanki:
1. Nie uzupełniono dat na wniosku i oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. We wniosku i w projekcie nie uzupełniono wszystkich działek objętych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.
3. Nie dostarczono oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na wszystkie działki objęte przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.
4. W informacji o obszarze oddziaływania nie uwzględniono wszystkich działek, na które oddziałują projektowane zbiorniki bezodpływowe.
5. Nie dostarczono decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 t.j.).
6. Nie wykazano spełnienia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/1126/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom-Kasztanowe” w Szczecinie (teren elementarny: D.A.2057.MN).
7. Nie wykazano spełnienia § 36 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.).
8. Nie dostarczono trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 ze zmianami).

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań pod numerem telefonu 91 42 45 139 oraz składać uwagi na skrzynkę e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

 

 

 


 


udostępnił: WAiB UM Szczecin, wytworzono: 2021/10/05, odpowiedzialny/a: Bartosz Andrzejczak, wprowadził/a: Bartosz Andrzejczak, dnia: 2021/10/05 14:57:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Andrzejczak 2021/10/05 14:57:42 nowa pozycja