Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Aktualności

Zapytanie ofertowe w ramach projektu Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wykonanie i dostawa tablic w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wykonanie i dostawa 6 szt. tablic pamiątkowych dla projektu Gminy Miasto Szczecin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół.

Oś Priorytetowa: Edukacja RPZP.08.00.00

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, adres: pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP: 8510309410, REGON: 811684232

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 6 szt. tablic pamiątkowych stanowiących element promocji i informacji dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Parametry tablicy pamiątkowej:

Wymiary: format A3 42cm (szer.) x 29,7cm (wys.), kolor biały, materiał typu dibond lub materiał pokrewny, 4 otwory montażowe wraz z aluminiowymi kołkami dystansowymi, napisy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały (tablica montowana będzie we wnętrzu budynku).

Tablica pamiątkowa obowiązkowo musi zawierać:

Znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, oficjalne logo promocyjne Województwa Zachodniopomorskiego, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Dane do zamieszczenia na tablicach:

Tytuł projektu: Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół.

Cel projektu: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego, jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 918 uczniów, poprawa kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli oraz stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin

Projektując tablice w tym wielkość fontów, należy przyjąć, że znak Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytuł projektu oraz cel projektu muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. Znak Funduszy Europejskich, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz znak Unii Europejskiej muszą być pełnokolorowe.

Znaki graficzne niezbędne do przygotowania tablicy można pobrać ze strony http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-rmusi odpowiadać wymogom działań promocyjnych i informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Edukacja, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 27.12.2016 r. (aneks nr RPZP.08.07.00-32-K014/16-03 z dnia 13.01.2020 r.).

Numer umowy: RPZP.08.07.00-32-K014/16-00

Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być przygotowana z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego trwałą i czytelną techniką w języku polskim,

Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie osoby składającej podpis.

 Kryteria oceny ofert

Cena – 100%

Opis sposobu przyznawania punktów

Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:

Cena:

Cena brutto oferty najtańszej: cena brutto oferty badanej x 100 (liczba punktów) x 100% (waga)

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedłoży ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu i przedstawi najniższą cenę. Sposób kalkulacji ceny za zamówienie, na potrzeby oceny ofert, zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 05.03.2021 r.

Ofertę należy złożyć: drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: awala@um.szczecin.pl lub aroszcz@um.szczecin.pl;

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, stosownie do wymogów określonych w pkt.1. Oferty, które zostały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Sposób zapłaty: Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Załączniki:

   Formularz ofertowy   

Wzór umowy

Klauzula – art. 13

 

INFORMACJA

W wyniku postępowania wyłoniono firmę:  „Bylewski” Agencja Reklamowa Piotr BylewskI, ul. Okulickiego 110, 71-041 Szczecin, oferującą za realizację całości zamówienia  kwotę brutto 590,40 zł, w tym podatek VAT w wysokości 110,40 zł, której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na: najniższą cenę.

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/02/08, odpowiedzialny/a: Agnieszka Walas, wprowadził/a: Agnieszka Walas, dnia: 2021/03/12 08:53:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Walas 2021/03/12 08:53:01 modyfikacja wartości
Agnieszka Walas 2021/03/12 08:52:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Walas 2021/02/08 09:58:13 modyfikacja wartości
Agnieszka Walas 2021/02/08 09:53:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Walas 2021/02/08 09:18:06 nowa pozycja