Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903316

Aktualna strona: 50326

Wydrukowano: 2373

Pion Architekta Miasta


Zadania Pionu Architekta Miasta

W zakresie prowadzenia spraw związanych z planowaniem przestrzennym:

 1. Aktualizacja polityki przestrzennej Miasta,
 2. Przygotowywanie harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 3. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,
 4. Wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 5. Obsługa organizacyjna oraz współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną,
 6. Organizowanie przetargów na wykonanie opracowań urbanistyczno - architektonicznych,
 7. Organizowanie konkursów urabistyczno - architektonicznych,
 8. Opiniowanie koncepcji programowo - przestrzennych i studiów krajobrazowych,
 9. Opiniowanie wniosków w zakresie miejsc parkingowych przy realizowanych inwestycjach na terenie miasta Szczecin oraz zawieranie umów cywilno - prawnych z inwestorami,
 10. Współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie miejscowych planów zagospodarowania, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych opracowań planistycznych.

W zakresie nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta:

 1. Koordynowanie działań mających na celu poprawę walorów plastycznych i estetycznych Miasta,
 2. Opiniowanie rozwiązań plastycznych sytuowanych na terenie Miasta obiektów budowlanych stałych i tymczasowych: budynków, budowli (kolorystyki budynków i budowli).

W zakresie prowadzenia spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych:

 1. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Mias,
 2. Koordynacja działań rewitalizacyjnych, prowadzonych z udziałem Miasta,
 3. Opracowanie programów rewitalizacji dla szczególnych obszarów,
 4. Opracowywanie badań, analiz i ekspertyz służących do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 5. Koordynacja opracowywania koncepcji przestrzennych, przygotowywania dokumentacji technicznej, badań możliwości terenu/budynków i studium wykonalności projektów związanych z rewitalizacją.  

Zespoły współpracujące:

Osoby zatrudnione w Pionie Architekta Miasta

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Specjalność Pokój  Telefon
1 Bondar Jarosław Zastępca Dyrektora Architekt Miasta 203 914245892
2 Bednarz Anna Główny specjalista Stanowisko ds. rewitalizacji 202  914245054
3 Jankowski Tomasz Podinspektor  Stanowisko ds. rewitalizacji 262A 914245084
4 Chojnacka-Kurz Inez Inspektor Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ładu architektonicznego 202 914351173
5 Fabiś Anna Podinspektor Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ładu architektonicznego 202 914351121
6 Bednarski Piotr Inspektor Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ładu architektonicznego 202 914351122
7 Suchecka Joanna  Podinspektor Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ładu architektonicznego 202 914351148

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin