Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 57806807

Aktualna strona: 46827

Wydrukowano: 2370

Pion Architekta Miasta


Zadania Pionu Architekta Miasta

W zakresie prowadzenia spraw związanych z planowaniem przestrzennym:

 1. Aktualizacja polityki przestrzennej Miasta,
 2. Przygotowywanie harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 3. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,
 4. Wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 5. Obsługa organizacyjna oraz współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną,
 6. Organizowanie przetargów na wykonanie opracowań urbanistyczno - architektonicznych,
 7. Organizowanie konkursów urabistyczno - architektonicznych,
 8. Opiniowanie koncepcji programowo - przestrzennych i studiów krajobrazowych,
 9. Opiniowanie wniosków w zakresie miejsc parkingowych przy realizowanych inwestycjach na terenie miasta Szczecin oraz zawieranie umów cywilno - prawnych z inwestorami,
 10. Współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie miejscowych planów zagospodarowania, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych opracowań planistycznych.

W zakresie nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta:

 1. Koordynowanie działań mających na celu poprawę walorów plastycznych i estetycznych Miasta,
 2. Opiniowanie rozwiązań plastycznych sytuowanych na terenie Miasta obiektów budowlanych stałych i tymczasowych: budynków, budowli (kolorystyki budynków i budowli).

W zakresie prowadzenia spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych:

 1. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych,
 2. Koordynacja działań rewitalizacyjnych, prowadzonych z udziałem Miasta,
 3. Opracowanie programów rewitalizacji dla szczególnych obszarów,
 4. Opracowywanie badań, analiz i ekspertyz służących do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 5. Koordynacja opracowywania koncepcji przestrzennych, przygotowywania dokumentacji technicznej, badań możliwości terenu/budynków i studium wykonalności projektów związanych z rewitalizacją.  

Zespoły współpracujące:

Osoby zatrudnione w Pionie Architekta Miasta

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Specjalność Pokój  Telefon
1 Bondar Jarosław Zastępca Dyrektora Architekt Miasta 402 914245892
2 Bednarz Anna Inspektor Stanowisko ds. rewitalizacji i strategii TBS 404  914245054
4 Jankowski Tomasz Podinspektor  Stanowisko ds. rewitalizacji i strategii TBS 404 914245084
5 Bednarski Piotr Podinspektor Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ładu architektonicznego 404 914351122
6 Szymańska Karolina  Podinspektor Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ładu architektonicznego 404 914351121

Konkursy:

"Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie"

"Konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie"

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy wraz zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ulicy Bielańskiej w Szczecinie

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin