Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 119521518

Aktualna strona: 6427

Wydrukowano: 0

Poprawa jakości powietrza - ANKIETA - edycja2

INFORMACJA ARCHIWALNA

 

Ankieta dot. Poprawy jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł

Ankieta ma za zadanie przygotować wdrożenie programu zakładającego poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2.

Informacje uzyskane od mieszkańców z ankiet w drugiej edycji mają na celu oszacowanie potrzeb mieszkańców indywidualnych w kwestii likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale wkładu własnego mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie zachęcamy do wypełnienia ankiety i złożenia jej w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32), przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłania elektronicznie na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym
z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Udział w programie polega na spełnieniu wymogu wymiany źródeł ciepła (pieców) w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin w obszarach przekroczeń substancji powietrza obejmujących dzielnice: zachodnie i centralne części miasta oraz Dąbie, Osiedle Majowe. Obszary przekroczeń zostały uchwalone w Programie ochrony powietrza - uchwała Nr XXVIII/389/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013r. (ogłoszonego w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego – Dz.U. Woj. Zach. z 2013r. poz. 4000).

Mapy obrazujące przedmiotowe obszary zaprezentowano poniżej.

Termin złożenia ankiety do 16 czerwca 2014r. (włącznie).

Ankiety można również otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32) lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 6 lewe skrzydło budynku).

W przypadku dodatkowych pytań - tel. kontaktowy: 91 42 45 845
 

UWAGA: Wypełnienie ankiety nie stanowi gwarancji uczestnictwa w programie. Tylko kompletnie wypełnione ankiety będą rozpatrywane.

Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)p w strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)p w strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)p w strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 24 h strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 24 h strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 24 h strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.

Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2014/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2014/09/03 08:19:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2014/09/03 08:19:08 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2014/05/13 11:29:28 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/12 09:47:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/12 09:15:10 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/12 08:59:41 nowa pozycja

ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie
zakładającym poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin

Imię:  
Nazwisko:  
adres zamieszkania:  
nr tel.:  

W związku z podjętą chęcią uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin przedstawiam następujące informacje (należy zaznaczyć poszczególne punkty, podać żądaną wielkość):

1. Oświadczam, że jestem właścicielem:

a) domu jednorodzinnego
b) lokalu mieszkalnego w budynku wolnostojącym
c) lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. w Szczecinie

2. Posiadam następujące źródła ciepła opalane paliwem stałym:

a) piec węglowy   ilość szt.
b) piec kaflowy   ilość szt.
c) kominek   ilość szt.
d) inne źródła   ilość szt.

3. Deklaruję, że moc cieplna źródła ciepła wynosi:

a) poniżej 50 kW
b) od 50 kW do 1 MW
c) od 1 MW do 50 MW

4. Obecnie stosuję następujący(e) rodzaj(e) paliwa:

a) węgiel gatunkowy   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
b) koks   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
c) miał węglowy   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
d) drewno (biomasa)   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
e) gazowe   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
f) olej opałowy   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę

5. Zamierzam wymienić posiadane źródło (źródła) ciepła opalane paliwem stałym na:

a) opalane paliwem gazowym   ilość szt.
b) opalane paliwem olejowym   ilość szt.
c) opalane paliwem gazowo-olejowym   ilość szt.
d) wykorzystujące energię elektryczną   ilość szt
e) kominek   ilość szt
f) budowę węzła cieplnego i przyłączanie do miejskiej sieci cieplnej  
g) inne (jakie?)   ilość szt.

Możliwości korzystania, podłączenia nowego rodzaju źródła ciepła deklaruje osoba składająca ankietę.

6. Zamierzam*/ nie zamierzam* wykonać termomodernizację budynku:

*) niepotrzebne skreślić

a) stolarka okienna   ilość otworów szt., o powierzchni m2
b) stolarka drzwiowa   ilość otworów szt., o powierzchni m2
c) ocieplenie stropodachu   o powierzchni m2
d) ocieplenie ścian   o powierzchni m2

7. Szacuję całkowitą wartość modernizacji na kwotę: zł.
    Dysponuję wkładem własnym w wysokości: zł.

8. Sporządzę dokumentację fotograficzną z realizacji przedsięwzięcia (przed rozpoczęciem i po zakończeniu).

9. Załączam oświadczenie o odliczeniu VAT.

10. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym.

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby programu zakładającego poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. roku o ochronie danych osobowych (tj. - Dz. U. z 2002r. poz. 101, Nr 926 ze zm.).

OŚWIADCZENIE O VAT

dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z udzieleniem dotacji na przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Część 1) Program pilotażowy KAWKA”

Ostateczny Odbiorca Korzyści (imię i nazwisko, adres zamieszkania):

oświadcza, że podatek VAT

stanowi
nie stanowi

koszt(u) zadania i

będzie
nie będzie

rozliczany z Urzędem Skarbowym.

kod kontrolny:

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin