Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Poprawa jakości powietrza - ANKIETA - edycja2

INFORMACJA ARCHIWALNA

 

Ankieta dot. Poprawy jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł

Ankieta ma za zadanie przygotować wdrożenie programu zakładającego poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2.

Informacje uzyskane od mieszkańców z ankiet w drugiej edycji mają na celu oszacowanie potrzeb mieszkańców indywidualnych w kwestii likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale wkładu własnego mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie zachęcamy do wypełnienia ankiety i złożenia jej w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32), przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłania elektronicznie na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym
z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Udział w programie polega na spełnieniu wymogu wymiany źródeł ciepła (pieców) w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin w obszarach przekroczeń substancji powietrza obejmujących dzielnice: zachodnie i centralne części miasta oraz Dąbie, Osiedle Majowe. Obszary przekroczeń zostały uchwalone w Programie ochrony powietrza - uchwała Nr XXVIII/389/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013r. (ogłoszonego w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego – Dz.U. Woj. Zach. z 2013r. poz. 4000).

Mapy obrazujące przedmiotowe obszary zaprezentowano poniżej.

Termin złożenia ankiety do 16 czerwca 2014r. (włącznie).

Ankiety można również otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32) lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 6 lewe skrzydło budynku).

W przypadku dodatkowych pytań - tel. kontaktowy: 91 42 45 845
 

UWAGA: Wypełnienie ankiety nie stanowi gwarancji uczestnictwa w programie. Tylko kompletnie wypełnione ankiety będą rozpatrywane.

Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)p w strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)p w strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)p w strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 24 h strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 24 h strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.
Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 24 h strefie aglomeracja szczecińska w 2011r.

Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2014/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2014/09/03 08:19:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2014/09/03 08:19:08 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2014/05/13 11:29:28 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/12 09:47:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/12 09:15:10 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/12 08:59:41 nowa pozycja

ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie
zakładającym poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin

Imię:  
Nazwisko:  
adres zamieszkania:  
nr tel.:  

W związku z podjętą chęcią uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin przedstawiam następujące informacje (należy zaznaczyć poszczególne punkty, podać żądaną wielkość):

1. Oświadczam, że jestem właścicielem:

a) domu jednorodzinnego
b) lokalu mieszkalnego w budynku wolnostojącym
c) lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. w Szczecinie

2. Posiadam następujące źródła ciepła opalane paliwem stałym:

a) piec węglowy   ilość szt.
b) piec kaflowy   ilość szt.
c) kominek   ilość szt.
d) inne źródła   ilość szt.

3. Deklaruję, że moc cieplna źródła ciepła wynosi:

a) poniżej 50 kW
b) od 50 kW do 1 MW
c) od 1 MW do 50 MW

4. Obecnie stosuję następujący(e) rodzaj(e) paliwa:

a) węgiel gatunkowy   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
b) koks   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
c) miał węglowy   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
d) drewno (biomasa)   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
e) gazowe   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę
f) olej opałowy   w ilości ton/rok, o wartości opałowej GJ/tonę

5. Zamierzam wymienić posiadane źródło (źródła) ciepła opalane paliwem stałym na:

a) opalane paliwem gazowym   ilość szt.
b) opalane paliwem olejowym   ilość szt.
c) opalane paliwem gazowo-olejowym   ilość szt.
d) wykorzystujące energię elektryczną   ilość szt
e) kominek   ilość szt
f) budowę węzła cieplnego i przyłączanie do miejskiej sieci cieplnej  
g) inne (jakie?)   ilość szt.

Możliwości korzystania, podłączenia nowego rodzaju źródła ciepła deklaruje osoba składająca ankietę.

6. Zamierzam*/ nie zamierzam* wykonać termomodernizację budynku:

*) niepotrzebne skreślić

a) stolarka okienna   ilość otworów szt., o powierzchni m2
b) stolarka drzwiowa   ilość otworów szt., o powierzchni m2
c) ocieplenie stropodachu   o powierzchni m2
d) ocieplenie ścian   o powierzchni m2

7. Szacuję całkowitą wartość modernizacji na kwotę: zł.
    Dysponuję wkładem własnym w wysokości: zł.

8. Sporządzę dokumentację fotograficzną z realizacji przedsięwzięcia (przed rozpoczęciem i po zakończeniu).

9. Załączam oświadczenie o odliczeniu VAT.

10. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym.

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby programu zakładającego poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. roku o ochronie danych osobowych (tj. - Dz. U. z 2002r. poz. 101, Nr 926 ze zm.).

OŚWIADCZENIE O VAT

dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z udzieleniem dotacji na przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Część 1) Program pilotażowy KAWKA”

Ostateczny Odbiorca Korzyści (imię i nazwisko, adres zamieszkania):

oświadcza, że podatek VAT

stanowi
nie stanowi

koszt(u) zadania i

będzie
nie będzie

rozliczany z Urzędem Skarbowym.

kod kontrolny: