Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ochrona Przyrody

Formy prawne ochrony przyrody na terenie szczecińskich lasów

Rezerwat przyrody 
Najcenniejsze fragmenty Parku Leśnego Zdroje objęto ochroną rezerwatową. Celem utworzenia rezerwatu "Zdroje" na powierzchni 2,12 ha w drzewostanie sosnowym na siedlisku lasu świeżego było zachowanie i ochrona stanowisk naturalnie odnawiającego się cisa pospolitego (Taxus baccata). Stanowiska te mają służyć jako obiekt doświadczalny do badań naukowych nad naturalnym odnawianiem się cisa. Rezerwat obejmuje ochroną fragment dawnego parku Topfera (założonego na przełomie XIX i XX wieku), w którym wprowadzono nasadzenia cisa. W ciągu XX wieku rozległy obszar dawnych wyrobisk górniczych w rejonie Zdroi został zalesiony, włącznie z terenem parku, głównie drzewostanami sosnowymi. W tym czasie cisy z dawnego parku zaczęły się endozoochorycznie rozsiewać. Rezerwat utworzono w miejscu największego zagęszczenia cisa. Obecnie występuje w rezerwacie kilkaset okazów tego gatunku.
Pomniki przyrody 
Pomniki przyrody są jednymi z cenniejszych elementów naszej przyrody. Zaliczamy do nich wyróżniające się twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia takie jak: drzewa i krzewy, głazy narzutowe, skałki, aleje drzew oraz różne małe powierzchnie np. źródła, źródliska, wodospady. Na terenie lasów miejskich miasta Szczecina istnieją dwa pomniki przyrody - w oddziale 120 k położonym w Uroczysku Zdroje na terenie Leśnictwa Dąbie. Jest to dąb szypułkowy w wieku 200 lat o obwodzie 458 cm i wysokości 30 m oraz buk zwyczajny w wieku 200 lat o obwodzie 300 cm i wysokości 30 m.
Użytki ekologiczne 
Użytek ekologiczny "Dolina strumienia Grzęziniec" jest zlokalizowany w północnej części miasta Szczecina, na południe od osiedla Bukowo. Na terenie tego użytku występują wielkopowierzchniowe zbiorowiska synantropijne z małymi płatami innych zbiorowisk. W wielogatunkowych gęstych zaroślach z dominacją leszczyny i udziałem głogów runo jest stosunkowo ubogie, a występują tu między innymi takie gatunki jak skrzyp leśny, łąkowy, narecznica szerokolistna oraz bluszcz pospolity. Z gatunków drzewiastych występują tutaj głównie grab, jawor, olsza, dąb, topola oraz w mniejszym udziale kasztanowiec, tworzące przede wszystkim drzewostany wielogatunkowe i różnowiekowe. Stwierdzono tu występowanie kilkudziesięciu gatunków kręgowców objętych ochroną gatunkową, w tym licznie płazy i gady. Cennym elementem użytku są okazałe pojedyncze drzewa, ich szpalery i aleje. 
Użytek ekologiczny "Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki i Żółwinki" zlokalizowany jest w północnej części miasta, między osiedlami Stołczyn i Skolwin. Obejmuje część połączonych ze sobą dolin: Skolwinki, Zółwinki, Stołczynki i cieku bez nazwy. Występują w nim, zajmując różną powierzchnię i różnie wykształcone, ekosystemy: wodne, murawowe, łąkowe i leśne z charakterystyczną dla nich roślinnością. Użytek ten to przede wszystkim doliny, głęboko wycięte w glinach przez kręte strumienie o naturalnych korytach. Zbocza ich zarośnięte są lasami grądowymi z dominacją graba w drzewostanie. Oprócz niego z gatunków drzewiastych spotkać można buka, dęba, olchę i osikę. W podszycie dominuje leszczyna, bez czarny i głóg. Występują tu chronione i rzadko spotykane rośliny runa, między innymi listera jajowata, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, bluszcz, dzięgiel litwor i pierwiosnek lekarski. Bogaty jest świat zwierząt, występuje tu kilkadziesiąt gatunków kręgowców.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
Na terenie lasów miejskich występuje pięć zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, są to: "Dolina Siedmiu Młynów i żródła strumienia Osówka" z całkowitą powierzchnią (obejmującą również tereny poza lasami miejskimi) ponad 25 ha, "Wodozbiór" z całkowitą powierzchnią około 65 ha, "Park Leśny w Strudze" z całkowitą powierzchnią powyżej 11 ha, "Zespół Parków Kasprowicza - Arkoński" o całkowitej powierzchni około 98 ha oraz "Jezierzyce" z powierzchnią całkowitą 108 ha. Tylko pewne fragmenty tych zespołów wchodzą w skład lasów miejskich. 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka" obejmuje dolinę strumienia Osówka od Jeziora Głębokiego do Podbórza. Został powołany do zachowania i odtwarzania walorów przyrodniczych doliny strumienia o charakterze naturalnym w jego górnej części i kulturowym z elementami naturalnymi w dolnej. Na obszarze tym zachowały się tereny leśne o cechach naturalnych, ze stanowiskami zagrożonych i rzadko spotykanych roślin. 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Wodozbiór" został powołany dla zachowania i odtwarzania walorów krajobrazu naturalnego, w szczególności ukształtowania terenu oraz cieków i zbiorników wodnych. Jest to łagodnie pofalowany teren z obniżeniem (meliorowane torfowisko ze stawem). W obniżeniach występują szuwary trzcinowe, mozgowe i pałkowe, zbiorowiska ze śmiałkiem darniowym oraz turzycowiska. Poza obniżeniami dominują zbiorowiska z perzem i mietlicą pospolitą występujące na odłogach. W miejscach piaszczystych istnieją fragmenty muraw napiaskowych. Na całym terenie występują rozproszone kępy wierzb, brzóz i dębów. 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park Leśny w Strudze" to dawne założenie parkowe, którego kompozycja jest obecnie bardzo słabo widoczna. W ciągu minionych dziesięcioleci park uległ renaturalizacji. Występują tutaj w dolinach łęgi olszowo-jesionowe, a na zboczach grądy i buczyny. 
"Zespół Parków Kasprowicza - Arkoński" znajduje się w dzielnicy Śródmieście, powołany został dla ochrony i odtwarzania walorów krajobrazu kulturowego z fragmentami krajobrazu naturalnego. Są to tereny parkowe z fragmentami terenów otwartych i leśnych z jeziorkami śródleśnymi (Syrenie Stawy). Na terenach parkowych cenna dendroflora. Na terenach leśnych silnie przekształcone zbiorowiska łęgowe (łęgi wierzbowe i olszowe). 
"Jezierzyce" to zespół przyrodniczo-krajobrazowy powołany dla zachowania i odtwarzania walorów przyrodniczych i krajobrazowych kompleksu roślinności typowej dla doliny rzecznej oraz łąk i muraw. W Stawie Klasztornym i Cysterskim oraz w Płoni występuje roślinność wodna z grążelem żółtym, na brzegach występują szuwary z trzciną pospolitą i pałką wąskolistną oraz turzycowiska. Niewielką powierzchnię zajmują łąki kaczeńcowe, większą natomiast murawy piaskowe. Wzdłuż Płoni występują wikliny nadrzeczne oraz łozowiska, niewielką powierzchnię zajmuje łęg wierzbowy. W kilku miejscach na meandrach Płoni występuje zbiorowisko o cechach olsu porzeczkowego.
Flora i fauna lasów miejskich 
Z gatunków objętych ścisłą ochroną na terenie lasów miejskich spotkać możemy: barwinek pospolity, bluszcz pospolity - bardzo liczny, dzięgiel (arcydzięgiel) litwor, gnieźnik leśny, jarząb szwedzki Sorbus, kosaciec syberyjski ("uciekinier" z ogródków), kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, paprotka zwyczajna, pióropusznik strusi, przylaszczka pospolita, purchawica olbrzymia, rokitnik zwyczajny, sasanka łąkowa, sromotnik bezwstydny, szafran spiski ("uciekinier" z ogródków), szmaciak gałęzisty, śnieżyczka przebiśnieg, wiciokrzew (suchodrzew) pomorski, widłak goździsty. Z gatunków roślin objętych ochroną częściową w lasach miejskich mamy szansę spotkać: cis pospolity, kalina koralowa, kocanki piaskowe, konwalia majowa, kruszyna pospolita (liczne stanowiska), naparstnica purpurowa, porzeczka czarna, pierwiosnek lekarski, przytulia (marzanka) wonna, turzyca piaskowa. 
Do chronionych lub rzadkich gatunków zwierząt spotykanych w lasach miejskich zaliczyć należy:
bezkręgowce - rak szlachetny, ślimak winniczek, trzmiele, paź królowej, polowiec szachownica, rusałka żałobnik.
ryby - wzdręga, słonecznica, kiełb, ukleja, krąp, piskorz, miętus, ciernik, bas słoneczny.
płazy - traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba trawna, żaba wodna, żaba moczarowa, kumak nizinny, rzekotka drzewna. 
gady - jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec. 
ssaki - jeż, kret, nocek Natterera, nocek rudy, gacek brunatny, borowiec wielki, wiewiórka pospolita, wydra, bóbr europejski. 
ptaki (lęgowe) - perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, krakwa, cyraneczka, gągoł, jastrząb, wodnik, kokoszka wodna, siniak, puszczyk, zimorodek, dzięcioł zielony, dzięcioł średni, pliszka górska, strumieniówka, świerszczak, muchołówka mała, krzyżodziób świerkowy. Lasy miejskie to ponadto środowisko bytowania dzików, saren, jeleni, lisów, jenotów, borsuków, kun, tchórzy, piżmaków oraz zajęcy.
Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" 
W granicach Lasów Miejskich Szczecina znajduje się fragment Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". Łączna powierzchnia Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" w granicach Lasów Miejskich Szczecina wynosi 148,85 ha. Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" został powołany w celu zachowania i odtwarzania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych malowniczego pasma wzniesień pokrytych głównie lasami o wielu cechach naturalnych. Uroczysko leśne Zdroje zwane też Parkiem Leśnym Zdroje (fragment Lasów Miejskich w granicach Parku Krajobrazowego), to w większości obszar zalesiony sosną w połowie XX w. Do walorów krajobrazowych należy tu zwłaszcza malownicze jezioro Szmaragdowe ze swoimi brzegami, do walorów przyrodniczych należy przede wszystkim zaliczyć liczny udział w lasach chronionego cisa, który występuje tutaj z samosiewu oraz stanowiska rzadko spotykanych i chronionych roślin: bluszcz pospolity (masowo), lepnica zwisła, konwalia majowa oraz wiciokrzew pomorski.

Zdjęcia: Archiwum Lasów Miejskich m. Szczecina

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2006/10/11, odpowiedzialny/a: Jacek Kowalski, wprowadził/a: Jacek Kowalski, dnia: 2006/11/10 19:39:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Kowalski 2006/11/10 19:39:49 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/11/10 17:55:50 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/10/20 19:53:52 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/10/17 19:45:08 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/10/17 19:41:32 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/10/17 18:27:46 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/10/17 17:41:27 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/10/11 16:56:08 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/10/11 10:14:54 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2006/10/11 10:14:20 nowa pozycja