Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 117660080

Aktualna strona: 7269

Wydrukowano: 0

Poprawa jakości powietrza - ANKIETA - edycja1

Informacje o rozpoczęciu kolejnej edycji wdrażania programu zakładającego poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin, zostaną zamieszczone w terminie późniejszym. 

 

Informacja archiwalna:

Ankieta ma za zadanie przygotować wdrożenie programu (od 2013r.) zakładającego poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, pyłów PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2.

Program zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale wkładu własnego mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety lub jej pobrania, a następnie złożenia w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32), przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłania elektronicznie na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Program będzie wdrażany w latach 2013-2018. Alokacja środków w latach 2013-2015. Zebranie informacji z ankiet ma na celu oszacowanie potrzeb mieszkańców indywidualnych w kwestii likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Udział w programie będzie polegał na wymianie źródeł ciepła w budynkach indywidualnych  zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin w potencjalnych obszarach przekroczeń zaprezentowanych na poniższych mapach. Mapy pochodzą z rocznej oceny jakości powietrza za 2012r. dla aglomeracji szczecińskiej, na których zostały wskazane potencjalne obszary przekroczeń średnich rocznych stężeń benzo(a)pirenu oraz z obowiązującego Programu ochrony powietrza.

Przy rozpatrywaniu ankiet w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę lokalizacja zadania (adres) mieszcząca się w obrębie jednego z poniżej zaprezentowanych obszarów z przekroczeniami substancji w powietrzu (mapa nr 1, mapa nr 2, mapa nr 3).

Modernizacja systemów ogrzewania objętych programem ma dotyczyć wymiany źródeł ciepła  opalanych paliwem stałym na źródła ciepła opalane paliwem gazowym, olejowym, wykorzystujących en. elektryczną oraz budowę węzła cieplnego i przyłączanie do miejskiej sieci cieplnej w przypadku likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Programem również zostaną objęte przedsięwzięcia termomodernizacji budynków (w tym ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym).

Koszty kwalifikowane:

 1. Koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
  • budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek miedzy nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń,
  • narzędzi, przyrządów i aparatury,
  • infrastruktury technicznej związanej z nowa inwestycja, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie sie instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne, drogi i place technologiczne, itp.
 2. Koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych.
 3. Koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają
  w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem.
 4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji
  i zarządzania.
 5. Usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągniecie efektu ekologicznego i jego trwałości.

Wypełnienie ankiety nie stanowi gwarancji uczestnictwa w programie.

Termin złożenia ankiety do 24 czerwca 2013r.

Mapa nr 1
Mapa nr 2
Mapa nr 3
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2013/06/10, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2016/03/03 08:17:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2016/03/03 08:17:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2013/06/25 14:00:58 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2013/06/13 12:40:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2013/06/11 08:14:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/06/10 11:41:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/06/10 11:17:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/06/10 11:15:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/06/10 11:00:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/06/10 09:33:25 nowa pozycja
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin