Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu

PLAN ADAPTACJI MIASTA SZCZECINA DO ZMIAN KLIMATU

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin (MPA) został opracowany na podstawie Porozumienia nr DZR/U/31/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Gminą Miastem Szczecin, stanowiącego deklarację udziału Miasta w projekcie Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Analogiczne plany opracowane zostały w ramach ww. projektu dla 43 innych dużych ośrodków miejskich Polski. MPA jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, a także dokumentami regionalnymi (w tym z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w mieście).

 

Celem MPA jest przystosowanie miasta Szczecin do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska klimatyczne i ich pochodne przy zmieniających się warunkach klimatycznych oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk. Zmiany klimatu postrzegane są jako potencjalne ryzyko, które należy brać pod uwagę przy tworzeniu planów inwestycyjnych miasta, podobnie jak uwzględnia się ryzyka o charakterze makroekonomicznym, czy geopolitycznym.

 

Dokument do pobrania na dole strony.

 


 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 9 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j. ze zm.)

zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „PLAN ADAPTACJI MIASTA SZCZECIN DO ZMIAN KLIMATU”

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Szczecina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach procedur uzyskał uzgodnienie zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko, będącymi podstawą do jej opracowania.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji miasta Szczecina do zmian klimatu” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko”, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przekazuje do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez:

  • publiczne wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecina przy pl. Armii Krajowej 1, w Biurze Strategii w pokoju nr 411B,  w godzinach 7.30 – 15.30.
  • ogłoszenie informacji przez obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecina,
  • ogłoszenie informacji przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin,
  • ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów, w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia,:

  • w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Strategii, 70-456 Szczecin, PL. Armii Krajowej 1;
  • ustne do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecina, przy pl. Armii Krajowej 1, w Biurze Strategii, w pokoju nr 405,  w godzinach 13.30-15.30.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres: bs@um.szczecin.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifkowanym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „konsulacje społeczne – projekt MPA”

Prezydent Miasta Szczecin jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 t.j.), uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  

Projekt MPA – dokumenty:

1) „Plan adaptacji miasta Szczecin do zmian klimatu”

2) Załącznik 1 – lista interesariuszy

3) Załącznik 2 – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta

4) Załącznik 3 – Materiały graficzne

5) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Plan adaptacji miasta Szczecin do zmian klimatu”

6) Załącznik 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko – oświadczenie o posiadaniu uprawnień do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko

7) Załącznik 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska

8) Załącznik 3 do Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko.


Załączniki:

udostępnił: Prezydnet Miasta Szczecin, wytworzono: 2018/11/09, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Agata Kowalczyk, dnia: 2023/03/24 12:17:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kowalczyk 2023/03/24 12:17:11 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2023/03/24 12:15:15 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2023/03/24 12:14:08 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2023/03/24 12:12:44 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2023/03/24 12:10:04 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2023/03/24 12:02:56 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2023/03/24 11:41:52 modyfikacja wartości
Jolanta Sikorska 2018/11/09 13:30:31 nowa pozycja