Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu

PLAN ADAPTACJI MIASTA SZCZECINA DO ZMIAN KLIMATU

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 9 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j. ze zm.)

zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „PLAN ADAPTACJI MIASTA SZCZECIN DO ZMIAN KLIMATU”

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Szczecina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach procedur uzyskał uzgodnienie zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko, będącymi podstawą do jej opracowania.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji miasta Szczecina do zmian klimatu” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko”, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przekazuje do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez:

  • publiczne wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecina przy pl. Armii Krajowej 1, w Biurze Strategii w pokoju nr 411B,  w godzinach 7.30 – 15.30.
  • ogłoszenie informacji przez obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecina,
  • ogłoszenie informacji przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin,
  • ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów, w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia,:

  • w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Strategii, 70-456 Szczecin, PL. Armii Krajowej 1;
  • ustne do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecina, przy pl. Armii Krajowej 1, w Biurze Strategii, w pokoju nr 405,  w godzinach 13.30-15.30.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres: bs@um.szczecin.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifkowanym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „konsulacje społeczne – projekt MPA”

Prezydent Miasta Szczecin jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 t.j.), uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  

Projekt MPA – dokumenty:

1) „Plan adaptacji miasta Szczecin do zmian klimatu”

2) Załącznik 1 – lista interesariuszy

3) Załącznik 2 – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta

4) Załącznik 3 – Materiały graficzne

5) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Plan adaptacji miasta Szczecin do zmian klimatu”

6) Załącznik 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko – oświadczenie o posiadaniu uprawnień do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko

7) Załącznik 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska

8) Załącznik 3 do Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko.

Załączniki:

udostępnił: Prezydnet Miasta Szczecin, wytworzono: 2018/11/09, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Jolanta Sikorska, dnia: 2018/11/09 13:30:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Sikorska 2018/11/09 13:30:31 nowa pozycja