Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością

informator dla osób z niepełnosprawnościami, wydany w 2023 roku
plik PDF, 0.4 MB

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nowa forma wsparcia - nabór uruchomiony

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to miejsce zapewniające wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w formie całodobowego pobytu, z dostępem do usług opiekuńczych i rehabilitacji.

W Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym znajduje się 20 miejsc wsparcia w formie całodobowego pobytu w tym 5 miejsc w formie pobytu czasowego w ramach opieki wytchnieniowej. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Szczecina posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. Budynek Centrum podzielony jest na moduły zapewniające warunki zbliżone do domowych.

- Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne to istotny element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – mówi Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta. - Profesjonalna całodobowa opieka ukierunkowana na zróżnicowane potrzeby osób z niepełnosprawnością,pozwoli na godne życie w sprzyjającym otoczeniu, nabywanie nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań z myślą, o jak największej samodzielności mieszkańców i mieszkanek Centrum.

Poza opieką w formie zamieszkania oraz wyżywienia uczestnicy będą mieli zapewnione świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości, wsparcie w zaspokajaniu potrzeb oraz poprawy społecznego funkcjonowania czy zwiększaniu zaradności życiowej.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstało w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”  Moduł I. Na jego realizację Gmina Miasto Szczecin otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 2,7 mln zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie ponad 6,5 mln zł na utworzenie Centrum pochodzą z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Jak ubiegać się o miejsce w Centrum?

Osoba z niepełnosprawnością, która będzie chciała zamieszkać w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym składa w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym przy ul. Przyszłości 19E w Szczecinie:

 1. wniosek wraz z  zaświadczeniem  lekarskim o braku przeciwwskazań do zamieszkania w Centrum, jak również niewymaganiu całodobowej opieki
  i pielęgnacji
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Po rejestracji wnioski przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie prowadził dalszą procedurę naboru. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej i wydanie decyzji administracyjnej. Początkowo będzie ona wydana na okres 3 miesięcy. Będzie to czas adaptacji uczestnika w Centrum.
W oparciu o indywidualny plan wsparcia okres ten może być wydłużony na kolejny rok z możliwością dalszego przedłużenia w zależności od woli uczestnika.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w Centrum prowadzona będzie przez pracowników zatrudnionych w Centrum, w ścisłej współpracy z kierownikami
 i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lista rezerwowa.

Odpłatności

Koszt pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym będzie wyliczany indywidualnie w oparciu o sytuację życiową, dochodową i materialną każdego z uczestników. Osoby nieprzekraczające kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie) nie będą ponosiły odpłatności za pobyt w Centrum.

Osoby o wyższych dochodach będą ponosiły odpłatność w zależności od zakresu usług i ich sytuacji materialnej w wysokości od 45 % do maksymalnie 80 % swojego dochodu bądź od 50 % do maksymalnie 85 % dochodu na osobę w rodzinie.

Uczestnik nie będzie ponosił odpłatności jeśli średni miesięczny koszt pobytu
w Centrum nie przewyższa kwoty dofinansowania przyznanej w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik będzie mógł być zwolniony z ponoszenia części lub całości opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności znajdują się w uchwale: https://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/E3BF1FEBF4B049E19D19B4DFCA1A6CE3/1549.pdf

Procedura rekrutacyjna uczestników do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego

https://mopr.szczecin.pl/aktualnosci/520/Centrum_Opiekunczo-mieszkalne_Nowa_Forma_Wsparcia.html


 1. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności
 2. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy
 3. Organizacje, instytucje i podmioty działające na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 4. Miejski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 5. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
 6. Nieodpłatna pomoc prawna
 7. Ulgi i przywileje
 8. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 9. Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
 10. Raporty z realizacji zadania 1 pn. "Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych"
 11. Mecenas osób niepełnosprawnych
 12. Ulotki leków dostępne dla niewidomych
 13. Użyteczne strony internetowe
 14. Poziom potrzeby wsparcia i świadczenie wspierające

Kontakt:

 UWAGA

W dniu 22.01.2024 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie ul. Starzyńskiego 2 jest NIECZYNNY

Głusi

 • w Sali Obsługi Interesantów zamontowano system informacji wizualnej, informujący o bieżącej dostępności stanowisk do załatwiania spraw,
 • 30 najczęściej stosowanych procedur załatwiania spraw zostało przetłumaczonych na język migowy i opublikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta,część pracowników Sali Obsługi Interesantów jest przeszkolonych i posługuje się językiem migowym,
 • osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Szczecin za pośrednictwem:
 • oraz osobiście - Informacja Urzędu Miasta Szczecin, prawe skrzydło, proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Informator dla osób z wadą słuchu - gdzie kierować się w budynku Urzędu Miasta.

Informacja dotycząca zmiany przepisów wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych

Szanowni Państwo,

W dniu 22 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służacych zachowaniu wazności niektórych orzeczeń o niepełsporawnosci oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.   

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo,  a mianowicie,  orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  którego okres ważności: 

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2024 r.- zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Utrata ważności  kart parkingowych,  będzie następowała etapowo,  a mianowicie karta parkingowa,  której okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2024 r.- zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r. 

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast karty parkingowe wydane dla placówek , których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. , w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).     
 

W dniu 16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone zostało rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

W związku z tym od 1 października 2023 r. wraca stary druk o wydanie Karty Parkingowej, gdzie wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. Odbiór karty jest osobisty lub poprzez pisemne upoważnienie konkretnej pełnoletniej osoby. 

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/06/19, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Martyna Buchnat, dnia: 2024/04/18 14:20:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:20:28 modyfikacja wartości
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:20:06 modyfikacja wartości
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:19:11 modyfikacja wartości
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:18:10 modyfikacja wartości
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:17:02 modyfikacja wartości
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:16:03 modyfikacja wartości
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:14:20 modyfikacja wartości
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:06:11 modyfikacja wartości
Martyna Buchnat 2024/04/18 14:03:18 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 14:16:06 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 14:14:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2024/01/04 13:05:03 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 10:32:37 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 10:30:52 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 10:30:25 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/12/06 12:29:38 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/12/06 12:19:34 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/12/06 12:19:02 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/06/19 12:01:47 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/06/19 11:50:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/09 15:30:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/09 15:04:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/09 15:01:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/06 10:03:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:42:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:42:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:38:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/30 12:37:31 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/01/27 11:37:22 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/01/27 10:30:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/26 13:23:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/10/11 15:20:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/10/11 15:17:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/06/21 08:11:57 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:36:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/24 14:34:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:23:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:22:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:22:05 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:32:22 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:25:29 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:24:19 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:22:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:10:57 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:10:25 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:21:13 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 09:08:26 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 08:51:33 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 08:50:51 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 14:18:19 modyfikacja wartości