Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165  ze zmianami), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 303/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, zmienionym Zarządzeniem Nr 76/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 7/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 stycznia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 256/22 z dnia 9 czerwca 2022 r..

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Policji, Sądu, Straży Miejskiej i Organizacji Pozarządowych, specjaliści z zakresu pedagogiki, prawa, terapii, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Miasta Szczecin i działa w następującym składzie:

 • Przewodniczący - Adriana Brzeźniak-Misiuro - dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Wiceprzewodniczący - Bogusława Bonter-Mazek - mediator Sądu Okręgowego w Szczecinie

Członkowie:

 • Natalia Łukjańska - psychoterapeutka zatrudniona w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Michał Sroka - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie
 • Aneta Włodarczyk - przestawiciel Straży Miejskiej w Szczecinie
 • Anna Jaensch - kierownik Sekcji Interwencji Kryzysowej z Hostelem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • Janina Kalińska - zastępca dyrektora ds. wspierania rodziny, pieczy zastępczej i pomocy specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
 • Anna Depa – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin
 • Radosław Falkiewicz-Szult- przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin
 • Jerzy Zym – przedstawiciel Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
 • Kamila Trzebiatowska -przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Joanna Łaskarzewska - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

2. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miasta Szczecin;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.172 ze zm.) raz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 338) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.).

3. Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany przez Radę Miasta Szczecin,
 • Miejski program przeciwdziałania przemocy w podzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021 – 2023 przyjęty uchwałą Nr XXVIII/813/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia  "Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023",
 • Uchwała Nr LIII/1490/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie oraz Zarządzenie Nr 530/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 listopada.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie
 • Uchwała Nr XLIII/1221/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana,
 • zarządzenie Nr 611/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

4. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

 • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy.

4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

 • prowadzenie działań edukacyjnych ,
 • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie zbiera się na posiedzeniach plenarnych raz w tygodniu w każdą środę o godz. 16.15.

W ramach Komisji działają stałe podkomisje problemowe:

 • podkomisja motywacyjna,
 • podkomisja interwencyjno-kontrolna,
 • podkomisja profilaktyczna.

5. Instytucje pomocowe.

1) SP ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin,

Rejestracja: (91) 455 83 43, 533 058 921

Fax: (91) 886 90 22, adres email: otu@otu.szczecin.pl;

2) Szczecinskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Jana Henryk Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin

tel. do sekretariatu:  91 4836 923  lub  501 029 271 (od 7.00 do 15.00), na dyżurkę: 501 029 510 (całą dobę)

e-mail: scpu@scpu.szczecin.pl

3) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje",

ul. Mączna 4, Szczecin - Oddział stacjonarny (całodobowy) , tel. (91) 880-60-98, (91) 880 60 03, (91) 880 60 06;

Poradnia Terapii Uzależnienia SPS "Zdroje" - ul. Św. Wojciecha 7, Szczecin (dawna ul. Żołnierska 55),  tel. (91) 880 61 13;

4) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki,

Poradnia Terapii Uzależnienia mieści się w Szczecinie przy ul. Kopernika 18  tel. (91) 434 92 00, 508 189 556;

5) Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,

a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Jana Pawła II 42 ( III piętro),

Czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-19.00,

Dyżury telefoniczne- poniedziałek w godz. 13.00-15.00.

Filie:

Prawobrzeże ul. Struga 10/12, czynne w poniedziałek w godz. 16.00-19.00,

Północ ul. Strzałowska 9, czynne w poniedziałek w godz. 16.00-19.00.

b) Szczecinskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Jana Henryk Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin. Dyżury:

1. wtorki i czwartki w godz. 16.00-19.00 przyjmuje pracownik socjalny, doradca zawodowy  oraz terapeuta;

2. w czwartki w godz.  od 16.00 do 18.00 przyjmuje radca prawny (w ramach darmowych porad prawnych).

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, związanych z doradctwem zawodowym, porad socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 3. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:

 1. psychoterapii osób uzależnionych,
 2. indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

6. Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze Społecznej.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej Gminnej Komisji lub osobiście w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień lub w ramach dyżurów podkomisji motywacyjnej GKRPA. Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Miejska Izba Wytrzeźwień, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi i inne.
Gminna Komisja nie jest w żadnej mierze zobowiązana do rozpatrywania wniosków anonimowych.
Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnień do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie przy ul. Dąbrowskiego 22-23 w zamkniętej kopercie z napisem „Wniosek do GKRPA”.

PRZYKŁADOWA PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

KROK NR 1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Szczecinie działającego przy MOPR w Szczecinie.

KROK NR 3
Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie z podkomisją motywacyjną GKRPA, na którym członkowie podkomisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnienia wniosku na podkomisję motywacyjną może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie z podkomisją motywacyjną GKRPA jest wysyłane dwukrotnie. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

TOK POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NASTEPUJĄCYCH WYDARZEŃ
3a) Osoba zaproszona na podkomisję motywacyjna Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.
3b) Osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania do uzależnienia (są to lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, ze osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest umarzana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to : w przypadku gdy osoba chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie opisane w punkcie 3 a)., natomiasta jeżeli osoba odmawia leczenia, kierujemy wniosek do Sądu.
3c) KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:

 • pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia
 • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych
 • do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

Algorytm postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie:

Algorytm postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie

Każda sprawa o zobowiązanie osoby zgłoszonej do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego jest rozpatrywana indywidualnie. Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

7. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin w Biurze Obsługi Interesantów sala 62, Plac Armii Krajowej 1, 70–456 Szczecin.

8. Kontakt.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22-23
70-100 Szczecin
e-mail - gkrpa@scpu.szczecin.pl

Obsługa pokój 101 (parter) - tel. 501029547.

Na spotkanie z Komisją można umówić się telefonicznie lub sms nr tel. 501 029 290

Ponadto można kontaktować się telefonicznie z GKRPA:

 1. w sprawach dot. lustracji tel. 501 029 278;
 2. w pozostałych sprawach tel. 501 029 547.

9. Dyżur GKRPA

Od 01.09.2019 r. Gminna Komisja Roziwązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie pełni dyżury w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie. W każdą środę od godziny 16.15 do 17.15 można przyjść i porozmawiać z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

Ponadto można kontaktować się telefonicznie z GKRPA:

 1. w sprawach dot. lustracji tel. 501 029 270;
 2. w pozostałych sprawach tel. 501 029 547.
udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2019/06/12, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Anna Depa, dnia: 2024/02/01 14:26:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Depa 2024/02/01 14:26:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/11/30 13:10:38 modyfikacja wartości
Anna Depa 2023/11/29 10:56:08 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2023/06/05 09:21:02 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2023/06/05 09:19:40 modyfikacja wartości
Anna Depa 2023/06/01 09:00:57 modyfikacja wartości
Anna Depa 2023/02/23 07:49:47 modyfikacja wartości
Anna Depa 2022/09/01 14:49:40 modyfikacja wartości
Anna Depa 2022/09/01 08:59:02 modyfikacja wartości
Anna Depa 2022/01/17 10:22:39 modyfikacja wartości
Anna Depa 2022/01/17 09:30:30 modyfikacja wartości
Anna Depa 2020/10/09 12:28:19 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2020/10/09 12:17:46 modyfikacja wartości
Anna Depa 2020/07/28 08:19:49 modyfikacja wartości
Anna Depa 2020/06/23 12:52:44 modyfikacja wartości
Anna Depa 2020/05/26 08:58:50 modyfikacja wartości
Anna Depa 2020/05/22 14:23:46 modyfikacja wartości
Anna Depa 2019/08/14 11:20:14 modyfikacja wartości
Anna Depa 2019/08/01 09:00:26 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/07/12 09:37:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/12/19 11:53:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/12/17 13:35:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/12/07 12:53:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/12/07 12:51:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/05/31 10:10:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/05/31 10:06:02 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2016/09/28 15:08:01 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2016/09/28 15:04:49 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2016/09/28 15:01:45 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2016/09/28 14:03:21 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2016/09/28 13:37:36 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/04/14 16:28:13 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/01/21 17:00:11 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/01/21 16:56:00 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/01/12 15:55:48 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2015/07/10 07:37:10 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/04/29 08:04:08 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/04/29 08:00:25 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/04/29 07:59:51 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2015/04/29 07:44:47 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2015/04/28 15:01:21 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2015/04/28 14:58:10 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/12/12 12:29:30 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/08/14 09:31:16 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/08/01 14:28:13 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/08/01 14:26:29 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/08/01 14:09:58 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/08/01 12:58:50 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/08/01 12:54:48 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/08/01 11:50:00 modyfikacja wartości