Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79381846

Aktualna strona: 4149

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2012


Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXVI/759/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2012, tj. Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o., wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 480.

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się sumą bilansową

265 350 011,13 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządzowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 339 626 546,00 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto
w wysokości

311 331 164,83 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący wzrost funduszy
o kwotę

367 823 052,38 zł

Biegły rewident dnia 24 maja 2013 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin. Rada MIasta Szczecin Uchwałą Nr XXXI/896/13 z dnia 17 czerwca 2013 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe MIasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

 

 

 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin