Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79360828

Aktualna strona: 4654

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2010


Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr VI/77/11 z dnia 28 marca 2011 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2010, tj. Firmę Audytorsko-Konsultingową PER SALDO sp. z o.o. Szczecin wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 1942.

Firma Audytorsko-Konsultingowa PER SALDO sp. z o.o. Szczecin przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., na które składa się:

1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin zamykający się sumą bilansową

154 141 802,03 zł;

2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową

48 511 288 905,84 zł;

3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości

224 528 729,38 zł;

4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący wzrost funduszy o

2 853 907 746,64 zł.
 

Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr IX/144/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.  Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin