Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79583734

Aktualna strona: 1378

Wydrukowano: 0

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin


Obowiązek publikowania sprawozdań finansowych wprowadził §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911, z 2018 r. poz. 2471 oraz z 2019 r. poz. 589).

W myśl powyższego przepisu sprawozdania finansowe:

1) bilans,
2) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienie zmian w funduszu,
4) informacja dodatkowa

są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie
w terminie do dnia 10 maja roku następnego.

Sprawozdania:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin