Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76735644

Aktualna strona: 3616

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2016


Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXIII/547/16 z dnia 18 października 2016 r. wybrała podmiot uprawniony
do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2016, tj. Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 480.

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o., przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykający się sumą bilansową

442 100 469,08 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 876 145 804,16 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości

419 474 590,97 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący spadek funduszy o kwotę

12 088 976,98 

Biegły rewident dnia 19 maja 2017 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin