Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67292907

Aktualna strona: 2230

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2015


Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XIV/325/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2015, tj. Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 480.

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o., przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się sumą bilansową

236 617 888,33 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządzowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 962 332 627,66 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości

517 924 611,10 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

238 916 575,03 zł

Biegły rewident dnia 20 maja 2016 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XX/464/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin