Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79516335

Aktualna strona: 2193

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2013


 

Treść:

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXVII/1111/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2013, tj. Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o., wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 480.

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. zamykający się sumą bilansową

228 467 467,06 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządzowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 495 493 211,64 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości

345 212 873,75 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

129 906 864,63 zł

Biegły rewident dnia 27 maja 2014 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XLII/1218/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe MIasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin