Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79350917

Aktualna strona: 2249

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2018


Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXVI/1056/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wybrała podmiot uprawniony
do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , tj. KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410 

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykający się sumą bilansową

267 450 717,85 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

39 846 076 578,70 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości

 287 624 749,01 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zmniejszenie funduszy o kwotę

8 128 717 210,78 zł

(W głównej mierze zmniejszenie wynika z korekty wartości gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin, tj. przeniesienia części wartości bilansowej na pozabilansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.)

5) łącznej informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W dniu 21 maja 2019 r. biegły rewident wydał opinię z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr VIII/230/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 po uprzednim rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin