Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79434252

Aktualna strona: 20052

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin


Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez biegłego rewidenta wprowadził art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

Pojęcie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego nie zostało określone w ustawie o finansach publicznych, a w § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami).

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest to rada miasta.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) sprawozdanie finansowe zatwierdza organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w procedurze absolutoryjnej.

Sprawozdania:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin