Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58894045

Aktualna strona: 14004

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe


Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez biegłego rewidenta wprowadził art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami).

Pojęcie sprawozdania finansowego j.s.t. nie zostało określone w ustawie o finansach publicznych, a w § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289, ze zmianami).

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zmianami) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest to rada miasta.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami) sprawozdanie finansowe zatwierdza organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w procedurze absolutoryjnej.

Sprawozdania:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin