Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79583895

Aktualna strona: 2408

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2017


 Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXVI/1056/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , tj. KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410 

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. składa się z:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. zamykający się sumą bilansową

323 438 795,69 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 916 025 693,36 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości

241 170 892,91 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

207 830 219,45 zł

W dniu 17 maja 2018 r. biegły rewident wydał opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XLII/1199/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin