Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79330061

Aktualna strona: 4113

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2011


Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XV/347/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2011, tj. Firmę Audytorsko-Konsultingową PER SALDO sp. z o.o. Szczecin wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 1942.

Firma Audytorsko-Konsultingowa PER SALDO sp. z o.o. Szczecin przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., na które składa się:

1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin zamykający się sumą bilansową

189 450 476,02 zł;

2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową

47 044 494 694,22 zł;

3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości

311 769 026,87 zł;

4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący spadek funduszyo

1 585 172 504,51 zł.

Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr XX/554/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.  Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin