Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76735345

Aktualna strona: 1951

Wydrukowano: 0

Sprawozdania Finansowe 2014


 

Treść:

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr IV/25/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2014, tj. POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 2695.

POL-TAX Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się sumą bilansową

157 962 449,02 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządzowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 574 768 447,76 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości

364 318 745,18 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

62 318 332,64 zł

Biegły rewident dnia 19 maja 2015 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr IX/155/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe MIasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin