Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem na zieleń, altanę


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄD BUDYNKÓW  i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na  3-letnią  dzierżawę  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Gminy  Szczecin  na zieleń oraz pod istniejącą altanę.

 

Nr

działki

Nr

obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Księga wieczysta (KW)

Powierzchnia

nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu

(m²)

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego netto w złotych

 

Ograniczenia przetargu

Wadium

(zł)

Część dz. nr  6/2

Śródmieście 1115

ul. Księżnej Anny

SZ1S/00169913/7

400

Zieleń (359 m²), altana (41 m²)

37,00

brak

200,00

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06 MAJA 2014 r. o godz.  10:00  w pok. nr 14

w  BUDYNKU  PRZY  UL. MARIACKIEJ  25  w  SZCZECINIE

 

Warunkiem  udziału  w  przetargu  jest :
1.Okazanie dowodu  wpłaty  wadium. Przy wpłacie wadium należy podać adres nieruchomości.
2.Okazanie dowodu  tożsamości  potwierdzającego adres zameldowania.
3.Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
4.Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy).

 

Wadium  należy  wnieść  najpóźniej  do  dnia 05 maja 2014 r. do godziny 12.00 na  konto  Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:
ING  Bank  Śląski 73 1050 0099 6803 0000 0000 0001

 • Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za powierzchnię nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu.
 • Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10% ustalonej stawki wyjściowej do przetargu.
 • Stawka czynszu uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.
 • Do wylicytowanego czynszu  za  dzierżawę  zostanie  doliczony  podatek  VAT  w  wysokości  23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 • Termin  wnoszenia  czynszu  dzierżawnego - do  10 dnia  każdego  miesiąca  za  miesiąc  bieżący.
 • Stawki opłat  mogą  ulegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
 • Wadium osoby  wygrywającej  przetarg  zalicza  się  na  poczet  czynszu  dzierżawnego.  Pozostałym  uczestnikom  przetargu  wadium  zostanie zwrócone  w  terminie  i  na  zasadach  określonych  w  regulaminie  przetargów.
 • W  przypadku,  gdy  nie  dojdzie  do  zawarcia  umowy  w  terminie  2  miesięcy  od  daty  przetargu  z  winy  wygrywającego,  wadium  oraz poniesionekoszty  nie  podlegają  zwrotowi.                                                                               

 

Dodatkowe informacje:

 • Działka stanowiąca przedmiot przetargu zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do usunięcia lub legalizacji przedmiotowego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Przyszły Dzierżawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych podać termin ich rozpoczęcia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin
 • Działka będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Port” w Szczecinie, uchwalonym na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XLII/1055/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 2 poz. 34 z dnia 13.01.2010 r. i położona w terenie elementarnym SM.7115.USw, gdzie obowiązują ustalenia szczegółowe: usługi rekreacji, sportu i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych oraz usługi towarzyszące
 • W przypadku, gdy po zakończeniu umowy dzierżawca nadal zajmuje przedmiot dzierżawy, jest zobowiązany zapłacić wydzierżawiającemu odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, będącego uprzednio przedmiotem dzierżawy. W takiej sytuacji wydzierżawiający może żądać zapłaty odszkodowania w wysokości dwukrotnej stawki obowiązującego czynszu z uwzględnieniem jego zmian.
 • Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej.
 • W przypadku uzasadnionej kolizji zieleni z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty na konto Gminy Miasto Szczecin
 • Dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i konserwacji, a w przypadku ich kolizji z planowaną dzierżawą przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
  • Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić  i  uprzątnąć  teren  i wydać  go  wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy.  Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc. - w formie aktu notarialnego.
  • W celu zabezpieczenia realizacji postanowień umowy dzierżawca podda się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Akt notarialny, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien obejmować oświadczenie dzierżawcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc oraz zgodę na prowadzenie przez wydzierżawiającego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, a także termin, nie krótszy niż trzy lata, do którego wydzierżawiający może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku jest niewykonanie zobowiązań wynikających z §5, §8 i §9 umowy oraz bezskuteczny upływ terminu od pisemnego wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia.
  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz regulaminem przetargów.

 

Dodatkowych informacji o przetargu udziela  Dział  Dzierżaw  Zarządu  Budynków  i  Lokali  Komunalnych,  ul. Goszczyńskiego 4a,
pok.  nr  103,  telefon: 91 48-86-351.

 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

 

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYNData publikacji: 2014/04/15
Datawygaśnięcia: 2014/05/05
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Dział Dzierżaw, wytworzono: 2014/04/15 08:59:02, odpowiedzialny/a: Cezary Domalski, wprowadził/a: Cezary Domalski, dnia: 2014/04/15 08:59:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Cezary Domalski 2014/04/15 08:59:02 nowa pozycja