Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

                  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta

( KW)

 

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia

[m²]

Położenie w budynku

 

Godziny udostępniania lokali do lustracji

Rodzaj dopuszczalnej działalności

 

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

[zł/m²]

Wadium  w zł

1.

Kaszubska 19

KW SZ1S/00027879/9

1041

Śródmieście 41

Dz. nr 69

50,35

parter, podwórze

10.35-10.40

handel, usługi, biuro

najem

3,00

500,00

2.

Tkacka 57

KW SZ1S/00063135/6

1036 Śródmieście 36

Dz. nr 36

21,56

piwnica

11.20-11.30

magazyn

najem

3,00

200,00

3.

Kaszubska 56

Kiosk w obrębie budynku

KW SZ1S/00027881/6

1036 Śródmieście 36,

dz.nr74

4,78

parter

11.05 – 11.10

handel, usługi

najem

7,00

200,00

4.

Wyszyńskiego - kiosk przy budynku Wyszyńskiego 21

KW SZ1S / 00166651 / 1

1037 Śródmieście 37

dz. nr  40/15

8,49

wolnostojący

12.30-12.45

handel, usługi

najem

          18,00

500,00

5.

Gryfińska 131/1A/U1

KW 21939

4038 Dąbie 38, dz.21

Parter 18,23

Piwnica 22,09

parter +

piwnica

12.30-12.40

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

parter – 10,00

piwnica -3,00

800,00

6.

Jagiellońska 95 front

KW SZ1S/00036863/0

1035 Śródmieście 35 dz. nr 131

21,47

piwnica

9.00 - 9.10

handel nieuciążliwe usługi, biuro

najem

          11,00

900,00

7.

Przodowników Pracy 7 U2

KW 129293

4135 Dąbie 135

Dz. nr18/1

40,90

parter

13.00 -13.10

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

           4,00

600,00

8.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

Dz. nr 2

Dz. nr 19

141,36

wolnostojący

14.00-14.20

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

          3,00

2200,00

9.

Gryfińska 13/U2 (front)

KW 21923

4038 Dąbie 38

Dz. nr 15

129,73

parter

12.50-13.10

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

           8,00

4.000,00

10.

Przodowników Pracy 101

KW SZ1S 00140147/7

4143 Dąbie 143

Dz. nr 2/20

96,32

parter

13.40-13.50

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

           6,00

3.000,00

11.

Bogurodzicy 1/ U1

KW SZ1S/00157507/1

1041 Śródmieście 41, dz. nr 104

21,52

piwnica

10.00-10.10

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

           7,00

500,00

12.

Kaszubska 3 /U3 (front)

KW 36866

1035 Śródmieście 35, dz. nr 117

62,35

parter

9.20-9.35

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        16,00

3.000,00

13.

Kaszubska 3 /U7 (front)

KW 36866

1035 Śródmieście 35, dz. nr 117

73,17

parter

9.35-9.50

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

         16,00

3.000,00

14.

Kaszubska 19 front

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 9

 

50,01

piwnica

10.15-10.30

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

        22,00

4.000,00

 

15.

Kaszubska 59

KW SZ1S/00027884/7

1036 Śródmieście 36, dz. nr 63

29,35

piwnica, front

 

10.45-11.00

handel, usługi, biuro, magazyn

 

najem

         9,00

1.000,00

16.

Koński Kierat 12 U2

KW 27259

1037 Śródmieście 37, dz. nr 17/1

58,72

Parter, piwnica

12.00-12.15

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

         6,00

1.000,00

17.

Koński Kierat 14/15

KW 83746

1037 Śródmieście 37, dz. nr 18/27

33,73

II piętro

11.40-11.55

biuro

najem

         20,00

1.500,00

18.

Batalionów Chłopskich 119a,120,120a,120e, 120f ( pomieszczenie gospodarcze przy Bat. Chłopskich  120)

KW SZ1S/00157507/1

4167 Dąbie 167

Dz. nr 4/9

8,17

parter

Termin oględzin pomieszczeń gospodarczych ustalany z administratorem rejonu: 4 613-692 wew. 168,170

pomieszczenie gospodarcze

najem

            3,00

100,00

19.

Krzemienna (pomieszczenie gospodarcze przy Krzemienna 18)

KW SZ1S/ 00198158/8

4121 Dąbie 121

Dz. nr 29/1

11,52

parter

pomieszczenie gospodarcze

najem

            3,00

100,00

20.

Zgierska 3

KW 3645

4139 Dąbie 139 Dz. nr 1/2

12,71

parter

pomieszczenie gospodarcze

najem

            3,00

100,00

21.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

14,00

wolnostojące

pomieszczenia gospodarcze

( K2,K1, K5)*

najem

            3,00

200,00

22.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

5,99

wolnostojące

pomieszczenie gospodarcze (K3)*

najem

            3,00

50,00

23.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

5,98

wolnostojące

pomieszczenie gospodarcze (K4)*

najem

            3,00

50,00

 

* Oznaczenia pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lnianej 2 zostały nadane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

 

Właścicielem lokali  jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokali, na podstawie umowy o zarządzanie,  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami . Najemca lokalu użytkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokale zostaną udostępnione do obejrzenia w dniu 20 sierpnia 2014 r. zgodnie z podanym wyżej harmonogramem.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 3 września 2014(środa) O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                                              ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 ( kondygnacja piwniczna)

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji                        i Informacji o Działalności Gospodarczej ( datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem), decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.533, ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.533, ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

Powyższe warunki nie mają zastosowania przy najmie pomieszczeń gospodarczych.

 1. oświadczenie, że stan techniczny lokalu/pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany,
 2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 Przetarg na najem przeprowadza się na każdy lokal użytkowy ( pomieszczenie gospodarcze) oddzielnie. Wadium – na każdy lokal oddzielnie– należy wpłacać najpóźniej do dnia 2.09.2014 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.   w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu użytkowego do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu użytkowego do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na najemcy. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych ewentualnego przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupa Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

 1. za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 2. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu
 3. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy,
 4. za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
 5. za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu . Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie  7 dni  od dnia podpisania umowy najmu

Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg dotyczący najmu danego lokalu użytkowego (pomieszczenia gospodarczego), bez podawania przyczyn.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92w.125

UWAGI: 

 1. Sprzedaż alkoholu w w/w lokalach użytkowych wymaga odrębnej zgody właściciela.
 2. Dotyczy pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lnianej 2:

         - pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na działce 12  są w złym stanie technicznym : zaleca się rozbiórkę  górnej części ( strychu) tych pomieszczeń

            - Na najemcy spoczywać będzie obowiązek zabezpieczenia i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz  zabezpieczenie przedmiotu przetargu przed wejściem osób trzecich na jego teren.  Do pomieszczeń  nie są doprowadzone żadne media. W celu wykonania remontu pomieszczeń należy sporządzić projekt techniczny w oparciu o aktualne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zawierający:

- rozwiązanie architektoniczno –konstrukcyjne

- rozwiązanie wentylacji pomieszczeń

- rozwiązanie podejść wodno – kanalizacyjnych

- rozwiązanie instalacji elektrycznej

Projekt techniczny może opracować biuro lub osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe. Do w/w dokumentacji należy dołączyć „oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy” – wypełnione przez osobę posiadającą właściwe przygotowanie zawodowe. Po przedłożeniu pięciu egzemplarzy projektu technicznego i pozytywnym zweryfikowaniu przez TBSP, projekt należy złożyć w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt wykonania dokumentacji technicznej obciąża w całości najemcę bez prawa zwrotu tych kosztów w terminie późniejszym od TBSP.Data publikacji: 2014/08/11
Datawygaśnięcia: 2014/09/04
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2014/08/11 13:27:09, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2014/08/11 13:27:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2014/08/11 13:27:08 nowa pozycja