Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych - 28.06.2017 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania
w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka

wywoławcza czynszu netto 
w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. 5 Lipca 45a

KW 108080

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr 8/28

Parter

Oficyna

 

 

160,72

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

 

600,00

2.

ul. Bolesława Krzywoustego 78

KW SZ1S/00042716/0

Śródmieście 41

(1041)

Dz. nr 84

Piwnica

Front

Lok. U2 wejście od oficyny

55,39

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

3,50

 

 

600,00

3.

ul. Ks. Jana Długosza 24, 25
ul. Zygmunta Krasińskiego 6

KW SZ1S/00179794/9

Nad Odrą 26

(3026)

Dz. nr 24/30

 

Parter

Front

ul. Długosza 24/20a

10,63

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

3,00

 

600,00

4.

ul. Teofila Firlika 38

KW SZ1S/00044422/6

 

Nad Odrą 14

(3014)

Dz. nr 11/27

Parter

Piwnica

Front

Lok. U1

19,00

10,80

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

4,00

 

600,00

 

5.

ul. Marii Konopnickiej 31

KW 18122

Pogodno 77

(2077)

Dz. nr 90/8

Piwnica

Front

 

21,78

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

10,00

 

600,00

 

6.

ul.  Zygmunta Krasińskiego 103

KW SZ1S/00060169/2

Śródmieście 10(1010)

Dz. nr 106

Piwnica

Front

Lok. U2

33,19

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

7.

ul. Bł. Królowej Jadwigi 11 - oficyna

KW SZ1S/00105371/9

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 3/16

Parter

Oficyna

Lok. U1

 

35,29

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

5,00

 

 

600,00

8.

ul. Bł. Królowej Jadwigi 11 - oficyna

KW SZ1S/00105371/9

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 3/16

Parter

Poddasze

Oficyna

Lok. U2

53,25

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

 

600,00

9.

ul. Księcia Bogusława X 37 - oficyna

KW SZ1S/00041663/6

Śródmieście 41(1041)

Dz. nr 15/30

Parter

Piwnica

Oficyna

Lok. U3

35,22

23,24 do oczynszowania 11,62

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

4,50

 

 

600,00

10.

ul. Księcia Bogusława X

KW 142340

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 5/31

I piętro

Parter

Piwnica

Oficyna

Ks. Bogusława X15/U2

32,41

59,42

56,70

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

 

 

600,00

11.

ul. Władysława Łokietka 11

KW SZ1S/00027298/2   

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 68

Piwnica

Front

 

25,20

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

3,00

 

600,00

12.

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 4

KW SZ1S/00116692/5

Śródmieście 20(1020)

Dz. nr 20/3

Piwnica

Front

Lok. U3

39,60

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

3,50

 

600,00

13.

Aleja Papieża Jana Pawła II 42,

ul. Śląska

KW SZ1S/00075901/4

Śródmieście 32(1032)

Dz. nr 15/5

Piwnica

Front

Aleja Papieża Jana Pawła II 42

68,70

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

14.

ul. Parkowa 8

KW SZ1S/00035854/7

Śródmieście 28

(1028)

Dz. nr 38

Piwnica

Front

Lok. U4

25,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

6,00

 

600,00

15.

Aleja Piastów 51

KW SZ1S/00059541/4

Śródmieście 42

(1042)

Dz. nr 201

Piwnica

Front

Lok. U3

34,09

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

4,50

 

600,00

16.

ul. Pocztowa 1a

KW SZ1S/00044135/7

 

Śródmieście 23

(1023)

Dz. nr 201

Piwnica

Front

24,61

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

4,00

 

600,00

17.

ul. Pocztowa 39-oficyna

KW 108077

 

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr 8/24

Parter

Oficyna

Lok. U3

112,45

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

18.

Al. Wyzwolenia 7

KW 63941

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 60

III Piętro

Front

Lok. U13

100,83

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

5,00

 

600,00

19.

Al. Wyzwolenia 107

ul. Ks. Piotra Skargi 1

KW SZ1S/00059758/8

Śródmieście 11

(1011)

Dz. nr 101

Piwnica

Front

Al. Wyzwolenia107 Lok. U2

56,45

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

4,00

 

600,00

20.

ul. Księcia Ziemowita 1

KW 89519

Nad Odrą 31

(3031)

Dz. nr 14/7

Parter

Front

 

38,98

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

3,50

 

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  28 CZERWCA 2017 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

 I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
 • aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
 • decyzji  o nadaniu nr NIP,
 • zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,
 • umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

     3.     Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

 • o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 • o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
 • o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
  z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

      4.   Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

      5.   Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 27 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 8. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 9. Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 20 lipca 2017 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo
  - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 1 sierpnia 2017 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 11. Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej do dnia  31 lipca 2017 r., po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 10.
 12. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 13. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016, poz. 716, 1579, 1923), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 14. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 15. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 16. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
 • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
 • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

17. Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  Działem Technicznym:

 1. poz.  1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17    telefon: 91/ 48-88-709/712, 48-29-034/072              ZBiLK Rejon Południe
 2. poz.  3, 6, 12, 13, 14, 18, 19                     telefon: 91/ 42-43-452, 42-10-179, 48-86-306/320 ZBiLK Rejon Śródmieście – Niebuszewo
 3. poz.  4, 20                                                   telefon: 91/ 44-20-773, 42-16-644                               ZBiLK Rejon Północ

III. NFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Dotyczy lokali użytkowych położonych przy ul. Firlika 38/U1, ul. Ks. Bogusława X 37/U3, ul. Ks. Bogusława X 15/U2

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru i kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy  stanowi 30% stawki wylicytowanej za powierzchnię parteru i kondygnacji wyższych, nie mniej niż 3,00 zł/m².

      2.   Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. 5 Lipca 45a

Właścicielem bramy i gruntu pod bramą przy ul. 5 Lipca 45 jest Wspólnota Mieszkaniowa. Najemca lokalu użytkowego położonego przy ul. 5 Lipca 45a ma prawo dojścia do lokalu bez możliwości przejazdu przez bramę. 

3. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Krzywoustego 78/U2

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

      4.  Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Krasińskiego 103/U2

Lokal zawilgocony, parokrotnie zalewany poprzez wybicie wód opadowych przez urządzenia sanitarne w lokalu. Najemca na własny koszt zobowiązany jest do zamontowania klapy zwrotnej przed urządzeniami sanitarnymi.

      5.  Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Ks. Bogusława X 37/U3

Ze względu na nienormatywną wysokość piwnicy (1,80 m), oczynszowaniu podlega 50% powierzchni piwnicy, tj. 11,62 m².

      6.   Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy al. Wyzwolenia 107/U2

W lokalu znajduje się toaleta wykonana bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego pod kątem możliwości wykonania wentylacji leży po stronie przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, Najemca na własny koszt zalegalizuje oraz wykona prawidłową wentylację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. W przypadku braku możliwości legalizacji, Najemca na własny koszt zobowiązany będzie do demontażu istniejącej toalety.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6,  tel. 91 48 86 342. 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA PRZYCZYNData publikacji: 2017/06/06
Datawygaśnięcia: 2017/06/28
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2017/06/05 16:36:47, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2017/06/05 16:36:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2017/06/05 16:36:47 nowa pozycja