Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na najem garaży murowanych - 27.07.2016 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25

W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY MUROWANYCH

L.p.

Położenie

Nieruchomości

Księga wieczysta

(KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie

Nr garażu

Powierzchnia

garażu

w m²

Droga

dojazdowa

w m²

Sposób

użytkowania

Stawka

wywoławcza

czynszu

netto

w zł/m²

Wadium

w zł

OGRANICZENIA

PRZETARGU

1.

ul. Arkońska

KW 109771

Pogodno 33

(2033)

Dz. nr 1/5

ul. Arkońska 11-14

Nr 2

14,17

10,00

Najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony

do mieszkańców

nieruchomości:

ul. Arkońska 11, 12, 13, 13a, 14

2.

ul. Stanisława Dubois

KW 134946

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr 6/17

ul. Dubois 3

Nr 1

 

20,00

10,00

Najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony

do mieszkańców

nieruchomości:

ul. Dubois 3

3.

ul. Xawerego

Dunikowskiego 36

KW SZ1S/00062934/0

Śródmieście 54

(1054)

Dz. nr 53

Nr 4

14,16

20,00

Najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony

do mieszkańców

nieruchomości:

ul. Dunikowskiego 36

 

4.

ul. Podhalańska

KW 136056

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 6/28

Nr 22

22,08

12,00

Najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony

do mieszkańców

nieruchomości:

ul.  Podhalańska  9, 10, 11, 12, 13

 

5.

ul. Przybyszewskiego 19

KW SZ1S/00189185/0

Pogodno 69

(2069)

Dz. nr 182/1

 

Nr 2

18,00

10,00

Najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony

do mieszkańców

nieruchomości:

ul. Przybyszewskiego 19

6.

ul. Bolesława

Śmiałego 32

KW SZ1S/00119455/3

Pogodno 254

(2254)

Dz. nr 6/41

Nr 13

13,00

11,00

Najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony

do mieszkańców

nieruchomości:

ul. B. Śmiałego 32

7.

ul. Bolesława

Śmiałego 32

KW SZ1S/00119455/3

Pogodno 254

(2254)

Dz. nr 6/41

Nr 10

13,00

11,00

Najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony

do mieszkańców

nieruchomości:

ul. B. Śmiałego 31, 32

8.

ul. Traugutta

KW SZ1S/00168385/9

Pogodno 71

(2071)

Dz. nr 103/8

Nr 2

18,00

10,00

Najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony

do mieszkańców

nieruchomości:

ul. Traugutta 24, 25, 26, 27, 28,

ul. Tetmajera 7, 7a, 7b, 8, 9, 10

 Garaże wytypowane do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu:

Poz. 1, 2, 5, 8  telefon: 91-48-86-314

Poz. 3, 4, 6, 7  telefon: 91-48-86-341

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 LIPCA 2016 ROKU O GODZ. 10.00 w SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ NR 14, WG OKREŚLONEGO POWYŻEJ HARMONOGRAMU.

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie w/w ograniczeń przetargu (okazanie dowodu tożsamości/dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania).
 2. Dysponowanie dokumentem: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
 3. W przypadku osób reprezentujących osobę przystępującą do przetargu - okazanie stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości.
 4. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.
 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
 8. Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
  - o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy      najmu, dzierżawy) .

UWAGA!Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
 2. Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 26 lipca 2016 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 102047950000 9302 0292 7648. Decyduje data wpływu środków na konto ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 5. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
 6. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3. krotności miesięcznego czynszu netto.
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie
  z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 8. Na najemcy garażu komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na postawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 9. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złoży oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 warunków przystąpienia do przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
  W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 10. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz opłaty związane
  z eksploatacją garażu oraz opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,40 zł/m² netto. Miesięczna stawka opłat netto za 1 m², za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne, może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30%. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 11. Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych, ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6, tel. 91 48 86 342.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD BUDYNKÓW LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAżNIENIA

PRZETARGU BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.Data publikacji: 2016/07/05
Datawygaśnięcia: 2016/07/27
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2016/07/04 17:22:55, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2016/07/04 17:22:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2016/07/04 17:22:55 nowa pozycja