Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN  PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD LOKALIZACJĘ GARAŻU BLASZANEGO:                                                                      

 

L.p.

Nr działki  (część)

Nr obrębu

Lokalizacja  (ulica, księga wieczysta)

Powierzchnia

(m2)

Sposób zagospodarowania

Stawka wywoławcza czynszu  netto (zł/m²)

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

 

10

4172 Dąbie

Rymarska  SZ1S/00007842/5  

 

 

15,00 m²

 

50,00m²

 

 

tymczasowy garaż blaszany

 

droga dojazdowa

   

4,00 zł

 

 

0,42 zł

 

 

 200,00

 

 

Przetarg ograniczony

 do mieszkańców nieruchomości

Rymarska 23

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 marca 2020 r.(wtorek) o godzinie 10ºº w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F, w pokoju 1.09 (I piętro).

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

1. Zameldowanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) w obrębie nieruchomości, której mieszkańcy uprawnieni zostali do przetargu – okazanie  dowodu  tożsamości  oraz  dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania).

2. Dysponowanie  dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd jest zarejestrowany na współmałżonka.  W  przypadku,  gdy  zgodnie  z  treścią  dowodu  rejestracyjnego  właścicielem   pojazdu   jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.

3. W   przypadku   osób   fizycznych  –  okazanie   dowodu   tożsamości,  dla  osób  prowadzących  działalność   gospodarczą  –  decyzji   o  nadaniu  nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), aktualnego wpisu  do  ewidencji  działalności  gospodarczej (wydruk  z  Centralnej  Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem).

4. W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem),  umowy,  stosownych  pełnomocnictw,  dowodów  tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

5. Okazanie dowodu wpłaty wadium na teren pod garaż tymczasowy.

6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

8. Złożenie  pisemnego  oświadczenia  pod   rygorem  odpowiedzialności   karnej   za   fałszywe    zeznania    zgodnie   z   art.   233 § 1  Kodeksu karnego – o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy itp.) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 23 marca 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W  przypadku  wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego do wzięcia udziału w przetargu. W tytule wpłaty wadium należy opisać na jaką nieruchomość wadium zostało wpłacone.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.  W  przypadku,  gdy  osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny   czynsz   wyższy   od   czynszu   wywoławczego  co   najmniej   o   kwotę   minimalnego   postąpienia.  Trzykrotne    wywołanie    najwyższej   z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

4. W przypadku stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach  wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.

5. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

6. Przed zawarciem umowy dzierżawy podmiot wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

8. Miesięczny czynsz dzierżawny zostanie ustalony w oparciu o iloczyn stawki za 1 m² uzyskanej w przetargu i powierzchni zabudowy, do którego zostanie doliczona opłata za teren pod drogę dojazdową w wysokości 0,42 zł/m² oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9. W trakcie realizacji inwestycji, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy dzierżawy obowiązywać będzie stawka netto 0,60 zł/m² za cały przedmiot dzierżawy.

10. Miesięczna stawka opłat netto za 1 m² za korzystanie z terenu może ulegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

11. W przypadku  przystąpienia  do  przetargu  podmiotu  prowadzącego  działalność  gospodarczą  stawka  czynszu netto za 1 m² nie może być niższa niż 13 zł/m².

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po podpisaniu umowy dzierżawy - dokonać zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin prac nie wymagających pozwolenia na budowę albo uzyskać pozwolenie na budowę (stosownie do treści  art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).  Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia inwestycji. Do wykonania planowanej inwestycji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

2. W razie,  gdyby  dzierżawca nie uzyskał pozwoleń wydanych przez właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z przyczyn od niego niezależnych, następuje zwrot wpłaconego wadium oraz czynszu dzierżawnego.

3. Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

4. Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu: do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

5. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg, bez zwrotu poniesionych kosztów i wadium.

6. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia specjalistycznym służbom właścicieli sieci (w przypadku ich występowania) nieodpłatny i swobodny dostęp przez całą dobę do przebiegających przez przedmiot dzierżawy sieci w celu dokonywania przeglądów, konserwacji oraz w razie awarii, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją dokona ich przeniesienia na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

7. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym  w  terminie  14  dni  od  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy.  Na  dzierżawcy  spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania gruntu oraz prowadzenia przez wydzierżawiającego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 w. 186.

W celu zapoznania się ze stanem zagospodarowania oraz położenia działki należy kontaktować się z Pionem Eksploatacyjno – Technicznym Spółki pod numerem tel.: 91 461-36-92, w. 158.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

 

 

 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

 Data publikacji: 2020/03/04
Datawygaśnięcia: 2020/03/24
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2020/03/04 15:28:16, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/03/04 15:28:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/03/04 15:28:16 nowa pozycja