Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetargi ograniczone na najem garazy komunalnych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH OGRANICZONYCH

NA NAJEM GARAŻY I BOKSÓW GARAŻOWYCH

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetargi ograniczone do mieszkańców posesji na najem garaży i boksów garażowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin:

 

Przetarg

Adres garażu (boksu)

Księga wieczysta

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia

Mieszkańcy uprawnieni do przetargu

Stawka wywoławcza czynszu netto zł/m²

wadium w

Nr

Godz.

Garażu m²

drogi dojazdowej m²

1.

9.00

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

 

Obr. 4979      dz. nr 12

15,75

5,00

Lniana 2, Lniana 1b

4,50 *

200,00

2.

9.30

Marmurowa 16

KW SZ1S/00054726/0

Obr. 4114 Dąbie114

dz. nr 24/2

16,49

10,00

Marmurowa 16, Marmurowa 15, Marmurowa 17

4,50 *

200,00

3.

10.00

Przyszłości 34

KW SZ1S/00146441/0

Obr. 4196    Dąbie 196    dz. nr 238/8

15,55

5,00

Przyszłości  34, Przyszłości 32, Przyszłości 36

4,50 *

200,00

4.

10.30

Staromłyńska

KW 90338

Obr. 1037 Śródmieście 37

Dz. nr 18/17

16,06

5,00

Mariacka 1,2,2A,3,4, 4A, Plac Żołnierza 3,4

4,50 *

200,00

5.

11.00

Słupska 6

KW 78756

Obr. 4061   Dąbie 61    dz. nr 10

19,47

5,00

Słupska 6, Słupska 5,  Słupska 6

4,50 *

200,00

6.

11.30

Zamiejska 10

KW 24224

Obr. 4024 Dąbie 24

dz. nr 8

7,72

25,00

Zamiejska 10

4,50 *

70,00

7.

12.00

Krzemienna 49a

KW SZ1/00150812/3

Obr.4113

Dąbie 113

dz. nr 26/1

16,00

25,00

Krzemienna 49a

4,50 *

200,00

 

* Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13 zł netto za 1 m 2

Przetargi odbędą się w dniu 12.07.2012 roku od godziny 09.00 do 12.00, w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 61b (świetlica – kondygnacja piwniczna) według określonego powyżej harmonogramu.

 

Warunkiemprzystąpienia do przetargu jest:

  1. Zameldowanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) w obrębie nieruchomości, której mieszkańcy uprawnieni zostali do przetargu. 
  2. Dysponowanie dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka.                                          W przypadku , gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
  3. W przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, aktualnego (6 miesięcznego) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.
  5. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.
  6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub własność tej osoby.
  7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
  8. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

 

Wadiumnależy wpłacać najpóźniej do dnia 11.07.2012 r. przelewem na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w BRE BANK S.A. O/Szczecin nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże”            Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w całości na poczet przyszłego czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Każdy przetarg uważa się zaważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie.

W przypadku, gdy do przetargu przystąpi podmiot prowadzący działalność gospodarczą, musi on zaproponować stawkę wywoławczą czynszu netto minimum 13 zł/m2.

W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, a kolejny przetarg, wyznaczony w nowym terminie,

- w przypadku garaży przy ul. Lnianej 2, Marmurowej 16, Przyszłości 34 i Staromłyńskiej, Słupskiej 6  - będzie to przetarg nieograniczony

- w przypadku garaży przy ul. Zamiejskiej 10 oraz Krzemiennej 49 a – do przetargu zostaną dopuszczeni mieszkańcy danej posesji oraz nieruchomości bezpośrednio do niej przylegających. 

Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. oraz Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł go podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

Umowa najmuzostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty związane z eksploatacją garażu, opłata za drogę dojazdową w wysokości 0,40zł/m² netto oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) .

Miesięczna stawka opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym. Czynsz najmu jest płatny z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu.

Uwaga: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.

Informacje dotyczące garażu przy ul. Lnianej 2 ( poz. 1. przetargu)

Garaż jest w złym stanie technicznym. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek zabezpieczenia i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz  zabezpieczenie przedmiotu przetargu przed wejściem osób trzecich na jego teren.  Do garażu nie są doprowadzone żadne media. W celu wykonania remontu garażu należy sporządzić projekt techniczny w oparciu o aktualne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zawierający:

- rozwiązanie architektoniczno –konstrukcyjne

- rozwiązanie wentylacji pomieszczeń

- rozwiązanie podejść wodno – kanalizacyjnych

- rozwiązanie instalacji elektrycznej

 

Projekt techniczny może opracować biuro lub osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe. Do w/w dokumentacji należy dołączyć „oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy” – wypełnione przez osobę posiadającą właściwe przygotowanie zawodowe. Po przedłożeniu pięciu egzemplarzy projektu technicznego i pozytywnym zweryfikowaniu przez TBSP, projekt należy złożyć w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt wykonania dokumentacji technicznej obciąża w całości najemcę bez prawa zwrotu tych kosztów w terminie późniejszym od TBSP.

 

Zastrzega się, że Prezydent Miasta lub Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić każdy z przetargów w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Bat. Chłopskich 61 b pokój 03 lub telefonicznie pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125. Informacje o stanie technicznym garaży a także o możliwości i terminie oględzin garażu można uzyskać w Dziale Eksploatacji TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. tel. 4613-692, 433-36-37.Data publikacji: 2012/06/20
Datawygaśnięcia: 2012/07/12
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2012/06/20 13:45:47, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2012/06/20 13:45:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2012/06/20 13:45:45 nowa pozycja