Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - Skarb Państwa


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE

ZARZĄD  BUDYNKÓW  I  LOKALI  KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA  BUDŻETOWA  Z  SIEDZIBĄ  PRZY  UL. MARIACKIEJ   25 W  SZCZECINIE  OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  5  LETNIĄ  DZIERŻAWĘ, NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 223/2019 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 WRZEŚNIA 2019r.  CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ  SKARBU PAŃSTWA

 

L.p.

Adres nieruchomości

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Sposób zagospodarowania

przedmiotu dzierżawy

Powierzchnia  (m²)

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto  za całą powierzchnię nieruchomości

Wadium (zł)

1

Oś. Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce, ulica Pyrzycka

SZ1S/00059576/8

 

4203

184/3 (część)

Zieleń (trawnik) z możliwością postawienia drewnianego budynku gospodarczego o powierzchni 13 m²

853 m²

100,00 zł - miesięcznie

(podlega licytacji)

1.000,00 zł

                 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH, UL. MARIACKA 25  W SZCZECINIE

W DNIU 25-02-2020 r. O GODZ. 13 ºº W SALI NR 14 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia  24-02-2020 r. do godz. 12.00 przelewem na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

PKO BP nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648  (z podaniem adresu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu)

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Przy wpłacie wadium należy podać adres nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem. 
 2. Okazanie dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
 3. Okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi. 
 4. Okazanie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 5. Złożenia pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 6. Złożenia pisemnego oświadczenia- pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o nie zaleganiu              z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy, bezumownego zajmowania nieruchomości).
 7. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Informacje organizatora przetargu:

 1. Nieruchomość gruntowa stanowiącą działkę nr 184/3 z obrębu 4203 - Dąbie jest własnością Skarbu Państwa i jest niezabudowana.
 2. Część nieruchomości gruntowej będąca przedmiotem przetargu znajduje się w obszarze dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, obszar znajduje się  w jednostce planistycznej D.J.12 – funkcja dominująca: rolnicza przestrzeń produkcyjna – skoncentrowana produkcja rolnicza i spożywcza, działalność produkcyjna, magazyny i składy (głównie we wschodniej części obszaru).
 3. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10 % ustalonej stawki wywoławczej do przetargu.
 4. Miesięczny czynsz dzierżawny zostanie ustalony w oparciu o  wylicytowaną stawkę.
 5. Kwota czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.
 6. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej (23%) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2018.2174 j.t. ze zm.).
 7. Termin wnoszenia ustalonego czynszu - do 10 – ego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 8. Stawki opłat mogą corocznie ulegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.
 9. Wadium podmiotu wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargów.
 10. Podmiot który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
 11. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium oraz poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.
 12. Po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Gminie Miasto Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc odnośnie obowiązku wydania dzierżawionej nieruchomości wydzierżawiającemu, wolnej od osób i rzeczy w stanie niepogorszonym, oraz ma obowiązek złożenia Gminie Miasto Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, jako zabezpieczenia świadczeń pieniężnych. 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zm.).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie zamieszczona jest na stronie www.zbilk.szczecin.plw zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,

ul. Goszczyńskiego 4a, pok. 103,  tel. 91 48 86 351

Ogłoszenie o przetargu oraz mapa nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przetargu opublikowane są na stronie internetowej www.bip.szczecin.pl –   nieruchomości – przetargi na nieruchomości – przetargi jednostek organizacyjnych oraz na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl – lokale użytkowe, garaże dzierżawy gruntów – ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta Szczecin 

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA

PRZETARGU W CAŁOŚCI  LUB W CZĘŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYN Data publikacji: 2020/02/10
Datawygaśnięcia: 2020/02/25
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży , wytworzono: 2020/02/07 15:01:10, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2020/02/07 15:01:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2020/02/07 15:01:10 nowa pozycja