Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

                  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH:

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

Ograniczenia przetargu

1.

 

 

Granitowa 21

KW SZ1S/00195819/9

4111 Dąbie 111 Dz. nr 4/4

przy oficynie Granitowa 21, parter

6,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

100,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców ul. Granitowej 21

 

Właścicielem pomieszczeń gospodarczych  jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą na podstawie umowy o zarządzanie,  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 lutego 2015(piątek) O GODZINIE 13.30  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                                              ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 ( kondygnacja piwniczna)

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. oświadczenie, że stan techniczny pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany,
  3. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 19.02.2015 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.   w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

 

 

Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg dotyczący najmu danego pomieszczenia gospodarczego, bez podawania przyczyn.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 w.125. W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego, tel. 461-36 92 w. 170.Data publikacji: 2015/01/29
Datawygaśnięcia: 2015/02/21
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2015/01/29 11:03:42, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2015/01/29 11:03:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2015/01/29 11:03:41 nowa pozycja