Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych własność GMS


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH:

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Ograniczenie przetargu

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

 

 

Krzemienna 18

Położenie gruntów Krzemienna

KW SZ1S/00198158/8

4121Dąbie 121

Dz. nr 29/1

parter

13,30

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Krzemienna 18

      3,00

100,00

2.

Twarda 13

KW SZ1S/ 00025778/7

4142 Dąbie 142

Dz. nr 10/1

Wolnostojące, parter,  w ciągu trzech pomieszczeń gospodarczych

6,90

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Twarda 13

          3,00

100,00

 

Właścicielem pomieszczenia  jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą pomieszczenia, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r.  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 czerwca 2016(czwartek) O GODZINIE 13.30  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy  ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 ( kondygnacja piwniczna),

 

I.                   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU :

1.      okazanie dowodu osobistego,

2.      zameldowanie  w obrębie nieruchomości, której mieszkańcy uprawnieni zostali do przetargu,

3.      okazanie dowodu wpłaty wadium.

4.      oświadczenie, że stan techniczny pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany,

5.      oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 

 

II.                INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1.             W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany wykazu

2.             Wadium  należy wpłacać najpóźniej do dnia 29 czerwca 2016 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

3.             Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto.

4.             Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

5.             Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

6.             Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

7.             Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

8.             Czynsz najmu za pomieszczenie gospodarcze oddane w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami . Najemca pomieszczenia gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

9.             Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

10.          W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

             tel. (91) 4 613-692 w. 170

            Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92w.125

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.Data publikacji: 2016/06/08
Datawygaśnięcia: 2016/06/30
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2016/06/08 11:16:53, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2016/06/08 11:16:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2016/06/08 11:16:52 nowa pozycja