Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruch. grunt. Gminy Miasta Szczecin poł. w Szczecinie w rej. ul. Ziemskiej dz. nr 26/1, 268/2, 268/6 obr. 3006 Nad-Odrą


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie j.n.

 

 

 

Lp.

 

 

Położenie

 

Nr

księgi

 wieczystej

 

Oznaczenie nieruchomości

 

 

Pow. m2

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Sposób

zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

netto

[zł]

 

 

Wadium

[zł]

Nr

obrębu

Nr ewid. działki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

1.

 

ul.

ziemska

rejon

 

 

SZ1S/00206513/5

SZ1S/00206514/2

 

 

3006

3006

 

 

268/1

udział ½

w  działce            nr 268/2 o pow. całk. 266 m2

 

 

 

 

541

133

 

Łącznie pow.

674 m2

 

 

 

Na działkach                 nr 268/1

i nr 268/6   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                z dopuszczeniem  usług wyłącznie           w parterach budynków.

 

Na działce nr 268/2 droga wewnętrzna. 

 

97 600,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset zł)

w tym: działka nr 268/1 –                82 600,00 zł

udział ½ w działce                 nr 286/2 –                                  15 000,00 zł

 

9 800,00

(słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł)

 

 

 

 

2.

 

 

ul.

Ziemska

rejon

 

 

 

SZ1S/00206515/9

SZ1S/00206514/2

 

 

 

 

3006

3006

 

 

 

 

268/6

udział ½

w działce            nr 268/2

o pow. całk. 266 m2

 

 

 

 

 

717

133

 

Łącznie pow.

850 m2

 

 

124 500,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia cztery tysięcy pięćset zł)

w tym: działka nr 268/6 –                                   109 500,00 zł

udział ½ w działce                nr 286/2 –                   15 000,00 zł

 

 

12 500,00

(słownie: dwanaście tysięcy pięćset zł)

 

 

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.02.2017 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 01.06.2017 r.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10.10.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro przy Biurze Strategii).

 

Przetarg przeprowadza się na każdą lokalizacje oddzielnie.

Licytacji podlegają łącznie:

 • działka nr 268/6 i udział ½ części w działce nr 268/2,
 • działka nr 268/1 i udział ½ części w działce nr 268/2.

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń.  

 

Cena nieruchomości  netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych  (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów   tożsamości a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.10.2017 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomości objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Szczecin  Nr LIX/1094/06 z dnia 10.07.2006 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.2007 r., nr 104, poz. 1802). Działki  nr 268/1, nr 268/6 z obrębu ewidencyjnego nr 3006 usytuowane są w terenie elementarnym  o symbolu graficznym: P.B.1015.MN,U. dla którego plan ustala przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalną lokalizacją usług, usługi lokalizowane wyłącznie w parterach budynków  mieszkalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi  w ustaleniach ogólnych planu, na terenie MN,U dopuszcza się usługi w zakresie: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm i klientów. Działka nr 268/2 z obrębu ewidencyjnego nr 3006 usytuowana jest w terenie elementarnym o symbolu graficznym: P.B.1101.KD.W, dla którego plan ustala przeznaczenie: droga wewnętrzna.Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów” w Szczecinie.
 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina do 2019 r. z dalszą perspektywą do 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanej nieruchomości, a przewidzianych do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich.
 3. Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Najbliższa sieć gazowa znajduje się w ul. Ziemskiej, ułożony jest tam czynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 80 stal (w dz. nr 85), oraz czynny gazociąg niskiego ciśnienia dn 90 PE (w dz. nr 261).
 5. Najbliższa sieć wodociągowa Ø 110 ułożony jest w ul. Ziemskiej na wysokości działki 268/2. Natomiast sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej położone w ul. Ziemskiej oddalone są od działki nr 268/2 o około 10 m. Nabywca nieruchomości w celu przyłączenia i zasilania  w niezbędne media winien przewidzieć budowę odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 268/2 oraz sięgacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w działce nr 85 oraz w dz. nr 268/2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z perspektywą do 2017 r. nie przewiduje w tym rejonie realizacji nowej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.                  
 6.  Enea Operator Sp. z o.o. nie planuje żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej w rejonie zbywanych nieruchomości. Na części działki nr 268/1, nr 268/2, nr 268/6 znajduje się linia napowietrzna 0,4 kV  z przewodami typu AsxSn 4x16 mm2  i Al. 4x16 mm2 i dwoma słupami 0,4 kV, która zasila w energię elektryczną budynek na dz. nr 52, stanowiąca własność Enea Operator Sp. z o.o. W przypadku wystąpienia kolizji nowo projektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną Enea Operator Sp. z o.o., Inwestor (nabywca) będzie musiał własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej.
 7. Nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełożyć sieć we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami tych sieci.
 8. Nabywca nieruchomości realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 9. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników.
 10. Na terenie przedmiotowych działek rośnie głównie roślinność ruderalna  i porost krzewów.  W ramach gospodarowania przedmiotowym terenem dopuszcza się wycinkę kolizyjnego drzewostanu przy uwzględnieniu zapisów ustawy o ochronie przyrody.
 11. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  –  Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin,

Pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. (091) 435 11 96, fax (091) 435 12 89,

www.bip.um.szczecin.pl; www.szczecin.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

 

 

 

 Data publikacji: 2017/08/29
Datawygaśnięcia: 2017/10/11
IV
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2017/08/29 12:18:34, odpowiedzialny/a: Danuta Chłap, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/12/15 16:22:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/15 16:22:13 modyfikacja wartości
Wanda Lisewska 2017/08/29 12:18:34 nowa pozycja