Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych GMS


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 

 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

                                                                                                     

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

(zł/m2)

Wadium (zł)

1.

Bałtycka 36 (oficyna)

SZ1S/00021443/2

SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie,

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący

141,36

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         3,40

1.000,00

2.

Goleniowska 31/U2

SZ1S/00021830/2

 

4032 Dąbie,

dz. nr 11

parter, piwnica

parter-63,44

piwnica-8,91

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        7,00

1.300,00

3.

Gryfińska 131/1A/U1

SZ1S/00021939/6

 

4038 Dąbie,

 dz. nr 21

 

parter, piwnica

  parter-21,59

piwnica-10,67

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

       11,00

1.000,00

4.

Jagiellońska 95/U front

SZ1S/000036863/0

1035 Śródmieście,

dz. nr 131

piwnica

21,47

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        3,40

200,00

5.

Kaszubska 19 

SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście,

dz. nr 69

 

parter, piwnica

50,01

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         22,00

3.000,00

6.

Dmowskiego 21/1A/U

 SZ1S/00025769/1

4135 Dąbie,

dz. nr 15/2

       parter

61,16

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

500,00

7.

Zwierzyniecka 27/1/U

SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie,           dz. nr 25

       parter,

     piwnica

  parter- 86,22

piwnica- 20,00

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         9,00

2.500,00

8.

Mariacka 10A/U1, U3

SZ1S/00031855/6

1037 Śródmieście,

dz. nr 137

I piętro, front

159,76

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        17,00

7.500,00

9.

Panieńska 1/U

SZ1S/00060156/8

 

1037 Śródmieście,

dz. nr 130

parter

14,68

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z

m.p.z.p*

najem

8,00

300,00

 

10.

 

 

Bukszpanowa 2/U1

SZ1S/00080417/2

4168 Dąbie,

dz. nr 70/1

parter, dwa pomieszczenia magazynowe

128,52

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z

m.p.z.p*

 

najem

15,00

5.000,00

11.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 25

17,28

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

200,00

12.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 26

17,28

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

200,00

13.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 32

17,28

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

200,00

14.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 33

17,28

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

200,00

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokali, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r.  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

UWAGA:Z uwagi na ogólnie obowiązujące zasady reżimu sanitarnego, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, prosimy aby osoby zainteresowane przetargiem przyszły bez osób towarzyszących. W trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  19 listopada 2020  (czwartek)  O  GODZINIE  10.00  w  siedzibie  TBS   „Prawobrzeże”   Sp.  z  o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro), wg określonego powyżej harmonogramu.

 

 

I. WARUNKI  PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu.

2. Prowadzeniedziałalności gospodarczej i w tym celu:

a) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego  wydruku  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z NIP i REGON (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)

b) w przypadku osób prawnych - odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 miesięcy), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 533 ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.,

4.  Oświadczenie, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany.

5. Oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy zmianie, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.

2.Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 18 listopada 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”  Sp.  z o.o.  nr  46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.   Za  datę  wniesienia  wadium  uważa  się  datę  wpływu  środków  pieniężnych  na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  Wadium  osoby  wygrywającej  przetarg  zalicza  się  na  poczet  czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg uważa się za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny   czynsz   wyższy   od   czynszu   wywoławczego  co  najmniej  o  kwotę  minimalnego   postąpienia.  Trzykrotne wywołanie   najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

5. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Wskazanie profilu działalności przez wygrywającego przetarg ma charakter deklaratoryjny i nie stanowi oświadczenia wynajmującego, że taka forma działalności jest w lokalu możliwa do zrealizowania. Wygrywający przetarg we własnym zakresie winien zasięgnąć wszelkich opinii o możliwości prowadzenia w lokalu planowanej działalności.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.

7. W przypadku stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach  wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.

8. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

9. Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

10. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

11. Na  najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu  najmu,  ustalonej  na dzień  sporządzenia  umowy  najmu.  Najemcę  zobowiązuje  się  do  przedłożenia  aktu   notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu. Jeżeli najemca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu nie przedłoży wynajmującemu wyżej wymienionego aktu notarialnego umowa ulega rozwiązaniu, a najemca zobowiązany jest wydać niezwłocznie wynajmującemu przedmiot najmu.

12. Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media  oraz  podatek  VAT  (aktualnie  23%)   zgodnie z  obowiązującymi   w    tym  zakresie   przepisami.  Najemca   lokalu   użytkowego   zgodnie   z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

13. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontóww celu przystosowania lokalu użytkowego do prowadzenia działalności obciążająnajemcę, bez prawa  dochodzenia  zwrotu kosztów  w  przyszłości.  Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu użytkowego do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

14. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych ewentualnego przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektryczneji wniesienie opłaty przyłączeniowej.

15. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

- za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

- za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu,

- za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy,

- za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

- za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

- lokale położone na Prawobrzeżu, tel. (91) 46-13-692,wew. 158, 167, 169, 170, 130.

- lokale położne na Lewobrzeżu, tel. (91) 434-74-50,wew. 11, 17, 21.

W wizji lokalu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby, z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92,wew.186.

 

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

1. Sprzedaż alkoholu w w/w lokalach użytkowych wymaga odrębnej zgody właściciela.

2. W przypadku lokalu usytuowanego częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy (poz. 2, 3 i 7), licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,40 zł/m².

3. Dotyczy lokalu przy ul. Bukszpanowej 2 – w przypadku zainteresowania przyszłego najemcy bezpośrednim dojazdem do magazynu konieczne będzie uzyskanie zgody i podpisanie umowy dzierżawy działki nr 70/7, Obr. 4168 Dąbie z właścicielem - Gmina Miasto Szczecin, zarządca Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25.

 

Udział  w  postępowaniu  przetargowym  wiąże  się  z  przetwarzaniem  danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 Data publikacji: 2020/10/29
Datawygaśnięcia: 2020/11/19
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2020/10/29 08:06:24, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/10/29 08:06:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/10/29 08:06:23 nowa pozycja