Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych - 15.05.2018 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

  Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

lokalu

Powierzchnialokalu do oddania
w najem

w m²

Dopuszczalnyzakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka

wywoławcza czynszu netto 
w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. 5 Lipca 45a

KW 108080

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr 8/28

Parter

Oficyna

 

90,18

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,50

 

 

600,00

2.

ul. Jagiellońska 24

KW SZ1S/00027541/1 

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr 31

Piwnica

Front

Lok. U3

38,74

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

5,00

 

 

600,00

3.

ul. Klonowica 1, 1A

KW SZ1S/00178422/4

Pogodno 46

(2046)

Dz. nr 23/2

Parter

Front

 

Teren

233,30

 

 

892,50

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

 

 

Dzierżawa

3,00

 

 

0,40

600,00

4.

ul. Klonowica 1, 1A

KW SZ1S/00178422/4

Pogodno 46

(1046)

Dz. nr 23/2

I piętro

Front

ul. Klonowica 1a Lok. 3

106,26

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

 

 

 

600,00

5.

ul. Komuny Paryskiej 16a, 16b, 16c

KW SZ1S/00064127/4

Nad Odrą 97

(3097)

Dz. nr 18

Piwnica

Front

ul. K. Paryskiej16b Lok.U1

17,56

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,00

 

 

600,00

6.

ul. Mikołaja Kopernika 7

KW 41642

Śródmieście 41

(1041)

Dz. nr 46

Piwnica

Front

Lok. U1

 

38,58

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

5,00

 

 

 

600,00

7.

ul. Mariana Langiewicza 1

KW SZ1S/00058164/0

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 81/1

Parter

Front

Lok. U1

17,16

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,50

 

 

600,00

8.

ul. Adama Mickiewicza 26

KW SZ1S/00073238/1

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 96

Piwnica

Front

 

41,85

do oczynszowania 20,93

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

5,00

 

 

600,00

9.

ul. Adama Mickiewicza 44

KW SZ1S/00138846/0

 

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 143

Piwnica

Front

 

17,54

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

5,00

 

 

600,00

10.

ul. Nad Odrą 26

KW SZ1S/00077353/1

Nad Odrą 63

(3063)

Dz. nr 21

Parter

Front

 

38,45

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,50

 

 

600,00

11.

ul. Parkowa 8

KW SZ1S/00035854/7

Śródmieście 28 (1028)

Dz. nr 38

Piwnica

Front

Lok. U4

25,00

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

6,00

 

 

600,00

12.

Al. Powstańców Wielkopolskich 39

KW SZ1S/00167907/8

Śródmieście 54(1054)

Dz. nr 22

Piwnica

Front

Lok. U2

45,44

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

 

 

600,00

13.

ul. Radogoska 6

KW SZ1S/00038161/3

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  39

Piwnica

Front

96,27

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,00

 

 

600,00

14.

ul. Radogoska 7

KW 38160

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  38

Parter

Front

20,70

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,00

 

 

600,00

15.

ul. Śląska 36a

KW SZ1S/00061246/3

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 127

Piwnica

Front

szalet miejski

34,44

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

 

 

600,00

16.

ul. Światowida 12, 13, 14, 15w granicach portu morskiego w Szczecinie

KW 147038

Nad Odrą 92

(3092)

Dz. nr 6/14

Parter

Front

Budynek wolnostojący ul. Światowida 16/U1

Teren

158,43

 

 

 

 

 

2240,15

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

 

 

 

 

 

Dzierżawa

3,00

 

 

 

 

 

0,40

600,00

17.

Al. Wyzwolenia

KW SZ1S/00197100/0

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 2/13

Parter

Oficyna

Al. Wyzwolenia5/21

28,00

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

7,00

 

 

600,00

18.

Al. Wyzwolenia 7

KW 63941

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 60

III Piętro

Front

Lok. U13

 

100,83

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

4,00

 

 

 

600,00

19.

ul. Zakopiańska 3

KW SZ1S/00064756/2

Pogodno 41

(2041)

Dz. nr 79

Parter

Front

Lok. U1

32,21

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

5,00

 

 

600,00

20.

ul. Zakopiańska 13, 14

KW SZ1S/00064523/0

Pogodno 41

(2041)

Dz. nr 72

Piwnica

Front

Zakopiańska 13

34,90

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,50

 

 

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 15 MAJA 2018 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

w SZCZECINIE przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO 

POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
 • aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
 • decyzji  o nadaniu nr NIP,
 • zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,
 • umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

      3.    Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

 • o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 • o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
 • o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

       4.   Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

       5.   Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 14 maja 2018 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 8. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 9. Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 11 czerwca 2018 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 20 czerwca 2018 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 11. Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej do dnia 19 czerwca 2018 r., po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 10.
 12. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 13. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 14. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 15. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 16. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
 • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

    17.    Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  w terminie od dnia 20 kwietnia 2018 r. do dnia 14 maja 2018 r.,  po  uprzednim  uzgodnieniu  z Działem Technicznym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c:

 

 1. poz. 1, 8, 9               telefon:  91/48-29-027                                                                   
 2. poz. 2, 3,4               telefon: 91/35-16-559
 3. poz. 5, 13, 14          telefon: 91/44-20-773
 4. poz. 6, 7                   telefon: 91/42-43-452
 5. poz. 10, 16               telefon: 91/42-16-644
 6. poz. 11, 17               telefon: 91/48-86-306
 7. poz. 12                     telefon: 91/48-29-062
 8. poz. 15                     telefon: 91/42-10-179
 9. poz. 18                     telefon: 91/48-86-320
 10. poz. 19, 20               telefon: 91/42-43-452

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Dotyczy lokali użytkowych  położonych przy ul. 5 Lipca 45a

Właścicielem bramy i gruntu pod bramą przy ul. 5 Lipca 45 jest Wspólnota Mieszkaniowa. Najemcy lokali użytkowych położonych przy ul. 5 Lipca 45a mają prawo dojścia do lokali bez możliwości przejazdu przez bramę.

      2.    Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Klonowica  1, 1a (poz. nr 3)

Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Klonowica 1, 1a stanowiąca działkę nr 23/2 z obr. 2046, na której znajduje
się lokal użytkowy, przeznaczona jest na sprzedaż.

Lokal użytkowy położony jest w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego-Klonowica 5”, uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/713/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.03.2017 r. i zawiera się
w  terenie elementarnym oznaczonym symbolem Z.Z.1151.U, przeznaczonym pod zabudowę usługową: w obszarze wydzielenia 1.UO: usługi oświaty, opieka nad dziećmi; dopuszcza się mieszkalnictwo zbiorowe; dopuszcza się lokalizację sklepów
o pow. sprzedaży nie większej niż 200 m².

Licytacji podlega stawka czynszu najmu za parter o powierzchni 233,30 m². Stawka czynszu za dzierżawę nie podlega licytacji.
Do lokalu przylega grunt o powierzchni 892,50 m². Na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na: place manewrowe, drogi dojazdowe, dojście do innych nieruchomości, sporządzona będzie odrębna umowa (według stawki 0,40 zł/m² za pow. 892,50 m² zgodnie z § 2 pkt 11 Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm).

Umowy najmu i dzierżawy zostaną zawarte na czas oznaczony, tj. na okres do 2 lat, z zachowaniem 1- miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia.

     3. Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 26

Ze względu na nienormatywną wysokość pomieszczeń, oczynszowaniu podlega 50% powierzchni lokalu.

     4.  Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Światowida 16/U1

Licytacji podlega stawka czynszu najmu za lokal użytkowy o powierzchni 158,43 m². Stawka czynszu za dzierżawę nie podlega licytacji.
Do lokalu przylega grunt o powierzchni 2240,15 m². Na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na: place manewrowe, drogi dojazdowe, dojście do innych nieruchomości, sporządzona będzie odrębna umowa (według stawki 0,40 zł/m² za pow. 2240,15m² zgodnie z § 2 pkt 11 Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat
za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy   Miasto Szczecin (ze zm).

 Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. na okres do 3 lat.

    5. Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Zakopiańskiej 13

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do: naprawy instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu, wymiany częściowej tynków wewnątrz lokalu, zamontowania drzwi do toalety.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6,  tel. 91 48 86 342.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl  i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.Data publikacji: 2018/04/19
Datawygaśnięcia: 2018/05/15
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2018/04/19 11:09:02, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2018/04/19 11:09:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2018/04/19 11:09:01 nowa pozycja