Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. Bogumiły

KW SZ1S/00191300/0

Pogodno 146 (2146)

Dz. nr 92/1

Parter

Front

ul. Bogumiły 5

 

62,80

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

2.

ul. Franciszka KsaweregoDruckiego-Lubeckiego 14

KW SZ1S/00062919/9

Nad Odrą 18 (3018)

Dz. nr 70

Parter

Front

 

 

75,23

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

3.

ul. Jagiellońska 24

KW SZ1S/00027541/1

Śródmieście 33 (1033)

Dz. nr 31

Piwnica

Front

38,74

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

4.

ul. Kaszubska 44-oficyna,

45-oficyna, 45

KW SZ1S/00096988/0

ul.  Kaszubska 46-oficyna, 46

KW SZ1S/00096987/3

Śródmieście 40 (1040)

Dz. nr 14/21

Dz. nr 14/22

Parter

Piwnica

Front

ul. Kaszubska 46

47,69

12,45

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

8,00

600,00

5.

ul. Bł. Królowej Jadwigi

KW brak

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 20/21

Parter

Oficyna

budynek wolnostojący

Kr. Jadwigi 23

48,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

 

600,00

6.

ul. Bł. Królowej Jadwigi

KW brak

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 20/21

Parter

Oficyna

budynek wolnostojący

Kr. Jadwigi 23

47,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

7.

Al. Piastów 5

KW SZ1S/00040388/7

Śródmieście 33 (1033)

Dz. nr 60

Piwnica

Front

 

 44,12

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

8.

ul. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 13

KW SZ1S/00032423/6

Śródmieście 25  (1025)

Dz. nr 31

Parter

Front

24,97

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

15,00

 

 

600,00

9.

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 1

KW SZ1S/00121161/2

Śródmieście 25  (1025)

Dz. nr 182

Parter

Front

 

90,47

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

25,00

 

 

600,00

10.

ul. Władysława Sikorskiego 11

KW SZ1S/00063939/2

Pogodno 254 (2254)

Dz. nr 30

Parter

Piwnica

Front

95,04

33,59

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

11.

ul. Świętojańska 37

KW 111316

Nad Odrą 31 (3031)

Dz. nr 9/7

Parter

Front

68,47

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

 

600,00

12.

ul. Władysława Łokietka 11

KW 27298

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 68

Parter

Front

 

19,21

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

20,00

 

 

600,00

13.

ul. Włościańska 1

KW SZ1S/00106691/5

Śródmieście 64 (1064)

Dz. nr 13/3

I Piętro

Front

95,86

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

14.

ul. Włościańska 1

KW SZ1S/00106691/5

Śródmieście 64 (1064)

Dz. nr 13/3

I Piętro

Front

125,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

15.

ul. Żubrów 1

KW SZ1S/00064844/6

Śródmieście 17 (1017)

Dz. nr 82

I Piętro

Front

 

32,09

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

16.

ul. Żubrów 1

KW SZ1S/00064844/6

 

Śródmieście 17 (1017)

Dz. nr 82

Piwnica

Front

 

29,96

Magazyn

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 06.121.844 tekst jednolity
ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 30 MAJA 2012 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
 • Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 • Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
  1. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważne 6 m-cy) lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego
   (ważne 6 m-cy),
  2. decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  3. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
   z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 • Wadium  należy wpłacać do dnia 29 maja 2012 r. do godziny 13.00 na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:  
  ING  Bank  Śląski  O/Szczecin  93 1050 1559 1000 0022 4355 2706.  Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.
  Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby  wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień
  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 • Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 • Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 • Umowa najmu sporządzona zostanie do dnia 29 czerwca 2012 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego, nie później jednak niż od dnia 10lipca 2012 r.
 • Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej  do  dnia 10 lipca 2012 r.
 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w wyżej ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 • Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane
  z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 • Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemca zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 • Wydanie lokalu użytkowego Najemcy nastąpi po przedłożeniu aktu notarialnego.
 • Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 • Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 • Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Sanepid, PIP, PIS, itp.

Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  zarządcą  nieruchomości:

- poz.  1, 3, 7                         ZBiLK             Rejon 7, 9      telefon:   91-48-47-772

- poz.  2                                 ZBiLK             Rejon 3          telefon:   91-44-20-773

- poz.  4, 12                           ZBiLK             Rejon 13        telefon:   91-48-88-709

- poz.  5, 6, 10                      ZBiLK             Rejon 10        telefon:   91-48-88-792

- poz.  8, 9                             ZBiLK             Rejon 6          telefon:   91-48-88-734

- poz.  11                               ZBiLK             Rejon 2          telefon:   91-42-16-644

- poz.  13, 14                       ZBiLK             Rejon 14        telefon:   91-48-29-034

- poz.  15, 16                        ZBiLK             Rejon 5          telefon:   91-48-86-320

UWAGA W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.

UWAGI  DODATKOWE

 1. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Bogumiły 5.

Do lokalu przylega teren o powierzchni 53,60 m²  z przeznaczeniem pod parking niestrzeżony - miejsca postojowe (0,41 zł/m² netto).

Na dzierżawę przyległego terenu sporządzona będzie oddzielna umowa dzierżawy.

2. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Kaszubskiej 45-46, ul. Władysława Sikorskiego 11.

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej 
za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

3. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Kaszubskiej 45-46.

Lokal położony na dwóch nieruchomościach gruntowych zabudowanych, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste. Lokal nie podlega prywatyzacji. Przyszły najemca będzie zobowiązany do wykonania prac zmierzających do podziału lokalu istniejącego i wyodrębnienia dwóch lokali niezależnych.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Mariacka  25,  tel. 091-48-86-342 i 091-48-86-367.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYNData publikacji: 2012/05/08
Datawygaśnięcia: 2012/05/29
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/05/08 08:45:26, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Halina Orska, dnia: 2012/05/08 08:45:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Halina Orska 2012/05/08 08:45:25 nowa pozycja