Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej, własność Gmina Miasto Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

                  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP.Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta

( KW)

 

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia

[m²]

Położenie w budynku

Rodzaj dopuszczalnej działalności

 

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

[zł/m²]

Wadium  w zł

1.

Oficerska 1

KW 146083

4024 Dąbie

Dz. nr 60

916,50 oraz teren przynależny 1059,00

Obiekt wolnostojący

handel, usługi, biuro, magazyn

najem

    3,00 oraz

stawka za place i drogi 0,26 zł/m2

3.500,00

 

 

Właścicielem lokalu  jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokalu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami . Najemca lokalu użytkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 7 maja 2014 r.  w godzinach 10.00-10.20.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 maja 2014r.(wtorek) O GODZINIE 13.30 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                                ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji                        i Informacji o Działalności Gospodarczej ( datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem), decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenie o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem.
  3. - w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenie o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem.
  4. Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.
  5. oświadczenie, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany,
  6. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

 Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 19.05.2014 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu użytkowego do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

Przed zawarciem umowy  najmu najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zainstalowania systemu alarmowego wraz z monitoringiem, które wynoszą  3293 zł netto oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.

 

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu użytkowego do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na najemcy.

Najemca zobowiązany będzie do  zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, na dostawę gazu oraz wywóz nieczystości stałych ( śmieci).

Najemca zostanie obciążony przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków oraz za dostawę energii cieplnej.

Najemca zobowiązany będzie do stałego udostępniania dojścia do węzła SEC ( które odbywa się przez lokal użytkowy).

 

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

 

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg dotyczący najmu danego lokalu użytkowego ,bez podawania przyczyn. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 w.125

 

 Data publikacji: 2014/04/28
Datawygaśnięcia: 2014/05/20
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2014/04/28 13:23:50, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2014/04/28 13:23:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2014/04/28 13:23:50 nowa pozycja