Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Żeglarskie

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19

o g ł a s z a

PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY

na  najem lokalu użytkowego

stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin,

znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum Żeglarskiego.

 

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE NR 505/21 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych i garaży

stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, ustalania warunków najmu oraz oddawania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych

 

I.  Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej pow. 392,83m znajdujący się na parterze Budynku Konferencyjnego położonego w Szczecinie na terenie Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzennej 19 (KW Nr SZ1S/00202926/5, działka 8/7 obręb 4004, Dąbie 4). Na lokal będący przedmiotem przetargu składają się zaznaczone na załączonym planie kolorem różowym pomieszczenia jak następuje:

a.   część parteru o powierzchni 296,35m2, z dostępem do źródła prądu i wody, przeznaczona na organizację konferencji, szkoleń i imprez okolicznościowych,

b.   zaplecze gastronomiczne z w pełni wyposażoną kuchnią, urządzeniami chłodniczymi, dostępem do źródła prądu i wody.

Dla terenu działki obowiązują ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Lotnisko” w Szczecinie, zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/N/1245/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2010, Nr 80, poz.1497)

Ustalenia funkcjonalne:

1. przeznaczenie terenu: zabudowa usług turystyki, sportów wodnych oraz hotelowych oraz zieleń urządzona;

2. dopuszcza się wprowadzenie usług uzupełniających z zakresu:

a) sport i rekreacja

b) gastronomia,

c) rozrywka

d) specjalistyczna działalność nieprodukcyjna związana z obsługą rekreacji, sportu i turystyki w sąsiedztwie akwenów żaglowych ( w tym naprawa i konserwacja oraz posezonowe przechowywanie jednostek pływających)

e) proekologiczna działalność edukacyjno-dydaktyczna ( w tym edukacja wodna i żeglarska)

f)  handel detaliczny w lokalach do 100 m2 powierzchni sprzedaży;

3. przy granicy z terenem elementarnym D.D.1016. US, UT, ZP poza granicami  działki budowlanej wydzielonej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul Przestrzennej 19A i 19 B, dopuszcza się lokalizację stacji paliw płynnych do obsługi   jednostek pływających.

 

II.  Wywoławcza stawka miesięczna za najem wynosi 7500,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy pięćset zł 00/100).

 

III. Wadium wynosi 7500 zł. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Centrum Żeglarskiego. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zwycięzcy przetargu nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

1) oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy najmu;

2) oferent odmówi zawarcia umowy najmu na warunkach określonych we wzorze umowy podanej do publicznej wiadomości przez organizatora przetargu;

3) zawarcie umowy najmu nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

 

IV. Okres najmu wynosi 3 lata od dnia przekazania lokalu, tj.:

1) w przypadku wygrania przetargu i podpisania umowy przez dotychczasowego najemcę, od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania obecnej umowy najmu na  ten lokal, tj. od dnia 06.11.2022 r. .

2) w przypadku wygrania przetargu i podpisania umowy przez innego oferenta niż wskazany powyżej w pkt 1, od 15-tego dnia po ostatnim dniu obowiązywania obecnej umowy najmu na  ten lokal, tj. od dnia 21.11.2022 r.

 

V.  Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

1)  Wpłata do dnia 22.06.2022r. do godz. 12:00 wadium na konto depozytowe Centrum Żeglarskiego nr 95 1020 4812 0000 0102 0154 1291

2)  Złożenie do dnia 22.06.2022r. do godz. 12:00 oferty wraz załącznikami określonymi w punkcie VI.

 

Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie.  

 

Zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK „ADMINISTRACJA” pok. nr 110, przetarg nieograniczony, oferta na „Wynajem lokalu użytkowego w Budynku Konferencyjnym” oraz „nie otwierać przed godziną 12:00 dnia 22.06.2022r.” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub inne podmioty, którym przepisy prawne przyznają możliwość nabywania praw, zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozywanym, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację, dowodu wpłaty wadium oraz innych dokumentów wskazanych w warunkach niniejszego przetargu.

 

VI. Wymagane załączniki do oferty:

1. aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące);

2. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, o ile prawo do reprezentowania nie wynika wprost z dokumentów wymienionych w  pkt 1;

3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (nie starsze niż 3 miesiące);

4. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie starsze niż 3 miesiące);

5. zaświadczenie z Urzędu Miasta Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości (nie starsze niż 1 miesiąc);

6. zaświadczenia z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu umów najmu, dzierżawy (nie starsze niż 1 miesiąc);

7. oświadczenie, że warunki przetargu i stan nieruchomości są oferentowi  znane;

8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do jej podpisania;

9. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 

VII. Termin, miejsce i ogłoszenie wyniku przetargu

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19, Sala konferencyjna 112 w Budynku Konferencyjnym w dniu 22.06.2022r. o godz. 12:10 Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wynik przetargu zostanie ogłoszony  na stronie internetowej www.centrumzeglarskie.pl w dniu 29.06.2022r.

3. Komisja przetargowa ma swobodę wyboru oferenta, niezależnie od proponowanych stawek czynszu.

4. Dyrektor Centrum Żeglarskiego lub właściwy Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin mogą unieważnić lub odwołać przetarg w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

VIII. Podpisanie umowy.

1.   Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości trzykrotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto przed podpisaniem umowy. Niewpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego z tytułu sposobu wykonania, w tym nienależytego wykonania umowy przez Najemcę. Kaucja podlega zwrotowi - w terminie do 30 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy najmu i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku i prowizję bankową za przelew na rachunek Najemcy.

2. Treść umowy najmu  stanowiącej załącznik nr 1 do  ogłoszenia o przetargu, nie podlega negocjacjom.

3. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w wyznaczonym przez Centrum Żeglarskie terminie, nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.


IX. Osoby do kontaktów.

Informacji o lokalu udziela  p. Marcin Mally, tel.: +91 461 53 91

Oglądanie lokalu możliwe w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszym umówieniu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przetargu pisemnego na najem lokalu użytkowego

Plan lokalu

Wzór umowyData publikacji: 2022/05/20
Datawygaśnięcia: 2022/06/22
IV
udostępnił: Centrum Żeglarskie Szczecin, wytworzono: 2022/05/20 12:17:08, odpowiedzialny/a: Monika Marach, wprowadził/a: Monika Marach, dnia: 2022/05/20 12:17:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Marach 2022/05/20 12:17:07 nowa pozycja