Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg pisemny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego - pomieszczenie nr 40A w budynku Urzędu Miasta Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ Z SIEDZIBĄ PRZY PL. ARMII KRAJOWEJ 1 W SZCZECINIE OGŁASZA, Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN, PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

 

 

Lp

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie powierzchni

Powierzchnia
do oddania
w najem w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł za 1m²

Wadium

w zł

 

1.

 

Pl. Armii Krajowej 1

Szczecin

 

KW SZ1S/00111540/0

 

Śródmieście 24

(1024)

 

Dz. nr 3

 

Parter,

prawe skrzydło budynku

 

14,98
łącznie

         z pow. przynależną

 

Usługi kserograficzne

      (format A-4 do A-1)

 

Najem

 

9,00

 

500,00

 Właścicielem powierzchni jest Gmina Miasto Szczecin.

 Najemca powierzchni użytkowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 06.121.844 tekst jednolity ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

 SKŁADANIE OFERT (na załączonym formularzu, w zamkniętej kopercie - zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336W, przetarg nieograniczony, "oferta na Najem, wyłącznie w celu prowadzenia punktu ksero, pomieszczenia nr 40A na parterze w prawym skrzydle budynku Urzędu Miasta,
przy pl. Armii Krajowej 1" oraz „nie otwierać przed 11.01.2013 r. godz. 9.00” - bez nazwy i pieczątki oferenta)
DO  DNIA 8.01.2013 R. DO  GODZ. 15.00 w sekretariacie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej - pok. 336W przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie
.

 OTWARCIE OFERT (część jawna) odbędzie się DNIA 11.01.2013 R. O GODZ. 11.00 w pok. 336W przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie (Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 • Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać z podaniem tytułu postępowania.
 • Dołączenie do oferty kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważnego 6 miesięcy) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
  2. decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  3. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych).
 • Dołączenie do ofertypisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy),
  4. o dysponowaniu urządzeniami kserograficznymi obsługującymi formaty od A-4 do A-1.
 • Dołączenie do ofertyoświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 • Dołączenie do ofertyoświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
 •  
 • Wadium  należy wpłacać do dnia 3.01.2013 r. do godziny 12.00 na rachunek bankowy Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej:  Bank PEKAO S.A. II o/Szczecin Nr 22 1240 3927 1111 0010 3715 7343 (w tytule przelewu należy wskazać tytuł postępowania wraz z dopiskiem „wadium”).
 •  Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  MJOG. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby  wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg uważa się za ważny, jeśli ofertę złoży choć jedna osoba, która wpłaciła wadium. Wygrywa najkorzystniejsza oferta.
 • Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta niezależnie od proponowanych stawek.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 • Umowa  najmu  sporządzona  zostanie  z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego, nie później jednak niż od dnia 1.02.2013 r.
 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w wyżej ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia Wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru osiągniętego czynszu netto.
 • Czynsz najmu za powierzchnię oddaną w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni najmu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej
  z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu Najemca ma obowiązek opłacać z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującą, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. Opłaty związane z używaniem powierzchni płatne będą przez Najemcę miesięcznie z dołu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującą, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 • Powierzchnię przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 • Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

 Powierzchnię wytypowaną do przetargu można oglądać po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości, tel. 91 424 53 25.

 UWAGA W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu  stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.

 Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela Dział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 91 424 53 25.

Ogłoszenie  o  przetargu  wraz z projektem umowy i formularzem (załączniki) zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MJOG.

 

Ogłoszenie  wyników  przetargu zamieszczone  będzie na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MJOG.

MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO DNIA 11.01.2013 R.,
NA NAJEM, WYŁĄCZNIE W CELU PROWADZENIA PUNKTU KSERO, POMIESZCZENIA NR 40A NA PARTERZE W PRAWYM SKRZYDLE BUDYNKU URZĘDU MIASTA, PRZY PL. ARMII KRAJOWEJ 1 W SZCZECINIE

 

 

Lp

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Liczba  oferentów dopuszczonych do przetargu

Liczba oferentów

niedopuszczonych do przetargu

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł za 1m²

Stawka netto uzyskana w przetargu w zł

za 1m²

Wygrywający  przetarg

 

1.

 

Pl. Armii Krajowej 1

Szczecin

 

KW SZ1S/00111540/0

 

Śródmieście 24

(1024)

 

Dz. nr 3

 

1

 

0

 

9,00

 

15,99

 

BHU ANPEL
Andrzej Plewa
z siedzibą w Kamieniu Pomorskim

 

 

 

Informację wywiesza się na okres od dnia 28.01.2013 r. do dnia 04.02.2013 r.Data publikacji: 2012/12/10
Datawygaśnięcia: 2013/01/08
IV
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2012/12/10 08:20:46, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Maja Pieńkow, dnia: 2013/01/28 11:37:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maja Pieńkow 2013/01/28 11:37:08 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2012/12/10 08:29:50 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2012/12/10 08:28:32 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2012/12/10 08:28:07 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2012/12/10 08:26:47 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2012/12/10 08:23:16 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2012/12/10 08:21:56 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2012/12/10 08:20:46 nowa pozycja