Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg pisemny nieograniczony na najem komunalnego obiektu Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana przy ul. Portowej 21 w Szczecinie


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

                  DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta

( KW)

 

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia

[m²]

Położenie budynku

Rodzaj dopuszczalnej działalności

 

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

[zł/m²]

Wadium  w zł

1.

ul. Portowa 21

KW 122547

4025 Dąbie

Dz. nr 12/4

911,00 m²

Obiekt wolnostojący

handel, usługi, biuro, magazyn, działalność oświatowa

najem

3,00 zł/m2

1500,0 zł


 

 Właścicielem lokalu  jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokalu jest Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

Do zaproponowanej przez oferenta wysokości czynszu będą doliczone opłaty za zużyte media, podatek od nieruchomości w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 08 sierpnia 2014 r.  w godzinach 13.00-14.00.


 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. potwierdzenie wpłaty wadium,

  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruk ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowany najpóźniej na dzień przed złożeniem oferty), aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed złożeniem oferty),

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego ( ważnego 6 miesięcy) , decyzji o nadaniu nr NIP i REGON(zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowany najpóźniej na dzień przed złożeniem oferty), zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek   ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginałach – do wglądu.

  1. oświadczenie, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany,

  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.


 

Oferty pisemne razem z dokumentami wymienionymi w warunkach przystąpienia do przetargu należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 2 (budynek „A” parter), w zaklejonych podwójnych kopertach do dnia 19.08.2014 r. godzina 12.00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 19.08.2014 r.(wtorek) O GODZINIE 12.30 w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Portowej 21, w gabinecie dyrektora (parter bud. „A”).

 

 Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 18.08.2014 r. przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Nr 2 w PKO BP nr konta 71 1020 4812 0000 0402 0128 7630. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Zespołu Szkół Nr 2.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert, jeżeli spełnione będą wszystkie kryteria niniejszego przetargu.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu użytkowego do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu użytkowego do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na najemcy.

Najemca zobowiązany będzie do  zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych ( śmieci).

Najemca zostanie obciążony przez Zespół Szkół Nr 2 opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków oraz za dostawę energii elektrycznej i cieplnej na podstawie wskazań podliczników, których zamontowanie należeć będzie do najemcy.

Najemca zobowiązany będzie do stałego udostępniania dojścia do podliczników celu dokonywania wskazań.

 

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto Zespołu Szkół Nr 2 kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

 

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg dotyczący najmu danego lokalu użytkowego ,bez podawania przyczyn. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 44 15 177

 Data publikacji: 2014/08/05
Datawygaśnięcia: 2014/08/19
IV
udostępnił: Mariusz Dubojski, wytworzono: 2014/08/05 20:55:38, odpowiedzialny/a: Bogusław Krzysztof Nowak, wprowadził/a: Mariusz Dubojski, dnia: 2014/08/05 20:55:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mariusz Dubojski 2014/08/05 20:55:38 nowa pozycja